SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161305
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
05.06.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: okruh oprávnených osôb


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: okruh oprávnených osôb
  • okruh nájdené 4373 krát v 2179 dokumentoch
  • opravneny nájdené 93126 krát v 27656 dokumentoch
  • osoba nájdené 176546 krát v 30665 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 94 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Krajské súdy SR 91 dokumentov


Právna veta: Pojem ľubovôle môže mať dvojaký význam: môže ísť o ľubovôľu v zmysle materiálnom, t. j. z hľadiska spravodlivosti a racionality (účelu) rozhodnutia vo veci a ďalej o ľubovôľu v postupe a obsahu rozhodnutia v zmysle nerešpektovania alebo absencie vopred daných pravidiel a alternatív rozhodovania. Ak je k dispozícii viac výkladov právnej normy, je potrebné voliť ten, ktorý vôbec, resp. čo najmenej zasahuje do toho-ktorého základného práva či slobody. Z ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. vyplýva, že právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa toho zákona môže uplatniť oprávnená o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 123/2010-48   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. júna 2010 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Marianny Mochnáčovej a Petra Brňáka o sťažnosti Ľ. R., H., zastúpeného advokátom JUDr. V. O., L., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie .
Kľúčové slová: základné práva a slobody , právo vlastniť majetok

Právna veta: Reštitučný zákon v ustanovení § 6 ods. 1 písm. a) až u) definoval určitý okruh oprávnených osôb, ktorých majetok prešiel na štát alebo inú právnickú osobu v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990, a umožnil týmto oprávneným osobám vydať nehnuteľnosti späť. V § 6 však nebolo jednoznačne vymedzené ustanovenie, ktoré by riešilo aj prevod na štát na základe zákona č. 169/1949 Sb. o vojenských obvodoch (ďalej len „zákon o vojenských obvodoch“). Pritom na základe tohto zákona sa násilnou formou pri zjavnom porušovaní ľudských práv a slobôd v rokoch 1949 – 1956 občanom v oblasti Levočských vrc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutému zákonu vyplývajú tieto podstatné skutočnosti:    Reštitučný zákon v ustanovení § 6 ods. 1 písm. a) až u) definoval určitý okruh oprávnených osôb, ktorých majetok prešiel na štát alebo inú právnickú osobu v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990, a .
Kľúčové slová: prítomnosť obvineného pri rozhodovaní o väzbe, doručenie stanoviska prokurátora k žiadosti o prepustenie z väzby, prezumpcia v prospech prepustenia na slobodu, pokračujúce zadržanie alebo väzba, okolnosti svedčiace v prospech a proti existencii dôvodov verejného záujmu, pretrvávanie dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu, rozhodovanie o predĺžení väzby, pojem zákonnosť zbavenia osobnej slobody, osoba pozbavená osobnej slobody, typy prostriedkov nahrádzajúcich väzbu, existencia rizika nemateriálnej alebo materiálnej ujmy pre obvineného, sprostredkované obmedzujúce pôsobenie na obvineného, hrozba uvalenia väzby v prípade nerešpektovania príslušných obmedzovaní, nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, uloženie určitých obmedzení práv obvineného a zabezpečenie dohľadu nad ich dodržiavaním zo strany štátu, druh preventívneho opatrenia, návrh na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, rozdiely medzi nahradením väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka a inými prostriedkami, probačný a mediačný úradník, peňažná záruka, primerané povinnosti a obmedzenia

Právna veta: 1. Práve kontradiktórnosť konania umožňuje obvinenému, aby si návrh prokurátora vypočul priamo pri rozhodovaní sudcu pre prípravné konanie a vyjadril sa k nemu ústne (porov. v tomto smere už citované rozhodnutie III. ÚS 108/06). Rovnako podľa názoru ústavného súdu prítomnosť obvineného pri rozhodovaní o väzbe umožňuje v určitej, hoci obmedzenej miere nápravu niektorých procesných nedostatkov v postupe súdu (sudcu pre prípravné konanie) v skorších štádiách tohto konania. V tomto zmysle ústavný súd už v citovanom náleze sp. zn. I. ÚS 2/05 uznal, že nedostatok konania na prvostupňovom súde spočív ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Trestnom poriadku sú budované spôsobom zdola nahor, sú integrálne vzhľadom na uzavretosť kódexu, pričom sa líšia okrem iného aj okruhom oprávnených osôb. Ústavná sťažnosť, takpovediac, prikrýva zhora všetky konečné rozhodnutia orgánov verejnej moci v individuálnych veciach. Ústavná sťažnosť je univerzálna, aby zastrešila .
Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či náhrada nemajetkovej ujmy spadá do systému povinného poistenia, sa Súdny dvor po zistení, že «rôzne jazykové verzie článku 1 ods. 1 druhej smernice v podstate používajú pojem „ujma na zdraví“, ako aj pojem „osobná ujma“», zaoberal účelom a štruktúrou týchto ustanovení úniového práva, pričom následne konštatoval, že «tieto pojmy dopĺňajú pojem „škoda na majetku“, a..., že uvedené ustanovenia a smernica sa snažia najmä o posilnenie ochrany obetí». Na základe uvedeného dospel k záveru, že za týchto okolností je potrebné uplatniť „extenzívny výklad uvedených pojmov“ a p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oprávnená na náhradu škody spôsobenej motorovými vozidlami“. Anglická jazyková verzia odôvodnenia rozsudku Súdneho dvora vo veci Haasová a ďalší za okruh oprávnených osôb označuje každého, kto je oprávnený podľa vnútroštátneho práva upravujúceho občianskoprávnu zodpovednosť 19 na náhradu škody spôsobenú motorovými vozidlami („... anyone who .
Právna veta: Domáhanie sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti podľa ust. § 131 Obchodného zákonníka predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim neplatnosť právnych úkonov. Citované ustanovenie nezakladá relatívnu a ani absolútnu neplatnosť právnych úkonov v zmysle ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa preto nemožno dovolávať podľa ust. § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, upravujúcich neplatnosť právny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  všeobecných ustanovení   Občianskeho   zákonníka   o   neplatnosti   právnych   úkonov,   ale   len   z   hľadiska osobitnej právnej úpravy Obchodného zákonníka, so zreteľom na okruh oprávnených osôb, 8 lehoty na podanie návrhu, ako aj účinky súdom vyhlásenia uznesenia valného zhromaždenia za  neplatné   (ust.   §   131   Obch.zák .
Právna veta: V závere ústavný súd k námietke sťažovateľa dodáva, že prístup k súdnej ochrane (a inej právnej ochrane) podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je neobmedzený, domáhať sa ho možno len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú (čl. 51 ods. 1 ústavy). Podmienky prístupu k súdnej ochrane práv sú limitované aj prostredníctvom určenia oprávnených osôb na podávanie návrhov a opravných prostriedkov. Osobitná úprava podľa Trestného poriadku umožňuje v presne určených a v zásade výnimočných prípadoch podať dovolanie ministrovi spravodlivosti, pričom podmienkou podania dovolania je podnet oprávnenej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2010).   V nadväznosti na uvedené je potrebné doplniť, že úvaha, či sú splnené zákonné podmienky na podanie dovolania vrátane posúdenia okruhu oprávnených osôb na podanie podnetu, patrí do kompetencie ministra spravodlivosti, nie osoby, ktorá podala podnet, ani osoby, v prospech ktorej bol podnet .
Právna veta: Podľa čl. 13 ods. 3 ústavy: „Zákonné obmedzenie základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.“ Článok 13 odsek 3 ústavy vyjadruje pravidlo, že rovnaké obmedzenia sa vzťahujú len na prípady, ktoré spĺňajú rovnako stanovené podmienky. Zákonodarca zavedením obmedzenia výmery pôdy (150 ha poľnohospodárskej, resp. 250 všetkej pôdy) s účinnosťou od 24. augusta 1993 nezasiahol do vlastníckeho práva (ako nadobudnutého práva) osôb, ktoré si nárok uplatnili a o nároku ktorých bolo právoplatne rozhodnuté podľa dovtedajších predpisov. V prípade opráv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 20 ods. 2 ústavy, zákon o pôde v znení neskorších predpisov v § 4 ods. 1 vychádza už pri stanovovaní okruhu oprávnených osôb, ktoré môžu žiadať vydanie nehnuteľností v zmysle § 6 (t. j. aj podľa jeho ods. 3) v prípade preukázania vlastníckeho ... je protiústavná alebo nie.    Napadnutým ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 186/1993 Z. z. sa neodňalo nikomu z okruhu oprávnených osôb právo, ktoré sa im priznalo v § 9 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona o pôde, t. j .
... v trestnom konaní, pričom obvinený, teda aj podnecovateľ, je jednou z oprávnených osôb na podanie návrhu na povolenie obnovy. Podmienky, okruh oprávnených osôb, ako aj postup je upravený príslušnými ustanoveniami zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdom v znení neskorších predpisov .
... pre uplatnenie nároku osobám v nižšom poradí, pretože aj tieto osoby sú týmto reštitučným zákonom výslovne zahrnuté do okruhu oprávnených osôb, ktorých sa týka zmiernenie následkov majetkových a iných krívd. V tomto smere poukázala na rozsudok najvyššieho súdu z ... ich nevyvracal“. Podľa názoru sťažovateľky „ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) až e) reštitučného zákona stanovuje okruh oprávnených osôb pre prípad, že osoba, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6, zomrela pred uplynutím .
... ods. 1 len v napadnutej (zamietajúcej) časti týkajúcej sa iba žalobkyne 1)... Súd prvého stupňa však nezistil bezpečne ani okruh oprávnených osôb, keď nezadovážil spis Obvodného súdu Bratislava III vedený pod sp. zn. D 968/90, predmetom ktorého má byť podľa ... tvrdenia žalobkýň vyporiadanie dedičstva po poručiteľke M. S. rod. B. Za účelom určenia okruhu oprávnených osôb podľa § 3 zák. 403/90 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné pripojiť tento spis. V súvislosti s tým .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.