SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116781
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35194
NSČR: 122921
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423348
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
05.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odstúpenie od kúpnej zmluvy


Približný počet výsledkov: 65 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • odstupenie nájdené 2150 krát v 608 dokumentoch
  • oda nájdené 188104 krát v 27898 dokumentoch
  • kupny nájdené 11681 krát v 1997 dokumentoch
  • zmluva nájdené 107546 krát v 28444 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 120 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 560 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 1) Právna námietka v odvolacom konaní je však svojou povahou argumentom účastníka občianskeho konania odôvodňujúcim nesprávne právne posúdenie veci prvostupňovým súdom za súčasne riadne a úplne zisteného skutkového stavu veci. Ako je zrejmé z priebehu konania pred súdom prvého stupňa vo veci sťažovateľov, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy sťažovateľke predmetom dokazovania nebolo a ani sťažovatelia netvrdili v priebehu konania v rámci svojej procesnej obrany, že odstúpenie od kúpnej zmluvy sťažovateľke nebolo doručené, hoci doručované byť malo. Princíp rovnosti účastníkov v občianskom sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 263/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ivetty Macejkovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť M. D. a T. D., zastúpených advokátom Mgr. Stanislavom Feketem, Námestie sv. Egídia 29/69, Poprad, ktorou namietali porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. .
Právna veta: Z ustanovenia § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Toto ustanovenie je zákonným vyjadrením princípu právnej istoty a platí až dovtedy, kým v predpísanom konaní nedôjde k zrušeniu právoplatného rozhodnutia. Spravidla sa tak stáva na základe mimoriadnych opravných prostriedkov (podľa štvrtej časti druhej, tretej a štvrtej hlavy Občianskeho súdneho poriadku) alebo nálezom ústavného súdu. Možnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavnej sťažnosti je časovo ohraničená. Prekážka veci rozsúdenej def ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z 23. februára 2005 bola žaloba zamietnutá z dôvodu, že právne relevantným spôsobom nedošlo ani ku čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy, pretože v predchádzajúcom konaní už bolo rozhodnuté, že odstúpenie od zmluvy ako takej nebolo platné. Na základe ... písomne 29. septembra 1995 odstúpila od kúpnej zmluvy podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Keďže sťažovateľka platnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy a tým aj jej zrušenia neuznala, žalobkyňa podala Okresnému súdu Trenčín (ďalej len „okresný súd“) žalobu o .
Právna veta: Dokazovanie v občianskom súdnom konaní prebieha vo viacerých fázach; od navrhnutia dôkazu cez jeho zabezpečenie, vykonanie a následné vyhodnotenie. Kým navrhovanie dôkazov je právom a zároveň procesnou povinnosťou účastníkov konania, len súd rozhodne, ktorý z označených (navrhnutých) dôkazov vykoná. Uvedené predstavuje prejav zákonnej právomoci všeobecného súdu korigovať návrhy účastníkov na vykonanie dokazovania sledujúc tak rýchly a hospodárny priebeh konania a súčasne zabezpečiť, aby sa zisťovanie skutkového stavu dokazovaním držalo v mantineloch predmetu konania a aby sa neuberalo smerom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo povinnosťou navrhovateľa preukázať, či došlo k platnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy majúceho vplyv na jej existenciu. Navrhovateľ síce predložil súdu listinu preukazujúcu jeho odstúpenie od kúpnej zmluvy, predložil i návratku doručenky preukazujúcej doručenie tohto odstúpenia ... tvrdenom odňatí možnosti konať pred súdom, keďže napriek jej vôli ,,dokázať v konaní účinnosť odstúpenia od Kúpnej zmluvy I., súdy jej unesenie dôkazného bremena odmietnutím vykonania navrhovaných dôkazov odopreli“.   Po podaní .
Právna veta: Mimoriadne dovolanie ako dovolací dôvod uvádza, že napadnuté rozsudky spočívajú na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.). Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak súd nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... signalizujúcej poruchu elektroniky motora, ktorá bola odstránená 26. marca 2003 vymenením prednej kyslíkovej sondy. Žalovaný reklamáciu vád uvedených žalobcom v odstúpení od kúpnej zmluvy ani spôsob a čas ich opravy nenamietal. I keď je pravdou tvrdenie generálneho prokurátora v dovolaní, že súčasťou spisu nie .
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa uplatňuje zásada „iura novit curia“. To v praxi znamená, že účastníci konania nie sú povinní uplatnené nároky ani obranu proti nim právne kvalifikovať, pretože právo na kvalifikáciu je vecou súdu. Účastníci konania musia však uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby nárok žalobcu prípadne obranu žalovaného správne právne kvalifikoval. Takéto rozhodné skutočnosti pre správnu kvalifikáciu nároku žalobcu boli v návrhu na začatie konania uvedené. Pokiaľ súd prvého stupňa zaviazal žalovaného aj k zaplateniu úroku z omeškania, o tejto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že by jej stroj bol dodaný a bola by pripravená tento dodať žalobkyni v jej  sídle, čo viedlo k platnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy žalobkyňou. Ústavný   súd   s   poukazom   na   obsah   citovaného   odôvodnenia   rozsudku   krajského  (a okresného) súdu konštatuje, že krajský súd odôvodnil svoje .
Právna veta: Zákonodarca v § 511 OZ upravil vznik pasívnej solidarity okrem iného i v prípade ak to vyplýva z povahy plnenia. Práve táto možnosť podľa nášho názoru má slúžiť na ochranu pred premysleným konaním žalovaných, kde sa jedna osoba, ktorá plnenie za inú prijíma, zbavuje svojho majetku, aby tak nebolo možné priznaný nárok žiadnym spôsobom uspokojiť. Práve skúmaním povahy prijatého plnenia možno dôjsť k jednoznačnému záveru o pasívnej solidarite žalovaných. Ako vyplýva z predložených rozhodnutí, žalovaní prijímali zálohy na kúpnu cenu toho istého bytu od niekoľkých osôb, čím sa na ich úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... týka námietky odporcov, že navrhovatelia si uplatňujú svoj nárok voči nim titulom neplatnej kúpnej zmluvy, hoci spočiatku si uplatňovali titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy, súd poznamenáva, že nejde o zmenu žaloby, keďže oba nároky súd posúdil ako nároky z bezdôvodného obohatenia podľa ust. § .
Právna veta: Keďže singulárna sukcesia nevyvoláva automaticky aj procesnoprávne nástupníctvo, konajúci súd musel zmenu uznesením pripustiť. Predpokladom pripustenia zmeny na základe singulárnej sukcesie v danom prípade bol súhlas postupcu ako účastníka konania (na strane navrhovateľa) podľa § 92 ods. 1 OSP. Pripustením zmeny účastníkov konania na strane navrhovateľa však nedošlo ku vzniku nového procesnoprávneho vzťahu, ale k procesnoprávnemu nástupníctvu do už existujúceho procesnoprávneho vzťahu. Uvedená skutočnosť má podľa názoru ústavného súdu zásadný význam pre vymedzenie obdobia, ktoré podlieha posúd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1. Pokiaľ ide o právnu a faktickú zložitosť veci, predmetom obchodnoprávneho sporu, v ktorom je sťažovateľ žalobcom, je odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaplatenie sumy 16 503,42 € s príslušenstvom. Ústavný súd konštatuje, že obdobné žaloby možno zaradiť k štandardnej ... že „čo sa týka skutkovej a právnej zložitosti sporu ide o obchodnoprávny spor, kde je predmetom sporu odstúpenie od kúpnej zmluvy pre vady dodaného tovaru, kde je otázka vád spojená s odborným posudzovaním parametrov dodaného tovaru.“ K postupu .
Právna veta: 1) Ústavný súd vo svojej judikatúre zdôraznil, že všeobecný súd v zásade nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a slobôd hmotného charakteru (kam patrí aj právo vlastniť a pokojne užívať majetok), ak toto porušenie nevyplynie z toho, že všeobecný súd súčasne porušil aj ústavno-procesné princípy postupu vyplývajúce z čl. 46 až čl. 48 ústavy (II. ÚS 78/05). Na strane druhej novšia judikatúra ústavného súdu už smeruje aj k posudzovaniu namietaného porušenia hmotných práv v rozhodnutí všeobecného súdu, a to aj bez toho, aby sťažovateľ musel namietať, že všeobecný súd súčasne porušil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrozumiteľnú a zároveň ústavne akceptovateľnú odpoveď na to, (i) aký charakter má vzťah z bezdôvodného obohatenia vzniknutý po jej odstúpení od kúpnej zmluvy (ii) a prečo – pre absenciu vzájomnej povinnosti obidvoch účastníkov vrátiť si poskytnuté plnenia v petite žaloby ? nebolo ... vzhľadom na znalecký posudok vyhotovený Ing. M. M. Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľka v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy zo dňa 26.9.2011 sa žalobou domáhala proti odporcovi zaplatenia sumy 8 321,60 eur, čo predstavovalo .
Právna veta: „Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní. V zmysle Občianskeho súdneho poriadku existujú dva základné typy tohto inštitútu, čo v praxi znamená, že predbežné opatrenie možno nariadiť v dvoch prípadoch. Po prvé na návrh fyzickej či právnickej osoby mimo riadneho súdneho konania, bez predchádzajúceho podania žaloby v merite veci (vo veci samej), a to v zmysle § 74 ods. 1 OSP. Podľa tohto ustanovenia predbežné opatrenie pred začatím konania môže súd nariadiť, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 12. 12. 2012. V tomto konaní sa zistilo, že od povolenia vkladu kúpnej zmluvy zo dňa 12. 11. 2009 do odstúpenia od kúpnej zmluvy, resp. právoplatnosti rozsudku vo veci Okresného súdu v Považskej Bystrici 10C 213/2010, kedy bol ako vlastník na liste vlastníctva .
Právna veta: Pokiaľ sa sťažovatelia ako oprávnení spoluvlastníci pri porušení predkupného práva nedovolávali neplatnosti právneho úkonu podľa § 40a Občianskeho zákonníka a domáhali sa (len) nadobudnutia prevedeného spoluvlastníckeho podielu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ide o situáciu, keď platnosť zmluvy a jej právne účinky zostávajú zachované, čo samo osebe zakladá jednak právnu možnosť odstúpenia od takejto zmluvy a jednak možnosť uplatňovať zostávajúce nároky plynúce z porušenia predkupného práva vrátane oprávnenia domáhať sa nadobudnutia (odkúpenia) spoluvlastníckeho podielu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len proti nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu z kúpnej zmluvy, ktorou došlo k porušeniu predkupného práva. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa vlastníčkou pôvodne prevádzaného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach stala opäť , ich pôvodná vlastníčka (spoluvlastníčka ... a to práva sťažovateľov na nahradenie prejavu vôle na jednej strane a práva odporcov na odstúpenie od kúpnej zmluvy) postupoval správne. Ústavný súd v tejto súvislosti dáva sťažovateľom do pozornosti uznesenie ústavného súdu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.