SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161912
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie otca maloletej


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie otca maloletej
  • odvolanie nájdené 44152 krát v 15682 dokumentoch
  • otec nájdené 13200 krát v 1672 dokumentoch
  • malolety nájdené 27769 krát v 2256 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 62 dokumentov
Krajské súdy SR 2173 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Zákonná úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi preferujúca dohodu rodičov a až následné uplatňovanie rozhodovacej právomoci súdu o tejto otázke zodpovedá ústavnej ochrane rodičovstva a požiadavke na osobitnú ochranu detí a mladistvých garantovaným v čl. 41 ods. 1 ústavy. Relatívna voľnosť pri formulovaní ustanovení o úprave styku rodičov s ich maloletými deťmi poskytuje dostatočný priestor rodičom, aby sa na styku so svojimi maloletými deťmi mohli dohodnúť podľa ich špecifických podmienok a záujmu. Právna úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi nevedie preto podľa názoru ústavného súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedené odvolací súd v podrobnostiach odkazuje a na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia, aj vzhľadom na podané odvolanie otca maloletého dodáva nasledovné. Z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení ... , a preto odôvodnenie rozhodnutia vo vzťahu k týmto námietkam je úplné aj pokiaľ ide o samotné odvolanie. Otec maloletého v odvolaní neuvádza žiadne nové relevantné skutočnosti a nepredkladá ďalšie dôkazy, ktoré by neboli zistené a .
Právna veta: „Podľa názoru súdu striedavá výchova je veľmi šetrná voči deťom, pokiaľ deti zostávajú stále v rovnakom byte a v cykloch sa striedajú rodičia. Zraniteľnosť tohto druhu striedavej výchovy spočíva v nútení mal. neustále striedať svoj domov, čo sami rodičia nie sú ochotní obetovať v tomto prípade. Jedným z dôkazov zrelosti osobností rodičov je schopnosť dohodnúť sa na striedavej výchove a s plným vedomím vziať na seba záväzky z nej plynúce. Preto striedavá výchova sa nesmie nariaďovať proti vôli jedného z rodičov, nie je potom záruka, že tento rodič na seba aktívne vezme záväzky z nej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v špecializovanom zariadení psychologickému poradenstvu ‒ na referáte poradensko-psychologických služieb ÚPSVaR Ružomberok na obdobie 6 mesiacov. Proti označenému rozsudku podal odvolanie otec maloletého, krajský súd odvolaním napadnuté rozhodnutie okresného súdu potvrdil. 7.4 Podľa kolízneho opatrovníka zo záverečnej správy o priebehu odborného poradenstva .
Právna veta: Len objektívnym postupom sa v rozhodovacom procese vylučuje svojvôľa, ako aj ničím nepodložená možnosť úvahy orgánu verejnej moci bez akýchkoľvek objektívnych limitov, ktoré sú vymedzené zákonnými spôsobmi zisťovania skutkového základu, prijať rozhodnutie (II. ÚS 143/02, III. ÚS 60/04, obdobne aj II. ÚS 9/00, III. ÚS 300/06). Krajský súd uskutočnil odvolacie konanie a vydal uznesenie č. k. 17 CoP/32/2007-131 bez toho, aby skúmal, či okresný súd splnil svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 209a Občianskeho súdneho poriadku - doručiť odvolanie na vyjadrenie sťažovateľke. Ak okresný súd nespln ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2007 sledoval urýchlenie konania o právach a povinnostiach k maloletému dieťaťu. Keby odvolací súd po zistení, že odvolanie otca maloletého dieťaťa nebolo doručené matke dieťaťa zrušil termín verejného vyhlásenia rozsudku a pristúpil by k doručeniu odvolania otca matke ... Bystrici rozsudkom z 27. marca 2008 sp. zn. 16 CoP 14/2008 rozsudok okresného súdu potvrdil a odvolanie otca maloletého odmietol. Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici bol vyhotovený, ale účastníkom konania ku dnešnému dňu nebol doručený. .
Právna veta: Podľa § 45 ods. 1 vety prvej Zákona o rodine, ak to vyžaduje záujem mal. dieťaťa, súd môže zveriť mal. dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Starostlivosť o deti a ich výchovu je ústavným právom rodičov tak, ako je ústavným právom detí právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Ďalšie osoby môžu nahradiť výchovné pôsobenie rodičov, iba ak žiadny z rodičov nemôže, resp. nechce svoje úlohy vo výchove dieťaťa plniť. Pokiaľ by rodič svoje úlohy pri výchove detí zanedbával, alebo by svojím osobným životom a správaním nebol príkladom svojim deťom vzhľadom na to, že jeho osobný život nie je v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutiu súdu prvého stupňa, čo do výroku o zverení mal. S. do náhradnej osobnej starostlivosti sťažovateľky, podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej. Do rozhodnutia odvolacieho súdu otec mal. dňa 9.8.2007 násilne zobral mal. N. sťažovateľke, s tým, že odvtedy zabraňuje .
Právna veta: Úprava predbežným opatrením však musí mať samozrejme opodstatnenie najmä v čase pred vydaním konečného rozhodnutia preto, že dokazovanie smerujúce k podstate problému, teda sporu medzi rodičmi, je obvykle prácnejším a časovo náročnejším a očakávatežný čas rozhodnutia vo veci takto pomerne vzdialeným. Je to tak i preto, aby tu zverenie alebo ponechanie maloletého dieťaťa v starostlivosti jedného z rodičov nebolo založené na svojvôli a aby nedochádzalo ani k faktickému zneužívaniu nedostatku úpravy práve tým rodičom, ktorý má dieťa vo svojej starostlivosti a ktorý, nebyť čo i len dočasnej úpravy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd v napadnutom uznesení z 30. júla 2014 poukázal na odôvodnenie uznesenia okresného súdu zo 6. júna 2014, na odvolanie otca maloletého, vyjadrenie sťažovatežky a kolízneho opatrovníka. V odôvodnení tiež zhrnul obsah návrhu sťažovatežky vo veci samej ... . Okresný súd nariadil predbežné opatrenie do právoplatného skončenia konania vo veci samej.   Proti uzneseniu okresného súdu podal odvolanie otec maloletého, o ktorom rozhodol krajský súd napadnutým uznesením č. k. 10 CoP 22/2014-100 z 30. júla 2014 .
Právna veta: Predbežné opatrenia sa podľa ich obsahu nariaďujú najmä podľa ustanovenia § 76 ods. 1, v ktorom je uvedený exemplifikatívny výpočet predbežných opatrení. Súd preto pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením použije výrok, ktorý svojou povahou najviac zodpovedá osvedčenému právu bez ohľadu na to, či tento výrok má normatívny základ v ustanovení § 76 ods. 1 OSP...V konaní týkajúcom sa starostlivosti o maloleté deti možno použiť aj predbežné opatrenie; treba však starostlivo uvážiť, či sú na takéto opatrenie splnené všetky zákonné podmienky (R 16/1966). Odvolací súd k veci ďalej dodáva, že pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie správnosti preskúmavaného rozhodnutia dopĺňa ďalšie dôvody, ktoré sú reakciou na odvolanie otca maloletej S. a na závery prvostupňového súdu, pričom zdôrazňuje, že predbežné opatrenia majú slúžiť ako dočasné zabezpečenie úpravy pomerov .
Právna veta: Neefektívny postup okresného súdu vzhliadol ústavný súd po nariadení znaleckého dokazovania, ktoré doteraz neprispelo k rozhodnutiu vo veci samej. Okresný súd určil súdnej znalkyni lehotu na vypracovanie znaleckého posudku, a to do 30 dní od doručenia súdneho spisu okresného súdu súdnej znalkyni. Keďže znalecký posudok nebol doteraz vypracovaný, je zrejmé, že súdna znalkyňa prekročila lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Okresný súd pritom mohol postupovať podľa § 16 ods. 4 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ; - 2. februára 2018 okresný súd vyžiadal súdny spis od súdnej znalkyne; - 12. februára 2018 bolo okresnému súdu doručené odvolanie otca maloletého proti uzneseniu okresného súdu sp. zn. 7 P 300/2015 z 20. októbra 2017. Zároveň otec maloletého podal námietku zaujatosti ... zákonnej sudkyni. Zároveň Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 8 CoP 57/2018 z 28. februára 2018 odmietol odvolanie otca maloletého proti uzneseniu okresného súdu sp. zn. 7 P 300/2015 z 20. októbra 2017. 10. Ústavný súd so súhlasom .
... . PPZ-67/UHCP-CP-2002 z 21. februára 2002 (ktorým bolo potvrdené rozhodnutie úradu hraničnej a cudzineckej polície a zamietnuté odvolanie otca maloletej sťažovateľky). V dôsledku uvedeného, ako aj na základe argumentov uvedených vo svojej sťažnosti sťažovateľka požiadala, aby ústavný súd rozhodol takto .
... maloletých detí k stanovisku otca. Prvý rozsudok vo veci zvýšenia výživného bol vynesený 24. apríla 2003. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie otec maloletých detí v máji 2003, ktoré však bolo doručené matke maloletých detí až v októbri 2003 pre chybný postup okresného súdu .
... z 8. mája 1991 ustanovil maloletým deťom kolízneho opatrovníka v predmetnom konaní.    Dňa 22. mája 1991 bolo okresnému súdu doručené odvolanie otca maloletých detí proti uzneseniu o ustanovení kolízneho opatrovníka. Pojednávanie konané 22. mája 1991 okresný súd po vypočutí sťažovateľky a otca maloletých .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.