SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159317
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie z funkcie sudcu


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolanie z funkcie sudcu
  • odvolanie nájdené 44103 krát v 15659 dokumentoch
  • z nájdené 1267824 krát v 33509 dokumentoch
  • funkcia nájdené 27478 krát v 5708 dokumentoch
  • sudca nájdené 161109 krát v 33207 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Krajské súdy SR 16 dokumentov


Právna veta: Ešte pred analýzou možných interpretačných prístupov k ústavnej a zákonnej úprave odvolávania sudcov všeobecných súdov z funkcie z dôvodu dosiahnutia ústavou ustanoveného veku, ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť, že právomoc Súdnej rady predkladať prezidentovi návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, ustanovenú v § 18 ods. 3 zákona o sudcoch nemožno interpretovať bez príčinnej súvislosti so skutočnosťou, že Súdna rada je kolektívny orgán, ktorý prijíma rozhodnutia hlasovaním, pričom z čl. 141a ods. 6 ústavy vyplýva, že na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovič ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 298/2015-168 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 15. decembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) o sťažnosti JUDr. Marianny Reiffovej, , zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Durdíkovou, Cintorínska 2/745, Šamorín (pôvodne zastúpenej JUDr. Jánom Drgoncom, DrSc., Peterská 22, Bratislava), ktorou .
Právna veta: Ak oprávnený orgán podľa § 120 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov koná na základe podnetu, sťažnosti alebo akéhokoľvek iného podania adresovaného ministrovi spravodlivosti alebo predsedovi krajského súdu inou osobou, za deň rozhodujúci pre začatie plynutia subjektívnej lehoty nemožno považovať iný deň, ako ten, v ktorom je ministrovi spravodlivosti alebo predsedovi krajského súdu takéto podanie doručené, t. j. deň, keď sa ako príslušný orgán „dozvie“ o tom, že malo dôjsť k disciplinárnemu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sudcoch a uloží jej disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 5 písm. c) zákona o sudcoch, a to odvolanie z funkcie sudcu. Podľa presvedčenia sťažovateľky uvedený návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný „po formálnej a aj materiálnej stránke nedostatočný, nepresný ... neskorších predpisov a uloží jej disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 5 písm. c) citovaného zákona, a to odvolanie z funkcie sudcu.».   16. Rozhodnutím sp. zn. 1 Ds 9/2008 z 8. júla 2009 disciplinárny súd uznal sťažovateľku vinnou .
Právna veta: Špeciálny súd je súdnym orgánom, ktorý má znaky typické pre súd so špecializovanou súdnou agendou..., ale aj niektoré znaky mimoriadneho súdneho orgánu (špecifická personálna pôsobnosť vo vzťahu k ústavným činiteľom a vyšším štátnym funkcionárom nad rámec trestných činov spojených s korupciou a organizovaným zločinom podľa § 14 ods. 1 a 3 Trestného poriadku v spojení so špecifickým právnym režimom výberu sudcov a výkonu ich funkcie na tomto súde, podmieneným dohľadom bezpečnostného orgánu výkonnej moci a s tým spojenými nedostatočnými právnymi garanciami pred zasahovaním do výkonu ich právomoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 3 zákona č. 385/2000 Z. z. ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1 alebo 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade. Podľa § .
Právna veta: Realizáciou právomoci odvolávať sudcov podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) v spojení s čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky nemôže dôjsť k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky ani práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní, ktorého predmetom je nárok na náhradu škody uplatnenej sudcom podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená právomoc prezidenta Sloven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... proces nemôže byť iba fakt, že Súdna rada Slovenskej republiky podala prezidentovi Slovenskej republiky návrh na odvolanie z funkcie sudcu pri formálnom splnení podmienok stanovených vnútroštátnym právom. Splnenie podmienky a to nemožnosti vykonávať riadne funkciu sudcu ... sťažovateľovi nebolo i zo strany Súdnej rady Slovenskej republiky oznámené, že niekto podal návrh na jeho odvolanie z funkcie sudcu, nemohol sa ani k nemu vyjadriť. Súdna rada Slovenskej republiky nezarodila bod rokovania prerokovanie a to .
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o sudcoch vyplýva, že zákon rozlišuje dva momenty, kedy navrhovateľ využijúc dispozičné oprávnenie vyplývajúce mu z § 120 ods. 7 tohto zákona môže až do chvíle, kým sa disciplinárny senát neodoberie na záverečnú poradu, vziať svoj disciplinárny návrh späť. V prvom prípade, ak tak urobí pred ústnym pojednávaním, disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 124 písm. a) zákona o sudcoch alebo v druhom prípade, ak k späťvzatiu dôjde počas ústneho pojednávania, kedy disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 129 ods. 6 zákona o sudcoch. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oneskorene podaného návrhu na začatie disciplinárneho konania, prekážka amnestie, zánik zodpovednosti za previnenie, či priestupok, dôvod ne bis in idem, odvolanie z funkcie sudcu, či zánik jeho funkcie, absencia podnetu poškodeného v zákonom určených prípadoch). Prvostupňový disciplinárny súd mal v prvom rade možnosť zastaviť .
... z povolania porušilo jeho základné práva a slobody, pretože, okrem iného, mu nebolo umožnené vyjadriť sa k obsahu návrhu na odvolanie z funkcie sudcu z povolania. Ústavný súd Slovenskej republiky uzavrel, že ani podľa zákona č. 36/l964 Zb. v znení neskorších predpisov právo .
... na rozhodnutie disciplinárneho súdu sp. zn. 3 Ds 1/03 z 8. júla 2003, ktorým mu bolo uložené disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu. Proti tomuto rozhodnutiu sťažovateľ podal odvolanie a na verejnom zasadnutí odvolacieho disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vzniesol námietku zaujatosti .
... ods. 10 zákona o sudcoch. Podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania s navrhovaným dôsledkom – návrhom na odvolanie z funkcie sudcu, boli splnené zákonné dôvody na vydanie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.   Po doručení rozhodnutia ... súdu žiadal uložiť sťažovateľovi disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 5 písm. c) zákona o sudcoch – odvolanie z funkcie sudcu z dôvodu, že je nesporné, že sťažovateľovo konanie je v zásadnom rozpore so zachovávaním povinnosti mlčanlivosti podľa .
... širšia verejnosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov“, ktorým žiadal „uložiť disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 5 písm. c) zákona o sudcoch – odvolanie z funkcie sudcu“, mu bol rozhodnutím ministra spravodlivosti č. 17997/2008/10 z 10. júna 2008 podľa § 22 ods. 1 a 2 .
... žiadny z legitímnych cieľov, ale išlo o postup sledujúci „zjavne nahradenie neúspešného disciplinárneho návrhu, ktorého dôsledkom pre sťažovateľa malo byť odvolanie z funkcie sudcu – potrestanie JUDr. P. P. (sťažovateľ, pozn.) za jeho názory a postoje na vedenie Najvyššieho súdu SR Š. H.“.   Následne sťažovateľ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.