SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1363223
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
07.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolaný správca


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolaný správca
  • odvolany nájdené 29286 krát v 12436 dokumentoch
  • spravca nájdené 26060 krát v 2391 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 56 dokumentov
Krajské súdy SR 90 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Odvolaný správca sa môže domáhať svojich práv len v súvislosti s tým, že bol odvolaný a nie v súvislosti s tým, že bola iná osoba ustanovená za správcu a táto mala pozastavený výkon činnosti. Ustanovením konkrétnej osoby za správcu nie sú dotknuté práva sťažovateľa. Odvolací súd musel ustanoviť za správcu tú osobu, ktorú zvolila schôdza veriteľov a v prípade, ak by tomuto ustanovenému správcovi bránila vo výkone funkcie nejaká zákonná prekážka, len okresný súd ako konkurzný súd môže a musí zvolať schôdzu veriteľov ... a na základe rozhodnutia schôdze veriteľov ustanoviť inú osobu za správcu. P ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 202/2011-24     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti S., k. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. J. L., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na .
Právna veta: Z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty platného a účinného v čase rozhodovania okresného súdu (k 20. máju 2008) niet pochybností o tom, že správkyňa konkurznej podstaty bola zdaniteľnou osobou (§ 3 ods. 1), ani o skutočnosti, čo tvorilo základ dane z pridanej hodnoty podľa § 22 ods. 1 tohto zákona. Vychádzajúc zo zmyslu a účelu inštitútu dane z pridanej hodnoty upraveného v zákone o dani z pridanej hodnoty, Smernice a z hierarchického usporiadania právnych noriem podľa stupňa ich právnej sily a v nadväznosti na to aj stupeň a prioritu ich všeobecnej záväznosti, ako aj zo zásady prednos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvej schôdze veriteľov v sume 200.000,-Sk, tak ako to ustanovuje § 12 ods. 2 písm. c/ vyhlášky. Súd odvolanému správcovi nepriznal v zmysle § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. 19 % DPH z odmeny vo výške 38.000,- Sk .
Právna veta: V súlade s konštantnou judikatúrou ústavného súdu o zjavne neopodstatnenú ústavnú sťažnosť ide vtedy, keď namietaným postupom alebo namietaným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci nemohlo dôjsť k porušeniu základného práva alebo slobody, ktoré označil sťažovateľ, a to buď pre nedostatok príčinnej súvislosti medzi označeným postupom alebo rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sa namietalo, prípadne z iných dôvodov. Za zjavne neopodstatnenú preto možno považovať takú ústavnú sťažnosť, pri predbežnom prerokovaní ktorej úst ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre správcu finančnej inštitúcie), súčasne je potrebné uviesť, že vzhľadom na „technickú povahu“ uznesenia o vymenovaní či odvolaní správcu, ako aj dôvody, ktoré takémuto postupu súdu predchádzajú, pôjde o výnimočné prípady. 27. Ústavný súd z ... rozhodnutí okresného súdu. Možno zhrnúť, že zákonodarca zrozumiteľne ustanovil, že konkurzný súd nemá pri rozhodovaní o odvolaní správcu skúmať prípadné nedostatky v priebehu schôdze, ako ich vymedzil sťažovateľ. Pre ich nápravu zároveň zákon o .
Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaný právny proces, v ktorom je všeobecný súd zaťažený povinnosťou zistiť a odhaliť, čo sa skrýva pod obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov, ktorý pri kolektívnom (spravidla postupnom, resp. neúplnom) uspokojení veriteľov prima facie nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých veriteľov. Zmyslom a účelom reštrukturalizácie je zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia. Maximalizácia uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov pri spravodlivom usporiadaní vzťahov vš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 127 ods. 2 ústavy, § 56 ods. 3 písm. b) zákona o ústavnom súde], v ktorom tento opätovne rozhodne o odvolaní správcu proti uzneseniu okresného súdu z 15. decembra 2010, ktorým tento zamietol reštrukturalizačný plán dlžníka.   50. V ďalšom konaní bude krajský .
Právna veta: 1) Zo znenia označeného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že všeobecné súdy príslušné v konkurznom konaní konať (ďalej len „konkurzný súd“) majú právomoc rozhodnúť o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v prípade, ak pohľadávka veriteľa bola účinne popretá iným veriteľom a veriteľ popretej pohľadávky doručí správcovi podnet na predloženie veci príslušnému konkurznému súdu na účely priznania hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou. Konkurzný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   aj   uznesenie   okresného   súdu   č.   k.   4   R   1/2012­1663   z   3.   septembra   2013,   ktorým   okresný   súd   rozhodol   o   odvolaní správcu     a   ustanovení   nového   správcu   Vzhľadom na uvedené sťažovateľky konštatujú, že okresný súd porušil ich základné právo na súdnu ochranu podľa .
Právna veta: Zákon o konkurze vyžaduje kvalifikované podiely pohľadávok veriteľov pre jednotlivé procesné úkony a rozhodnutia v konkurznom konaní, splnenie týchto zákonných podmienok je nevyhnutným predpokladom pre riadny priebeh konkurzného konania. V konkurznom konaní ide o kolektívne a v zásade pomerné uspokojenie pohľadávok prihlásených veriteľmi. Právny dôvod pohľadávok, ich výška je rôzna, rovnako tak aj záujmy jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní nie sú zhodné. Aj z týchto dôvodov je zákonom ustanovený kritic ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... týmto   postupom   nedal   možnosť   sťažovateľovi   vyjadriť   sa   k   novej skutočnosti   –   k   vyčiarknutiu   odvolaného   správcu   zo   zoznamu   správcov,   predseda obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu uviedol: „Keďže   z   obsahu   spisu   3Obo/70/ ... 2   O.   s.   p.   rozhodol o odvolaní   konkurzného   veriteľa     ,  15 (sťažovateľa)   a   o   odvolaní   správcu   konkurznej   podstaty   , bez nariadenia   pojednávania.   V   tejto   súvislosti   najvyšší   súd   poukazuje   aj   na   .
Právna veta: V predmetnej veci súd odvolal správcu predovšetkým z dôvodu závažného porušenia povinnosti uvedenej v ust. § 42 ods. 1 a 84 ods. 1 ZKR, keď predal predmetný hnuteľný majetok ešte pred podaním žiadosti o uloženie záväzného pokynu. Správca mohol predbežne zistiť záujem ohľadom kúpy majetku, avšak pristúpiť k speňaženiu mohol až vtedy, keď mu bol uložený záväzný pokyn. Správca však predal majetok pár dní pred tým, ako požiadal súd o uloženie záväzného pokynu. Podľa § 91 ods. 2 ZKR musí správca na jednej strane speňažiť majetok tak, aby získal čo najväčší výťažok, v čo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na   účel   konkurzného   konania)   a   vedome   sa   stotožnil s nezákonným a neústavným postupom pri odvolaní správcu z funkcie! Súd   nerešpektoval   nevyhnutnosť   splnenia   zákonom   ustanovených   náležitostí umožňujúcich odvolanie správcu z funkcie.“. Odvolací ...   zamietol   predložený   návrh   sťažovateľa na schválenie čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty z dôvodu, že ho podal odvolaný   správca.   Sťažovateľ   (správca)   tak   odvolaním   z funkcie   správcu   úpadcu,   Refim s. r.  .
Právna veta: Taktiež nebolo zistené z uvedeného dokazovania naplnenie ktoréhokoľvek z ustanovení § 4 ods. 2 ZoS. Z postavenie správcu v rámci reštrukturalizačného konania je zrejmé, že správca vystupuje ako osobitný procesný subjekt zúčastnený v konaní, ktorý má samostatné postavenie voči dlžníkovi a rovnako samostatné postavenie voči veriteľom, bez znaku podradenosti alebo závislosti. Z uvedeného je zrejmé, že správca je povinný rešpektovať ustanovenia ZKR a dotknutých právnych predpisov a konať tak, aby bol naplnený zmysel konkurzného konania. V tomto je aj úlohou súdu vykonávať dohľad aj nad činnosťou s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (§ 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Ústavný súd v prvom rade považuje za potrebné konštatovať, že o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu v konkurznom konaní môže rozhodnúť len konkurzný súd, 18 a to uznesením, ktorým odvolá ... schôdze náhodným výberom (§ 42 ods. 5 veta in fine zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Súd rozhoduje o odvolaní správcu aj na návrh, pričom aktívnu legitimáciu na podanie takého návrhu má veriteľský výbor alebo zabezpečený veriteľ. Pokiaľ sú .
... síce môže existovať, ale bude nevymožiteľný, pretože Krajský súd v Košiciach schválil rozvrh výnosov získaný z majetku úpadcu. Následne bude odvolaný správca z funkcie správcu konkurznej podstaty a úpadca bude vymazaný z obchodného registra. Žalované si nebudú mať možnosť uplatniť trovy právneho .
... každé rozhodnutie vychádza zo špecifických okolností daného prípadu (napr. uznesením sp. zn. 6 Obo 190/05 najvyšší súd rozhodoval o odvolaní správcu konkurznej podstaty, kde účastníkom je samotný správca konkurznej podstaty, v uznesení sp. zn. 2 Obo 283/04 najvyšší súd rozhodoval .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.