SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189358
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
14.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odstrániteľná podmienka konania


Približný počet výsledkov: 53 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odstrániteľná podmienka konania
  • odstranitelny nájdené 1601 krát v 1172 dokumentoch
  • podmienka nájdené 50776 krát v 15762 dokumentoch
  • konanie nájdené 1171118 krát v 33896 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 555 dokumentov
Krajské súdy SR 756 dokumentov


Právna veta: Preddavok na trovy konania zabezpečuje vymožiteľnosť prípadnej náhrady trov konania. Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. má veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu, a aj veriteľ, ktorý poprel pohľadávku a je v pozícii žalovaného. Zloženie preddavku žalobcom je podmienkou, aby súd rozhodoval o podanej žalobe. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ako špeciálny právny predpis nerozlišuje subjekty na strane žalobcu tak, ako to rozlišuje na strane žalovaného, kedy odlišuje žalovaného, ktorým je s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 166/2018-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. marca 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti OVP ORAVA, s. r. o., Oravická 617/20, Trstená, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Vevurkom, Mieru 312/13, Námestovo, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa .
Kľúčové slová: zachovávanie základných práv a slobôd, právo podnikať

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že pokiaľ ide o preskúmavané správne akty úradu a ich vymedzenie, zaujal už svoje stanovisko v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 39/03, keď analyzoval ustanovenie § 12 zákona o regulácii (v znení platnom v čase do 31. decembra 2005), pričom uviedol, že „je možné konštatovať, že jeho účelom je upraviť spôsob regulácie cien ako jednej z hlavných foriem štátnej regulácie v sieťových odvetviach. Odsek 1 obsahuje legálnu definíciu regulácie cien v sieťových odvetviach; v odseku 2 je uvedený normatívny imperatív pre určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo tarify, resp. určenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z toho dôvodu, že sťažnosť bola podaná po lehote stanovenej ustanovením § 53 ods. 3 ZUS. K „nesplneniu“ neodstrániteľnej podmienky konania teda nedošlo počas konania pred ústavným súdom ale pred jeho začatím, pričom však ústavný súd toto nesplnenie dodatočne zistil ... uznesení sp. zn. III. ÚS 92/02 vyslovil, že ak Ústavný súd po predbežnom prerokovaní dodatočne zistí nesplnenie neodstrániteľnej podmienky konania pred súdom, konanie o sťažnosti zastaví podľa § 104 ods. 1 prvej vety OSP. Podobne vo veci sp. zn .
Právna veta: Za protiústavné, resp. ústavne neakceptovateľné možno označiť aj rozhodnutie všeobecného súdu, následkom ktorého sa sťažovateľ nachádza v situácii, v ktorej v dôsledku dvoch navzájom si kolidujúcich rozhodnutí všeobecných súdov je vážne narušená jeho právna istota súvisiaca s existenciou súdu, ktorý by bol oprávnený rozhodnúť vo veci rodičovských práv a povinností k maloletému, resp. vo veci ním podaného návrhu. Otec podal návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o maloletého na Okresný súd Pezinok (rozvádzal manželstvo). Tento súd to postúpil z dôvodu miestnej nepríslušnosti Okres ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní o sťažovateľovej veci preskúmaval uznesenie krajského súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie okresného súdu o zastavení konania pre nesplnenie neodstrániteľnej podmienky konania – nedostatok právomoci.   V rámci podaného dovolania sťažovateľ predložil najvyššiemu súdu argumentáciu, v ktorej namietal porušenie § 237 písm. f) OSP .
Právna veta: Podľa § 103 OSP kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať (podmienky konania). Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, konanie zastaví a prípadne vec postúpi inému orgánu (§ 104 ods. 1 prvá veta OSP). Odstrániteľné nedostatky, medzi ktoré patrí aj spor o vecnú príslušnosť súdu, ktorý má o veci konať, musia byť odstránené do ukončenia súdneho konania. Súd, ktorého vecná príslušnosť bola namietaná, a je teda sporná, môže pokračovať v konaní, ale nemôže vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostato ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvádzame, „že nedostatok podmienok konania, pre ktoré konanie nemalo prebehnúť“ v zmysle písm. b) cit. ust. zákona sa aplikuje na neodstrániteľné podmienky konania. Uvedená skutočnosť však nie je dôvodom prípustnosti obnovy konania v zmysle § 228 ods. 1 OSP, ani dôvodom dovolania v .
Právna veta: Spôsob vedenia registrov a prideľovania spisových značiek v registroch najvyššieho súdu v súčasnosti upravuje a aj v rozhodnom čase (september – október 2005) upravoval kancelársky poriadok najvyššieho súdu sp. zn. Spr 118/02 účinný od 1. januára 2002 dosiaľ, ktorý bol vydaný v súlade s Rokovacím poriadkom najvyššieho súdu č. Pls 1/93 z 11. mája 1993 prijatým na základe v tom čase účinného zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch (v súčasnej dobe je tento zákon nahradený zákonom o súdoch). V § 10 ods. 1 kancelárskeho poriadku najvyššieho súdu je uvedené: „Každé podanie, v ktorom sa dáva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , pričom krajský súd uznesením sp. zn. 45 Cb 56/99 z 12. januára 2005 predmetné konanie zastavil z dôvodu zistenia neodstrániteľnej podmienky konania, a to, že úpadca (v predmetnom konaní navrhovateľ) výmazom z obchodného registra k 9. novembru 2004 stratil právnu aj procesnú .
Právna veta: „Súd musí v každom štádiu konania skúmať aj bez námietky svoju vecnú príslušnosť. V prípade, ak nie je vecne príslušný, je povinný postúpiť vec inému vecne príslušnému súdu. Hoci žaloba žalobcu obsahuje viacero petitov, sčasti aj nevykonateľných, čo je dôvodom pre odstraňovania vád žaloby, základným uplatneným nárokom, od ktorého sa odvíjajú ostatné nároky, je nárok, ktorým sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia o jeho vylúčení zo štúdia na vysokej škole. V danom prípade nejde o civilnoprávny nárok, ale o preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd uznesením sp. zn. 8 C 176/2008 z 11. septembra 2008 (ďalej aj „uznesenie okresného súdu“) zastavil konanie pre neodstrániteľnú podmienku konania, ktorou bol nedostatok spôsobilosti označeného žalovaného byť účastníkom konania. Proti uzneseniu okresného súdu podal sťažovateľ odvolanie, v ktorom spresnil správne .
Právna veta: V označenom uznesení ústavný súd uviedol, že súkromnoprávna subjektivita a ústavnoprávna subjektivita sa nemusia nevyhnutne prekrývať, a preto nie je vylúčené, aby bola priznaná ústavnoprávna subjektivita (a prípadne aj subjektivita na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy) aj takým právnym útvarom, ktoré nie sú fyzickými ani právnickými osobami, ani inými právnymi subjektmi v zmysle súkromného práva. Ústavný súd v označenom uznesení tiež uviedol, že zánikom súkromnoprávnej subjektivity nemusí dôjsť nevyhnutne aj k zániku spôsobilosti byť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   o návrhu   na   nariadenie   predbežného   opatrenia   a   v   tomto   konaní vydané   rozhodnutie,   ktorým   došlo   k zastaveniu   konania   z dôvodu   existencie neodstrániteľnej podmienky konania v súlade s § 107 ods. 4 a § 104 ods. 1 prvou vetou Občianskeho súdneho poriadku.  Všetky zásadné námietky .
Právna veta: Najvyšší súd vykladal ustanovenie § 159 ods. 3 OSP (podľa ktorého len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova) tak, že prekážka právoplatne rozhodnutej veci bráni tomu, aby vec, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, bola opäť prejednaná iba vtedy, ak ide o rovnakú vec, t. j. je súčasne daná totožnosť osôb a totožnosť predmetu konania. Totožnosť predmetu konania je daná vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, ktorými bol už uplatnený. Aj v takom prípad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   znova.   Prekážka   právoplatne   rozhodnutej   veci   –   rei iudicata, ktorá vyplýva z ust. § 159 ods. 3 O. s. p. patrí medzi neodstrániteľné podmienky konania   v   zmysle   §   103   O.   s.   p.   a   bráni   tomu,   aby   vec,   o   ktorej   už   bolo   právoplatne rozhodnuté, bola opäť .
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu sa § 151 ods. 1 OSP vzťahuje na situáciu, keď súdne konanie končí rozhodnutím, ktoré sa vyhlasuje, teda ide o rozsudok vyhlasovaný verejne alebo uznesenie vyhlasované za prítomnosti účastníkov konania. Ustanovenie § 151 ods. 3 OSP zase rieši situáciu, keď všeobecný súd rozhodnutie o trovách konania vyhradí na čas po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, a preto in concreto neprichádza do úvahy aplikácia ani jedného z predmetných ustanovení. Jediným ústavne akceptovateľným a garantujúcim ochranu označených práv sťažovateľky je preto postup podľa § 151 ods. 4 OSP, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . novembra 2011 bolo konanie zastavené z dôvodu, že žalobca nemal spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania, čo okresný súd vyhodnotil ako neodstrániteľnú podmienku konania. Na základe odvolania podaného žalobcom krajský súd uznesením sp. zn. 11 Co 385/2011 z 8. júna 2012 potvrdil uznesenie .
... , a je teda sporná, môže pokračovať v konaní, ale nemôže vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok odstrániteľnej podmienky konania odstrániť, konanie zastaví. Z uvedeného vyplýva, že na splnenie podmienky vecnej príslušnosti prihliada súd kedykoľvek za konania o veci, a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.