Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63985
USSR: 35001
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422507
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
27.02.2020 09:54

Nájdené rozsudky pre výraz: orgán územnej samosprávy


Približný počet výsledkov: 644 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: orgán územnej samosprávy
  • organ nájdené 164552 krát v 26620 dokumentoch
  • uzemny nájdené 5755 krát v 1725 dokumentoch
  • samosprava nájdené 5444 krát v 1070 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1189 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 2482 dokumentov


Právna veta: Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre svoje územie všeobecne záväzné nariadenie. Vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, môže ho vydať len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             Ústavný súd Slovenskej republiky takto   r o z h o d o l:   1./ Všeobecne záväzné nariadenia obce Kolačkov z 29. septembra 1993 č. 4/93 o ochrane obecného majetku, majetku občanov, ktorý sa nachádza vo Vojenskom výcvikovom priestore Javorina n i e je v súlade s čl. 65 ods. 1, s čl. 67 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky.   2./ Všeobecne záväzné nariadenie obce .
Právna veta: Obec ako taká nie je orgánom územnej samosprávy, ale jej nositeľom, subjektom. Obec je právnickou osobou verejného práva, a teda umelou právnou konštrukciou. Na účel výkonu samosprávy má svojich vykonávateľov, a to orgány obce, ktorými sú... starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Tieto orgány realizujú správu obce a v jej mene a na jej zodpovednosť vykonávajú všetky verejné úlohy, ktoré obci ukladá právny poriadok. V rovine pasívnej legitimácie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa uvedená koncepcia prejavuje tak, že predmetom prieskumu podľa § 49 zákona č. 38/1993 Z. z. o orga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 601/2012-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2012 predbežne prerokoval sťažnosť B. B., Š., M. B., Š., I. G., Š., L. D., Š., M. K., Š., E. K., Š., P. M., Š., T. M., Š., D. M., Š., M. O., Š., T. K., Š., J. K., Š., K. K., Š., J. K., Š., Z. P., Š., K. P., Š., C. B., Š., E. B., Š., G. G., Š., R. G., Š., S. K., Š., J. Š., Š., D. L., Š., S. L., Š., D. D., Š., J. D., Š., P. Š., Š., .
Právna veta: Podľa čl. 127a ods. 1 ústavy „Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy...“, čiže aktívnu procesnú legitimáciu pre tento typ konania má orgán územnej samosprávy, a nie obec. Sťažnosť však podalo mesto Tvrdošín, a nie niektorý z jeho orgánov (primátor, mestské zastupiteľstvo), ktoré nemá pre jej podanie aktívnu procesnú legitimáciu. Ďalej podľa čl. 127a ods. 1 ústavy „Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do veci územnej samosprávy, ak o jej ochrane ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 84/02-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. júna 2002 predbežne prerokoval sťažnosť mesta Tvrdošín, zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., podľa čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky, ktorou namieta, že vláda Slovenskej republiky časťou B uznesenia č. 261 z 13. marca 2002 neústavne a nezákonne zasiahla do vecí územnej samosprávy mesta Tvrdošín podľa čl. 65 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: Predmetom konania ústavného súdu vo volebných veciach je tvrdenie sťažovateľov o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, resp. sťažnosť proti ich výsledkom. Účelom takéhoto konania je preskúmanie volieb do orgánov územnej samosprávy, ako aj ich výsledkov z hľadiska dodržiavania ústavnosti a zákonnosti. Ak dôjde v priebehu volieb k zásahu do ústavných práv, je nepochybné, že je založená právomoc ústavného súdu ako súdneho orgánu ochrany ústavnosti. Rozdielna situácia nastáva pri porušení zákona týkajúceho sa volieb, pretože je potrebné zaujať stanovisko, ktoré porušeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             PL. ÚS 36/03-89      Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Jána Mazáka, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 1. júla 2004 prerokoval volebnú sťažnosť, ktorou Ing. V. O., bytom B., zastúpený advokátom .
Právna veta: Právny názor sťažovateľa o absencii priamosti zásahu napadnutých orgánov do jeho právom chránených záujmov nenahrádza splnenie podmienok konania pred ústavným súdom, tak ako ich ustanovuje zákon o ústavnom súde. Podľa § 58b ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť podľa čl. 127a ústavy nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu pred zásahom do veci územnej samosprávy účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov. O tom, či napadnutý postup orgánov verejnej správy spadá do preskúmavacej právomoci všeobecného súdu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                I. ÚS 74/02-27     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. júla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť obecnej samosprávy mesta K., K., zastúpenej advokátom JUDr. J. D., DrSc., Advokátska kancelária C., V., D. & p., B., vo veci porušenia jej práva na dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa čl. 65 ods. 2 v spojení s § 1 ods. 5 písm. a) a § 4 ods. 1 a 4 zákona č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na .
Právna veta: Z čl. 127a ods. 1 ústavy vyplýva, že ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej ochrane nerozhoduje iný súd. V zmysle citovaného článku ústavy sťažovateľ môže ústavnému súdu podať sťažnosť proti neústavnému a nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému a nezákonnému zásahu orgánu verejnej moci, nie však proti normatívnemu právnemu aktu. Podľa názoru ústavného súdu za zásah orgánu verejnej moci do veci územnej samosprávy nemožno považovať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 333/04-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. októbra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť mesta M., zastúpeného primátorom Ing. S. B., M., právne zastúpeného advokátom JUDr. V. J., M., ktorou namietal, že ustanovením § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z. bolo zasiahnuté do veci územnej samosprávy mesta M .
Právna veta: Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky je prípustné, aby v prípadoch, ak podanie „komunálnej sťažnosti“ je v rozpore so záujmami starostu, obecné zastupiteľstvo mohli zastupovať jeho členovia (poslanci obecného zastupiteľstva), ale len vtedy, ak by vôľu na podanie takejto sťažnosti „proti starostovi“ navonok prejavili právne relevantným spôsobom, ktorý predvída zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, teda prijatím právne relevantného uznesenia. Ústavný súd konštatuje, že obecné zastupiteľstvo má priamo na základe čl. 127a ústav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 435/2010-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. októbra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. A. K., B., Mgr. M. M., B., O. L., B., a J. P., B., ako zástupcov Obecného zastupiteľstva obce B., zastúpených advokátkou JUDr. D. S., K., podanú podľa čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods. 2 a čl. 67 ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 4 ods. 5 .
Právna veta: 1) Rozhodnutia obecného zastupiteľstva ako orgánu verejnej správy (orgánu územnej samosprávy – obce) nie sú z preskúmavacej právomoci všeobecných súdov vylúčené. Piata hlava piatej časti OSP upravuje konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide tu o zásah, ktorý nie je rozhodnutím (§ 250v ods. 1 OSP). Negatívne vymedzenie má na mysli vylúčenie rozhodnutí ako individuálnych správnych aktov – aktov aplikácie práva, ktoré sú preskúmateľné v konaní o tzv. správnych žalobách podľa druhej hlavy piatej časti OSP. Preto zásahom netreba rozumieť len faktické úkony (napr. pri vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 105/2013-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť L. L., R., zastúpeného advokátkou JUDr. K. L., Advokátska kancelária, P., vo veci namietaného porušenia základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí zaručeného čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na prístup k voleným funkciám za rovnakých podmienok zaručeného .
Právna veta: Vychádzajúc z čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných. Realizáciu tohto ústavného práva umožžňuje taká organizácia a právne usporiadanie územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady pre vššetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verejných záležžitostiach obecného významu na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle vššetkých obyvateľov alebo určitej skupiny obyvateľov obce. Toto právo má obligatórny charakter, pretože podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa základné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 168/93 Č. 20/93 Č. 20 Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 168/93 z 15. 12. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol .
Právna veta: Normotvornú právomoc podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky môžže obec uplatniť kedykoľvek, bez splnomocnenia v zákone. Túto právomoc nemôžže obec uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu vššetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Normotvornú právomoc môžže uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných vecí, ktorou realizujú územnú samosprávu podľa čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky. Aj v právnych vzťahoch, ktorých predmetom je zviera, sa zaručujú základné práva a slobody oprávnených osôb. Majetok, ktorý je predmetom ochrany zaruč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v neobmedzenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Normotvorná pôsobnosť podľa čl. 68 ústavy sa orgánu územnej samosprávy udeľuje len na úpravu vecí územnej samosprávy podľa čl. 65 ods. ... vzťahov patriacich do pôsobnosti územnej samosprávy.“    Od tejto tézy navrhovateľ odvodil tvrdenie, podľa ktorého orgány územnej samosprávy nie sú oprávnené ujať sa regulácie a realizácie spoločenských vzťahov prostredníctvom svojich nariadení, ak tieto sú .
Právna veta: Funkcia ústavného súdu v rámci prieskumu ústavnosti a zákonnosti volieb nemôže byť vykladaná tak extenzívne, že by v konečnom dôsledku jeho činnosť mala nahrádzať, prípadne dopĺňať činnosť na to povolaných volebných či iných orgánov. Za „regulárnosť“ súťaže jednotlivých politických subjektov zúčastnených na voľbách do orgánov územnej samosprávy nesú svoj podiel zodpovednosti aj samotné politické subjekty zúčastnené na voľbách. V prípade, že ich nedôslednosť, resp. ich chyba pri plnení úloh v rámci prípravy volieb umožní protikandidátovi „zhojiť“ nedostatok jeho voliteľnosti, resp. poskytne mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... komisiou a pod.).“ Argumentácia sťažovateľov uvedená v sťažnosti, v ktorej namietajú porušenie zákona o voľbách do orgánov územnej samosprávy v súvislosti s nesplnením všetkých podmienok voliteľnosti u víťazného kandidáta – odporcu, v čase registrácie kandidátnych ... listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu. Podľa § 15 ods. 4 zákona o voľbách do orgánov územnej samosprávy ak súd podľa osobitného zákona rozhodne o povinnosti ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu .
Právna veta: 1. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Štátne orgány majú oprávnenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov je konanie takého štátneho orgánu, samosprávneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci (ďalej len "orgán"), ktorý naň nie je vôbec zákonom oprávnený, ďalej konanie síce oprávneného orgánu na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi alebo sťažnosťami." Petičné právo v zmysle čl. 27 ods. 1 ústavy možno chápať ako osobitnú formu slobody .
Právna veta: Ústavný súd považuje tak široko formulované oprávnenie prokurátora (aj keď na požiadanie účastníka alebo súdu) na vstup do začatého občianskeho súdneho konania v rozpore s ústavou deklarovanými princípmi právneho štátu (čl. 1 ústavy). Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. f) OSP obsahuje dva alternatívne predpoklady, za splnenia ktorých môže prokurátor vstúpiť do začatého konania. a) Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vtedy, ak o to požiada účastník konania. Požiadať o vstup môžutí, ktorí sa nachádzajú na jednej procesnej strane, ale zákon nevylučuje, aby požiadali aj všetci účastníci, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je nielen poskytnúť ochranu práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale zároveň aj zabrániť štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania jednotlivca nad nevyhnutnú mieru a príliš neprimerane riadili jeho súkromný život. Oprávnené zásahy do práva na .
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje podľa čl. 26 ods. 2 len slobodu tlače alebo masmédií. Sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa zaručuje kažždému jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu sa človeku umožžňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myššlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a rozšširovať idey a informácie sa kažždému umožžňuje dozvedieť sa informáciu a získať informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i potrebu iných. Ústava Slovenskej republiky podľa čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zasadnutí všetkých štátnych orgánov Slovenskej republiky. Podľa čl. 26 ods. 5 ústavy: "Štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví ... zveruje výlučne do právomoci ústavného súdu, však ústavný súd môže preskúmať, či iné štátne orgány alebo orgány územnej samosprávy svojím správaním neporušili ústavu. Ústavný súd v rámci svojej všeobecnej právomoci zabezpečovať ochranu ústavnosti má aj .
Právna veta: Článkom 30 ods. 1 ústavy sa občanom Slovenskej republiky zaručuje právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo. Toto právo môže občan uplatniť, ak sa zúčastní na referende podľa druhého oddielu piatej hlavy ústavy, alebo ak sa zúčastní miestneho referenda podľa čl. 67. Slobodnou voľbou svojich zástupcov môže občan uplatniť aktívne volebné právo zaručené čl. 30 ods. 1 ústavy. Článkom 30 ods. 4 ústavy sa občanom Slovenskej republiky zaručuje prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. V rozsahu prístupu k voleným funkciám sa týmto ustanovením ústavy zaručuje pasívn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade námietky porušenia zákonom ustanovených podmienok tvorby volebných obvodov a určovania počtu poslancov pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Ústavný súd vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach vyslovil, že voľby podľa volebného zákona možno chápať v ... súd rozhoduje o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd .
Právna veta: Ústavný súd už judikoval, že zverenie určitej časti štátnej správy zákonom obci ešte samo osebe nezakladá právomoc obce vydávať v tejto oblasti štátnej správy všeobecne záväzné nariadenia. K tomu je potrebné výslovné zákonné zmocnenie na vydávanie všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti štátnej správy (III. ÚS 1/00). Pri posúdení obsahu čl. 4 ods. 3 nariadenia ústavný súd podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) ústavy preskúmal, či spĺňa ústavné podmienky pre tvorbu všeobecne záväzného nariadenia, a dospel k záveru, že Mestské zastupiteľstvo mesta Snina pri vydaní predmetného „doplnku č. 1“ na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavebného zákona a s § 34 ods. 1 a 2 zákona o ovzduší.   Normotvornú právomoc obce ohraničujú ústava a zákony. Orgány územnej samosprávy majú normotvornú právomoc priznanú v čl. 68 ústavy a v čl. 71 ods. 2 ústavy. Tieto ustanovenia však neupravujú normotvornú .
Právna veta: Podľa § 8 ods. 8 antidiskrimačného zákona: „Na zabezpečenie rovnosti príležitostí v praxi a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania možno prijať osobitné vyrovnávacie opatrenia na zabránenie znevýhodnenia súvisiaceho s rasovým pôvodom alebo etnickým pôvodom.“ Napadnuté ustanovenie antidiskriminačného zákona neobsahuje, tak ako to tvrdí vláda, vymedzenie pojmov potrebných pre praktickú uplatniteľnosť tejto normy, najmä vymedzenie subjektu oprávneného na prijímanie a presadzovanie osobitných vyrovnávacích opatrení, účel, kritériá a podmienky ich prijímania, rozsah a obsah takých opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... najmä z toho dôvodu, že môže ísť, a vo väčšine prípadov zrejme aj pôjde, o orgány verejnej moci – či už orgány územnej samosprávy alebo štátne orgány. Tieto môžu v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy konať len na základe ústavy, v jej medziach .
Právna veta: V rámci procedúry preskúmania rozhodnutia výboru sa ústavný súd sústredil na posúdenie, či konanie navrhovateľa (verejného funkcionára) spočívajúce v nepodaní oznámenia bolo v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Aj keď úlohou ústavného súdu je v danom prípade posúdenie konania dotknutého verejného funkcionára, ústavný súd nemohol prehliadnuť právne následky vzdania sa funkcie, čo navrhovateľ učinil v čase, keď výbor ešte nerozhodol o porušení jeho povinnosti a uložení pokuty. Práve skutočnosť, že navrhovateľ sa vzdal svojej funkcie predtým ako výbor rozhodol v sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má .
Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov jednoznačne konkretizuje a vymedzuje postup volebnej komisie tak, že neumožnenie hlasovania voličovi, ktorý po príchode do volebnej miestnosti nemôže preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti, prichádza do úvahy iba v prípade, ak žiadny z členov okrskovej volebnej komisie voliča nepozná a tento nepreukáže svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii do ukončenia hlasovania. Volebná komisia nepostupovala v súlade s uvedeným ustanovením volebné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splneniu došlo, výkon základného práva alebo slobody neumožnil. Na uvedenom nemení nič to, že sa takéhoto konania dopustil orgán štátu, orgán územnej samosprávy alebo volebná komisia ako orgán verejnej správy.   Volebná komisia zabezpečuje riadny a zákonný priebeh volieb. Požiadavkou majúcou garantovať zákonný a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.