SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: orgán riadenia a správy súdov


Približný počet výsledkov: 71 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: orgán riadenia a správy súdov
  • organ nájdené 170238 krát v 27466 dokumentoch
  • riadenie nájdené 1145 krát v 752 dokumentoch
  • a nájdené 2777697 krát v 33840 dokumentoch
  • sprava nájdené 41356 krát v 9761 dokumentoch
  • sud nájdené 1964525 krát v 33842 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 51 dokumentov
Krajské súdy SR 6 dokumentov


Právna veta: Keďže Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ako ústredný orgán výkonnej štátnej moci popri predsedovi a podpredsedovi súdu síce orgánom riadenia a správy súdov, avšak jeho úlohy spočívajú iba vo vytváraní podmienok na plynulý chod súdnictva, najmä v oblasti personálnej, organizačnej, ekonomickej, finančnej a odbornej, z tejto svojej pozície nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do rozhodovacej činnosti súdov, takže za porušenie základných práv postupom súdov v priebehu súdnych konaní alebo ich rozhodnutiami Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako orgán výkonnej štátnej m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 490/2010-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. novembra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť M. Č., B.; Ing. I. Č., B., a N. H., N., N., vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenia základných práv zaručených v čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v .
Právna veta: Ústava a zákon o ústavnom súde rozdeľujú problematiku hmotnoprávnych účinkov nálezu ústavného súdu o súlade právnych predpisov na dve skupiny. Ide predovšetkým o prípady, ktoré boli do momentu uverejnenia nálezu ústavného súdu v Zbierke zákonov už právoplatne ukončené (judikované), a o prípady, ktoré vo chvíli uverejnenia nálezu ústavného súdu v Zbierke zákonov právoplatne ukončené ešte neboli. Z ustanovenia § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde možno jednoznačne vyvodiť, že v trestných veciach právoplatne skončených pred uverejnením nálezu o nesúlade právnych predpisov po uverejnení nálezu m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predsedníčky krajského súdu z 29. marca 2006 doručeného ústavnému súdu 7. apríla 2006 vyplýva, že sa predsedníčka krajského súdu ako orgán riadenia a správy súdu necíti sa oprávnená vyjadrovať sa k procesnoprávnemu postupu sudcov krajského súdu v konkrétnych súdnych konaniach, ani ich usmerňovať ako majú .
Právna veta: Podľa relevantnej časti § 35 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravujúceho konkurzné konanie „Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas...“. Podľa relevantnej časti § 126 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii upravujúceho reštrukturalizačné konanie „Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názoru, že od ústneho pojednávania nemožno očakávať ďalšie objasnenie veci. V zmysle predmetnej výzvy Vám oznamujem, že nakoľko mi ako orgánu riadenia a správy súdu neprináleží posudzovať zákonnosť zvoleného procesného postupu súdu vo veci spis. zn. 8 R/2/2015, a teda ani zákonnosť súdom .
Právna veta: Rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odvolaní predsedu všeobecného súdu z funkcie nemôže byť prejavom jeho svojvôle voči osobe, ktorá je činná vo verejnej funkcii, a preto musí byť predvídateľné, presvedčivé, konkrétne a určité minimálne z hľadiska dôvodov, ktoré ho v danom prípade viedli k uplatneniu svojej mocenskej právomoci. Ak zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje výpočet konkrétnych povinností predsedov všeobecných súdov, nemôže byť takéto rozhodnutie odôvodnené len všeobecným poukazom na nepl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (okresného či krajského) je verejnou funkciou. Predseda súdu a podpredseda súdu sú v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. orgánmi riadenia a správy súdu. Ústredným orgánom štátnej správy pre súdy je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“). Výkon funkcie predsedu súdu sa v .
Právna veta: Realizáciou právomoci odvolávať sudcov podľa čl. 102 ods. 1 písm. t) v spojení s čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky nemôže dôjsť k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky ani práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní, ktorého predmetom je nárok na náhradu škody uplatnenej sudcom podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená právomoc prezidenta Sloven ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu škody porušiť označené základné práva len orgán, ktorý o týchto nárokoch sudcov rozhoduje, teda v správnom konaní orgány riadenia a správy súdov, resp. v prípade preskúmania rozhodnutia vydaného správnym orgánom na podklade žaloby len súd konajúci vo veci. Sťažovateľ ... rozhodovať o právach sudcu na náhradu škody podľa označeného ustanovenia zákona o sudcoch. O týchto právach sudcov rozhodujú orgány riadenia a správy súdov v postavení správnych orgánov, ktorými sú v zmysle § 33 zákona č. 757/2004 Z. z. .
Právna veta: Zo štrukturálnej formulácie a obsahovej gradácie ustanovenia § 141a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku vyplýva podmienenosť jeho použitia iba v príčinnej súvislosti s preskúmaním dvoch základných predpokladov, ktoré musia byť kumulatívne naplnené, a to jednak preskúmaním predpokladu na oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 138 Občianskeho súdneho poriadku a jednak aj preskúmaním výšky žalovaného nároku vzhľadom na sumu životného minima. Porušením práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Doh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prijatej sťažnosti vyjadril predseda okresného súdu listom zo 6. júna 2012. Predseda okresného súdu sa v ňom vyjadril, že ako orgán riadenia a správy súdu je oprávnený sledovať rozhodovaciu činnosť sudcov iba z hľadiska plynulosti súdneho konania. Z toho dôvodu však predseda okresného súdu predložil .
Právna veta: Zákonné ustanovenie rozlišuje medzi výzvou na zaplatenie súdneho poplatku a uznesením na zaplatenie súdneho poplatku. Ide o dva inštitúty odlišné svojou formou, podmienkami a následkami nezaplatenia súdneho poplatku na základe nich. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) je poplatníkovi zasielaná v prípade nezaplatenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania; následkom nezaplatenia súdneho poplatku je zastavenie konania. Na d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   v   rámci   svojej   rozhodovacej   činnosti   ale   o   sprístupnení   alebo   nesprístupnení informácií   v   zmysle   zákona   č   211/2000   Z. z.   rozhodujú   orgány   riadenia   a správy   súdu (predseda resp. podpredseda krajského súdu). S prihliadnutím na § 1 ods. 2 Správneho poriadku, § 244 ods. 2 O. s .
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného je ústavný súd toho názoru, že sťažovateľ v sťažnosti neuviedol žiaden argument, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že s jeho osobou bolo pri výberovom konaní zaobchádzané inak ako s ostatnými uchádzačmi o funkciu predsedu senátu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, teda s osobami nachádzajúcimi sa v rovnakom postavení za rovnakých podmienok, a to spôsobom, ktorý by nadobudol relevantný ústavný rozmer. Zo zápisnice z výberového konania vyplýva, že všetci uchádzači prihlásení do výberového konania sa ho zúčastnili za rovnakých podmienok, ka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , zahrňujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Do tohto základného práva patria otázky, či predsedníčka najvyššieho súdu ako orgán riadenia a správy súdu: 5 - mala alebo nemala kompetenciu prijať individuálne opatrenie týkajúce sa fyzickej osoby – v danom prípade ako zaujatá nemala osobne vypracovať .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok (§ 147 ods. 1) pamätá aj na také situácie, keď účastníkovi vznikli trovy konania zavinením iného účastníka alebo náhodou, ktorá sa mu prihodila. V uvedenom prípade bez zreteľa na úspech v konaní môže súd uložiť účastníkovi alebo jeho zástupcovi, aby uhradil takto vzniknuté trovy konania. Rozhodovanie podľa tohto ustanovenia nie je časovo viazané na rozhodnutie vo veci samej (tzv. separácia alebo oddelenie náhrady trov konania) a súd môže, ale taktiež prihliadajúc na okolnosti jednotlivého prípadu nemusí kedykoľvek v priebehu konania vydať takéto uznesenie. Procesný kód ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že sťažovatežka jednak nie je oprávnená na podanie sťažnosti podža zákona o súdoch a súčasne že orgány riadenia a správy súdu nemôžu zasahovať do procesného postupu, rozsahu a spôsobu dokazovania v jednotlivých súdnych konaniach.   4. Sťažovatežka vyjadruje presvedčenie .
Právna veta: V rámci základného trestno­procesného vzťahu existujúceho vo fáze súdneho konania je jednou zo strán obžalovaný so svojím právom na spravodlivé preskúmanie a rozhodnutie o oprávnenosti jeho trestného obvinenia a druhou stranou tohto vzťahu, ktorá uplatňuje trestné obvinenie, je prokurátor zastupujúci štát. V uvedenom základnom trestno­procesnom vzťahu, v ktorom sa rozhoduje otázka viny a trestu, má síce poškodený právo aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci, nemá však postavenie strany oprávnenej uplatňovať trestné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   neskorších   predpisov,   po   oboznámení   s   predloženou sťažnosťou a uznesením, kde sťažovateľka namieta porušenie svojich základných práv Vám oznamujem, že ako orgán riadenia a správy súdu zabezpečujem riadenie súdu v oblasti 4 výkonu súdnictva sledovaním rozhodovacej činnosti sudcov z hľadiska plynulosti súdneho konania.   Z   uvedených   dôvodov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.