SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226311
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: organizácia kolektívnej správy


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: organizácia kolektívnej správy
  • organizacia nájdené 45542 krát v 33112 dokumentoch
  • kolektivny nájdené 1319 krát v 295 dokumentoch
  • sprava nájdené 41713 krát v 9868 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 32 dokumentov
Krajské súdy SR 132 dokumentov
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Prvou spornou skutočnosťou bolo, či podľa § 84 Autorského zákona (ďalej len „AZ“) má navrhovateľ právo na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ZOZ u všetkých výrobcov, ktorí nevylúčili kolektívnu správu v zmysle ustanovenia § 84 AZ. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že uvedené ustanovenie nie je použiteľné, pretože okrem navrhovateľa mala v rozhodnom období oprávnenie na kolektívnu správu v rovnakom odbore použitia predmetov ochrany aj iná firma - organizácia kolektívnej správy S. Navrhovateľ v tomto prípade tvrdí, že mal oprávnenie na iný okruh záznamov ako táto orga ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                       I. ÚS 208/2011-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť občianskeho združenia S., B., zastúpeného advokátkou JUDr. A. T., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Právna veta: Vzhľadom na citované ustanovenia autorského zákona možno plne prisvedčiť názoru krajského súdu, podľa ktorého, ak organizácia kolektívnej správy (v danom prípade žalovaný) „je povinná“ uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou združujúcou používateľov predmetov ochrany (v danom prípade sťažovateľ) za „rovnakých a primeraných podmienok“, aj v prípade, že k uzavretiu kolektívnej licenčnej zmluvy na základe vzájomného konsenzu zmluvných strán nedôjde a právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany si svoje právo na uzavretie takejto zmluvy uplatní na súde žalobou, je súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmena za používanie autorských – hudobných diel mala byť určovaná podľa „svojvoľného sadzobníka“ žalovaného ako organizácie kolektívnej správy, ústavný súd podotýka, že dohodnutie podstatne vyššej odmeny za používanie hudobných diel v hromadných licenčných ... kritériu „rovnakých a primeraných podmienok“, vychádzal z obsahu hromadných licenčných zmlúv uzavretých medzi žalovaným ako organizáciou kolektívnej správy s ďalšími inými používateľmi, čo sa týka tých istých hudobných diel, ktoré ako predmet ochrany .
Právna veta: Predmetná zmluva navrhovateľa s asociáciou A. v čl. 8 poverila navrhovateľa na vyberanie licenčných poplatkov v zmysle § 45 Autorského zákona, čo však nemožno považovať za právo na vyberanie primeranej odmeny, ktorá je upravená v § 67 Autorského zákona a ktorú si navrhovateľ v tomto konaní uplatňuje. Zmluvy, ktoré má navrhovateľ uzatvorené s výrobcami alebo so Slovenským filmovým ústavom Bratislava sa týkajú nároku na odmenu za šírenie diel prostredníctvom káblovej retransmisie a nie zvukovo-obrazových záznamov. Preto ani z týchto zmlúv nevyplýva aktívna legitimácia navrhovateľa na uplatňovani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinným subjektom... Nakoľko prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil ust. § 84 AZ, domnieval sa, že organizácia kolektívnej správy je povinná preukázať použitie ňou spravovaného predmetu ochrany. Naproti tomu je však prevádzkovateľ retransmisie povinný ... hore uvedeného ustanovenia oprávnenie na zastupovanie nositeľov práv k používaným predmetom ochrany. Žiadna z organizácií kolektívnej správy pri jej výkone nepreukazuje používanie spravovaných predmetov ochrany, organizácia vždy preukazuje len zákonné a .
Právna veta: Do účinnosti zákona č. 618/2003 Z. z. - Autorský zákon bolo možné vykonávať kolektívnu správu práv len v taxatívne vymedzených odboroch, ktoré upravovali citované zákonné ustanovenia zákona č. 283/1997 Z. z. - Autorský zákon. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 618/2003 je výpočet odborov kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona len demonštratívny a pripúšťa kolektívnu správu aj v iných odboroch. Súd prvého stupňa posúdil, že za účinnosti zákona č. 283/1997 Z. z. - Autorský zákon kolektívnu správu práv k spornému predmetu nebolo možné vykonávať, takýto odbor nebol uvedený v taxatívnom vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nenahraté nosiče takýchto záznamov. Dňa 10. 4. 2007 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo ďalšie Oprávnenie organizácie kolektívnej správy na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona na území Slovenskej republiky č. 3/2004 pre žalobcu ... , vzniknutého z obchodného vzťahu, v ktorom sťažovateľ vo svojich hudobných skriniach reprodukuje hudbu a protistrana je organizáciou kolektívnej správy práv autorov. Ich vzťah bol upravený príslušnými ustanoveniami z. č. 383/1997 Z. z. Autorský .
Právna veta: Ústavný súd si uvedomuje rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení. Inak povedané, prijatím Civilného sporového poriadku sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatrení nemusí nevyhnut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona o určenie obsahu 13 licenčnej zmluvy a nahradenia vôle ju uzavrieť, uzavretiu dohody so sťažovateľkou ako organizáciou kolektívnej správy o skladaní finančných prostriedkov na účet sťažovateľky podľa § 165 ods. 9 písm. a) autorského zákona, ... zákona o určenie obsahu licenčnej zmluvy a nahradenia vôle ju uzavrieť, neuzavretie dohody so sťažovateľom ako OKS (organizácia kolektívnej správy, pozn.) o skladaní finančných prostriedkov na účet sťažovateľa podľa § 165 ods. 9 písm. a) autorského .
Právna veta: Prípady, v ktorých patrí autorovi hudobného diela oprávnenie udeľovať súhlas na jeho použitie a právo na odmenu, sú stanovené autorským zákonom. Takýmto prípadom nie je súkromné vykonanie diela. Súkromným vykonaním diela je také vykonanie diela, ku ktorému má prístup len uzavretý konkrétne určený okruh subjektov, charakteristický svojím vzťahom k používateľovi diela. V danej veci pre úspech žaloby sťažovateľa bol sťažovateľ povinný preukázať, že žalovaný vykonal hudobné dielo verejne, alebo vykonal verejný prenos diela.

Úryvok z textu:
... prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.   Podľa § 81 ods. 1 písm. h) a i) autorského zákona organizácia kolektívnej správy je povinná riadne a včas, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rozsahu udeleného oprávnenia... uzatvárať s používateľmi alebo s osobami .
... 2017 prvostupňové uznesenie okresného súdu BA I potvrdil. 6. Sťažovateľ „podľa § 169 ods. 4 písm. b) AZ je... ako organizácia kolektívnej správy práv zo zákona povinná vymáhať nároky v mene nositeľov práv. Návrh na neodkladné opatrenie bol teda zákonnou povinnosťou sťažovateľa a .
... . 7 Cdo 502/2015 z 28. marca 2017 (ďalej len „napadnuté uznesenie najvyššieho súdu“). Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľ je organizáciou kolektívnej správy, ktorá na základe oprávnenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. k. MK-1709/2016- 232/13071 udeleného 14. októbra 2016 „(predtým .
... autorského zákona o určenie obsahu licenčnej zmluvy a nahradenia vôle ju uzavrieť, uzavretiu dohody so sťažovateľkou ako organizáciou kolektívnej správy o skladaní finančných prostriedkov na účet sťažovateľky podľa § 165 ods. 9 písm. a) autorského zákona, ... zákona o určenie obsahu licenčnej zmluvy a nahradenia vôle ju uzavrieť, neuzavretie dohody so sťažovateľom ako OKS (organizácia kolektívnej správy, pozn. ústavného súdu) o skladaní finančných prostriedkov na účet sťažovateľa podľa § 165 ods. 9 písm. .
... je vedené pod sp. zn. Rvp 2201/2017. 6. Sťažovateľ „podľa § 169 ods. 4 písm. b) AZ je... ako organizácia kolektívnej správy práv zo zákona povinná vymáhať nároky v mene nositeľov práv. Návrh na neodkladné opatrenie bol teda zákonnou povinnosťou sťažovateľa a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.