SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
13.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odročenie nariadeného pojednávania


Približný počet výsledkov: 146 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odročenie nariadeného pojednávania
  • odrocenie nájdené 6043 krát v 2190 dokumentoch
  • nariadeny nájdené 15122 krát v 5633 dokumentoch
  • pojednavanie nájdené 172283 krát v 30517 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Krajské súdy SR 1220 dokumentov


Právna veta: Právo účastníka občianskeho súdneho konania byť prítomný na pojednávaní nemožno chápať absolútne. Inak by sa súdne konanie prostredníctvom sústavného využívania opakovaných žiadostí o odročenie pojednávania ľahko stalo voľne disponibilným nástrojom v rukách účastníka konania a súčasne by prestalo byť nástrojom v rukách štátneho orgánu (súdu), ktorý má slúžiť nastoľovaniu spravodlivého usporiadania v právom regulovaných spoločenských vzťahoch. Je preto ústavne súladné, ak posúdenie dôvodov žiadaného odročenia nariadeného pojednávania je vecou nezávislého súdu vrátane možnosti dostatočne zdôvodn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 449/2011-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť H. B., T., zastúpenej spoločnosťou E. P. Advokátska kancelária, s. r. o., P., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a rozsudkom Okresného súdu .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľke nie je možné a priori vytýkať, že v priebehu konania žiadala o odročenie nariadených pojednávaní pre skutočnosti, ktoré nastali na jej strane, resp. na strane jej právneho zástupcu, pretože uplatňovanie tohto procesného prostriedku slúži predovšetkým na ochranu práv účastníka konania, ktoré mu vyplývajú z právneho poriadku. Na druhej strane však v zásade nemožno prijať záver, podľa ktorého ak vec prejednávajúci súd takému procesnému návrhu vyhovie, bude eo ipso zodpovedný za prieťah/predĺženie stavu právnej neistoty, ktorý týmto postupo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 629/2014­26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2014 v senáte zloženom   z  predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej  (sudkyňa   spravodajkyňa)  a   zo   sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza prerokoval prijatú sťažnosť  ,  , zastúpenej advokátkou Mgr. Marcelou Grancovou, Kováčska 28, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez  .
Právna veta: V citovanom § 147a OSP je zakotvený sankčný mechanizmus, ktorého účelom je minimalizovať obštrukcie účastníkov konania a ich právnych zástupcov v súdnom konaní spočívajúci v preventívnom pôsobení na účastníkov súdneho konania zúčastňovať sa nariadených pojednávaní pod hrozbou majetkovej sankcie, a tým zamedzovať prieťahom v konaní. Preto ak súd pojednávanie odročí z dôvodu na strane účastníka, má druhý účastník vystupujúci v konaní ako protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo požadovať od účastníka paušalizovanú sumu 15 eur. Rovnako má toto p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 322/2015­9 Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 30.  júna 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,   zastúpeného   Advokátskou kanceláriou   ANDRAŠOVIČ   &   PARTNERS,   s.   r.   o.,   Lermontovova   14,   Bratislava, prostredníctvom   ktorej   koná   jej   konateľ   a   advokát   JUDr.   Eduard   Andrašovič,   vo veci namietaného   porušenia   jeho   základného   práva   podľa   čl.   46   ods.   1   .
Právna veta: Pojednávanie sa mohlo odročiť len z dôležitých dôvodov (§ 119 ods. 1 OSP) V zmysle odseku 2 citovaného ustanovenia účastník, ktorý navrhol odročenie pojednávania, musel súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať. Návrh na odročenie pojednávania obsahoval najmä: a) dôvod, pre ktorý sa navrhovalo odročenie pojednávania, b) deň, keď sa účastník o dôvode dozvedel, c) ak to bolo možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telef ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločenských vzťahoch. Ústavný súd preto považoval za ústavne súladné, že posúdenie 12 dôvodov žiadaného odročenia nariadeného pojednávania je vecou nezávislého súdu, ktorého povinnosťou je nastolenie stavu právnej istoty účastníkov konania, pokiaľ ... . Prirodzene, takto formulované právo všeobecného súdu zahŕňa aj možnosť neakceptovať žiadosť účastníka konania o odročenie nariadeného pojednávania, a to obzvlášť v prípadoch, keď doterajší priebeh konania signalizuje možné zneužívanie žiadostí o .
Právna veta: 1) Odporca v 3. rade sa vždy včas ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní, dôvody, ktoré uvádzal, možno považovať za dôležité (§ 119 ods. 1 OSP) s tým, že súhlasil s vykonaním pojednávania v jeho neprítomnosti. Ústavný súd je toho názoru, že ak okresný súd trval na jeho osobnej účasti na pojednávaní, mal a mohol zabezpečiť osobnú prítomnosť fyzickej osoby oprávnenej konať za neho a poskytovať stanoviská k veciam tvoriacim predmet konania. Podľa výpisu zo živnostenského registra z 21. februára 2012 štatutárny orgán odporcu v 3. rade tvorilo 9 fyzických osôb. Z predmetného výpisu nevyplýva spôsob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie nie je možné považovať za skutkovo či právne zložité. ... Ja sťažovateľ mám záujem na prejednaní mojej veci a o odročenie nariadeného pojednávania som nežiadal ani raz, pričom som súdu poskytoval všetku súčinnosť. Taktiež súdny poplatok som zaplatil zároveň s podaním žaloby s .
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, ústavný súd vo vzťahu k napadnutému konaniu sp. zn. 6 C 122/08 akceptuje určitú mieru faktickej zložitosti, pretože predmetná ochrana osobnosti sa týka skutočností utajovaných z minulosti, a teda povaha veci si vyžaduje nesporne aj zložitejšie dokazovanie; na túto okolnosť ústavný súd prihliadol pri určení primeraného zadosťučinenia. Doterajší neobyčajne zdĺhavý  osemročný  priebeh tohto konania však ústavný súd nemôže pripísať iba na vrub faktickej náročnosti prerokovávanej veci. Po právnej stránke možno danú vec považovať za štandardnú, nijako sa ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pojednávanie na 8. október 2013. Dňa 7. októbra 2013 bola okresnému súdu doručená žiadosť navrhovateľa o odročenie nariadeného pojednávania zo zdravotných dôvodov. V ten istý deň sa odporcovia vo svojom podaní vyjadrili k doterajšiemu priebehu ... lehoty na vyjadrenie. Dňa 14. februára 2014 boli okresnému súdu doručené žiadosti účastníkov konania o odročenie nariadeného pojednávania na neurčito. Dňa 3. marca 2014 bolo nariadené pojednávanie okresného súdu odročené na základe zhodnej .
Právna veta: Právna úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku (§ 300 až § 302) je len doplnením právnej úpravy tohto inštitútu obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§ 544 a § 545). Zmluvná pokuta patrí k zabezpečovacím prostriedkom záväzkového práva. Je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za týchto okolností nepreskúmateľná. ... Súd v lehote viac ako mesiac sťažovateľovi (žalovanému) procesne nerozhodol o jeho riadnej procesnej žiadosti na odročenie nariadeného pojednávania.» 4. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v súvislosti s uplatneným nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty poukazoval už v konaní pred súdom .
Právna veta: Po začatí konania vzniká povinnosť správneho súdu konať. Táto povinnosť zahŕňa v sebe všetky povinnosti, ktoré má správny súd v príslušnom začatom správnom súdnom konaní, a to od doručenia návrhu odporcovi a ostatným účastníkom konania a osobám zúčastneným na konaní do vlastných rúk, cez skúmanie podmienok konania, rozhodovanie o procesných návrhoch až po rozhodnutie vo veci samej, resp. konečné rozhodnutie, tak aby konanie prebehlo bez zbytočných prieťahov alebo v normatívne ustanovenej lehote a v tomto rozsahu boli aj vypracované súdne rozhodnutia, resp. aby 10 správny súd v určen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . septembra 2019 doručil krajskému súdu návrh na vykonanie znaleckého dokazovania a z dôvodu tohto procesného návrhu požiadal krajský súd o odročenie nariadeného pojednávania. Krajský súd žiadosti sťažovateľa o odročenie pojednávania nevyhovel a 18. septembra 2019 vyhlásil vo veci rozsudok č. k. 8 Sd .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Pokiaľ ide o právnu zložitosť veci, ústavný súd skonštatoval, že predmetom namietaného konania je pracovnoprávny spor, ktorý tvorí štandardnú súčasť rozhodovacej agendy okresných súdov, a preto nemožno vec považovať za právne zložitú. Na základe analýzy doterajšieho priebehu konania ústavný súd dospel k záveru, že ani po faktickej stránke nie je vec, ktorá je predmetom konania vedeného pod sp. zn. 19 C 373/2001, zložitá. V rámci druhého kritéria posudzoval ústavný súd správanie sťažovateľky ako účastníčky konania. Ústavný súd sa nestotožnil s názorom poverenej predsedníčky okresného súdu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnenie práva sťažovateľky na nahliadnutie do spisu, hoci si musel byť vedomý, že to môže v konečnom dôsledku viesť k odročeniu nariadeného pojednávania. Ústavný súd sa v tejto súvislosti stotožnil s názorom právneho zástupcu sťažovateľa, podľa ktorého „Ak všeobecný súd zapríčiní svojim nesprávnym .
Právna veta: Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je podľa ustálenej judikatúry ústavného súdu odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia všeobecného súdu. Samotným prerokovaním veci na súde sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstráni. K stavu právnej istoty dochádza zásadne až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným zákonom predvídaným spôsobom, ktorý znamená nastolenie právnej istoty inak ako právoplatným rozhodnutím súdu. Predmetom namietaného konania je návrh na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na doterajšiu dĺžku konania. Sťažovatelia totiž počas trvania konania na okresnom súde opakovane menili právneho zástupcu v konaní, požiadali o odročenie nariadených pojednávaní a podali zmenu žaloby a naostatok sa domáhali takého „nedoloženého práva k nehnuteľnosti“, ktorého vznik a trvanie (takmer 50 rokov .
Právna veta: 1) Zo zmyslu a účelu konania o ústavnej sťažnosti o namietanom porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote možno podľa ústavného súdu vyvodiť, že nevyhnutnou podmienkou pre konanie a rozhodovanie ústavného súdu v tomto type konania je záujem sťažovateľa na prerokovaní jeho veci bez zbytočných prieťahov či v primeranej lehote, ktorý by mal byť u sťažovateľa prítomný po celú dobu konania. Tomu preto odporuje prejav vôle sťažovateľa vo forme späťvzatia návrhu, pretože ním sťažovateľ vyjadruje, že z rôznych dôvodov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pridelenie veci sudkyni JUDr. Ľ. H., ktorá už vo veci sťažovateľa rozhodovala v prvom stupni. Sťažovateľ tiež poukázal na časté odročenie nariadených pojednávaní, ako aj na stratu pôvodného trestného spisu vo veci sťažovateľa. Sťažovateľ preto vyjadril názor, že napadnuté konanie je postihnuté prieťahmi .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.