Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092600
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnené osoby na podanie dovolania


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprávnené osoby na podanie dovolania
  • opravneny nájdené 91297 krát v 27128 dokumentoch
  • osoba nájdené 172076 krát v 30060 dokumentoch
  • na nájdené 1936490 krát v 32910 dokumentoch
  • podanie nájdené 138752 krát v 26825 dokumentoch
  • dovolania nájdené 32789 krát v 6353 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 60 dokumentov


Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Ústavný súd považoval za predmet sťažnosti namietané porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 ústavy postupom ministerstva v konaní vedenom pod sp. zn. 39982/2014­61/D/341 a jeho prípisom z 8. júla 2014, ku ktorému malo dôjsť tým, že ministerstvo nevyhovelo podnetu sťažovateľky na podanie dovolania, ktoré podala v prospech svojho syna, a to napriek splneniu zákonných podmienok. Úlohou ústavného súdu v danej veci je posúdiť, či ministerstvo tým, že neakceptovalo podnet sťažovateľky n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 326/2015­11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. júna 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpenej advokátom JUDr. Ľubošom Bajužíkom, advokátska kancelária, Námestie slobody 2, Humenné, vo veci namietaného   porušenia   základného   práva   na   súdnu   a inú   právnu   ochranu   zaručeného v čl. 46   ods.   1   Ústavy   Slovenskej   republiky   postupom   Ministerstva   spravodlivosti Slovenskej  .
Právna veta: Podnet na podanie dovolania podľa § 369 ods. 1 Trestného poriadku preto nie je opravným prostriedkom a z hľadiska trestného práva procesného ho možno považovať iba za informáciu ministrovi spravodlivosti ako oprávnenému na jeho podanie, ktorá bez ďalšieho nezakladá zákonom ustanovené právne dôsledky. Ustanovenie § 369 ods. 1 Trestného poriadku neukladá povinnosť (nevzniká právny nárok) vyhovieť každému podnetu. Je na úvahe ministra spravodlivosti posúdiť a rozhodnúť, či na základe podnetu strany v konaní alebo na základe iného podnetu podá alebo nepodá dovolanie. O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 352/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti   NDŽ   s. r. o.,   Košická   2,   Žilina, zastúpenej   advokátom   JUDr.   Ladislavom   Vyrvom,   Mierová   48/B,   Bratislava,   vo   veci namietaného   porušenia   základného   práva   vlastniť   majetok   podľa   čl.   20   ods.   1   Ústavy Slovenskej   republiky,   základného   .
Právna veta: K úlohám Ústavného súdu Slovenskej republiky pri predbežnom prerokúvaní sťažností patrí tiež posúdenie opodstatnenosti sťažností z hľadiska intenzity namietaných pochybení, resp. nedostatkov v činnosti alebo rozhodovaní dotknutého orgánu verejnej moci a ich ústavnoprávneho rozmeru v kontexte s ich únosnosťou z hľadiska ústavných požiadaviek na ochranu práva, ktorého porušenie sa namieta. Nesprávna interpretácia a aplikácia právnych noriem v rozhodovacej činnosti všeobecného súdu nemá automaticky za následok porušenie základných práv sťažovateľa garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... riadny opravný prostriedok podal prokurátor alebo poškodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného.“ Sťažovateľka v tomto prípade síce bola oprávnenou osobou na podanie dovolania v zmysle ust. § 369 ods. 5 Trestného poriadku, ale vzhľadom na to, že nevyužila svoje zákonné právo podať riadny .
Právna veta: Vedením riadneho života v skúšobnej dobe treba rozumieť najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Znakom riadneho života je i beztrestnosť, hoci nemusí samo o sebe vždy znamenať, že podmienečne odsúdený vedie riadny život a naopak. Dôvodom na rozhodnutie, že trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, sa vykoná, je nielen skutočnosť, že podmienečne odsúdený spáchal v skúšobnej dobe ďalší trestný čin ale aj skutočnosť, že inak nežil riadnym životom, alebo nevyhovel uloženým podmienkam. Jedným zo základných znakov riadneho života je do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predostrel dôvody pre ktoré je podľa jeho názoru daný dôvod na podanie dovolania zo strany ministerky spravodlivosti SR ako jedinej oprávnenej osoby na podanie dovolania v zmysle § 371 ods. 2 Trestného poriadku“. Sťažovateľom predostreté dôvody sú rekapituláciou dôvodov už predostretých voči napadnutému rozhodnutiu krajského .
Právna veta: V závere ústavný súd k námietke sťažovateľa dodáva, že prístup k súdnej ochrane (a inej právnej ochrane) podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je neobmedzený, domáhať sa ho možno len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú (čl. 51 ods. 1 ústavy). Podmienky prístupu k súdnej ochrane práv sú limitované aj prostredníctvom určenia oprávnených osôb na podávanie návrhov a opravných prostriedkov. Osobitná úprava podľa Trestného poriadku umožňuje v presne určených a v zásade výnimočných prípadoch podať dovolanie ministrovi spravodlivosti, pričom podmienkou podania dovolania je podnet oprávnenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ťažovatež uznaný za vinného a bolo upustené od uloženia súhrnného trestu.    Podávatež podnetu vychádzal z názoru, že jedinou oprávnenou osobou na podanie dovolania je minister spravodlivosti, "keďže proti rozsudku I nie je zo zákona prípustné odvolanie... a proti rozsudku II odvolanie oprávnenými .
... rovnosti aj ústavne neudržateľný preto, lebo najvyšší súd nerozlišuje medzi predmetom dovolania a prípustnosťou dovolania na jednej strane a medzi oprávnenými osobami na podanie dovolania na strane druhej. Predmet dovolania a prípustnosť dovolania sú vymedzené ustanovením § 368 ods. 1 Trestného poriadku tak, že ide .
... slobody s maximálnym stupňom stráženia. Proti predmetnému uznávaciemu rozsudku Krajského súdu v Žiline sa odsúdený neodvolal, a preto nie je oprávnenou osobou na podanie dovolania v zmysle ust. § 369 ods. 2, § 372 Tr por.“.   Ustanovený obhajca sťažovateľa podal 22. júna 2011 v súvislosti .
... , že podnet bol odložený s odôvodnením, že „nakoľko (v tom čase ) nevyužila právo podať riadny opravný prostriedok (...), nie je 2 oprávnenou osobou na podanie dovolania samostatne, ani osobou oprávnenou na podanie podnetu na podanie dovolania...“. Sťažovateľka argumentáciu ministerstva spravodlivosti považuje za nesprávnu a odporujúcu zákonu .
... odňatia slobody, ktorý bol uložený popri peňažnom treste. Z uvedeného ustanovenia bolo najvyššiemu súdu zrejmé, že iba minister spravodlivosti je oprávnenou osobou na podanie dovolania v prípade porušenia ustanovenia Trestného zákona alebo Trestného poriadku o podmienečnom prepustení obvineného z výkonu trestu odňatia slobody (pričom dovolanie .
... k porušeniu jeho základných práv. Sťažovateľ odôvodnil svoju sťažnosť takto: „(Najvyšší súd, pozn.) Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že obvinený je neoprávnenou osobou na podanie dovolania, pretože v takýchto prípadoch môže podať dovolanie len minister spravodlivosti Slovenskej republiky. V rámci dovolacieho konania bol súd oboznámený, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.