Nájdené rozsudky pre výraz: orgány štátnej správy súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 541

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

396 dokumentov
4688 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu (napr. I. ÚS 39/99, II. ÚS 39/00) konanie a rozhodovanie orgánov štátnej správy súdov o sťažnostiach nemožno považovať za konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (hoci so súdnym konaním súvisí), pretože k nemu nedochádza v súdnom konaní pred nezávislými a nestrannými súdmi. Nesplnenie zákonom uložených povinností pri vybavovaní týchto sťažností (napr. prekročenie lehoty na vybavenie sťažnosti podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach alebo podľa § 65 ods. 1 zákona o súdoch) preto ústavný súd neposúdil ako konanie, ktorým by bolo možné porušiť základné práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 285/07-10     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. novembra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. K., M., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 26 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 4 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcurozvrh práceústavná sťažnosťúčastník súdneho konania
Zbierka ÚS 34/1997
Právna veta: Z článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, e právo na zákonného sudcu patrí výlučne len osobe, účastníkovi súdneho konania. Uplatnenie tohto práva neprislúcha sudcovi, ktorý vo veci rozhoduje.Opatrenie predsedu okresného súdu ako orgánu štátnej správy súdov vydané v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskorších predpisov nie je rozhodnutím v zmysle čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
II. ÚS 43/97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. júla 1997 po predbežnom prerokovaní ústavnej sťažnosti JUDr. Jany Dubovcovej, Vlasty Huljakovej a JUDr. Pavla Rohárika, sudcov Okresného súdu v Banskej Bystrici, zastúpených JUDr. Jánom Hrubalom, advokátom v Banskej Bystrici, Skuteckého ul. 16, proti JUDr. Jozefovi Botkovi, predsedovi Okresného súdu v Banskej Bystrici vo veci preskúmania opatrenia predsedu Okresného súdu v Banskej Bystrici z 11. februára 1
Kľúčové slová: podávanie sťažnostíústna žiadosťzbytočné prieťahy v konaní
Zbierka ÚS 83/2001
Právna veta: Ako podmienku konania o podnete namietajúcom porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky vyžaduje podanie sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní príslušnému orgánu štátnej správy súdov podľa § 17 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov. Splnenie tejto podmienky konania nemôže nahradiť ústna žiadosť navrhovateľa alebo jeho právneho zástupcu o urýchlenie súdneho konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 47/01-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. júna 2001 predbežne prerokoval podnet J. P., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. R. Ž., K., vo veci porušenia jeho základného práva na súdne konanie bez zbytočných prieťahov postupom Okresného súdu Košice I v súdnych konaniach sp. zn. 12 C 244/00 a 15 C 279/00 a takto   r o z h o d o l :    Podnet J. P. o d m i e t a ako zjavne
Právna veta: Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre viackrát poukázal aj na to, že ak orgán štátnej správy súdov uzná sťažnosť na prieťahy v konaní za dôvodnú, nemusí to viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde) na ďalšie konanie, pretože ústavný súd, pridržiavajúc sa doterajšej judikatúry, považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu časový priestor na prijatie opatrení s cieľom nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou alebo neefektívnou činnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 392/2015­11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. júna 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   a   zo   sudcov   Sergeja   Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej spoločnosti LABAŠ s. r. o., Textilná 1, Košice, zastúpenej AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law   firm   s.   r.   o.,   Kmeťova   26,   Košice,   prostredníctvom  
Právna veta: 1) Skutočnosť, že orgán štátnej správy súdu uzná sťažnosť na prieťahy za dôvodnú, nemusí viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy na ďalšie konanie, pretože ústavný súd pridržiavajúc sa doterajšej stabilizovanej judikatúry považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu dostatočný časový priestor na prijatie opatrení pre účely nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného jeho nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou........................2) Podanie sťažnosti na prieťahy podľa § 62 zákona o súdoch je považované za vyčerpanie účinného p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 125/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Z. B., P., zastúpenej advokátom JUDr. J. P., D., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Prešov v konaní vedenom pod sp. zn. 7 C 82/2006 a takto   rozhodol:   S
Právna veta: Nesplnenie zákonom uložených povinností pri vybavovaní sťažnosti na prieťahy v konaní orgánomš tátnej správy súdov podľa § 24 a 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich v znení neskorších predpisov nemožno posudzovať ako konanie, ktorým by bolo možné porušiť základné právo účastníka súdneho konania podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 2. K porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môže dôjsť postupom osôb, ktoré sa zú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 39/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 7. júna 2000 predbežne prerokoval podnet Ing. J. B., CSc., bytom P., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj vo veci ukončenia súdneho konania, resp. prikázania rozhodnutia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 4
Právna veta: Ústavný súd vo svojej predchádzajúcej judikatúre viackrát poukázal aj na to, že ak orgán štátnej správy súdov uzná sťažnosť na prieťahy v konaní za dôvodnú, nemusí to viesť bez ďalšieho k prijatiu v nadväznosti na to podanej sťažnosti podľa čl. 127 ústavy (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde) na ďalšie konanie, pretože ústavný súd, pridržiavajúc sa doterajšej judikatúry, považuje za potrebné poskytnúť všeobecnému súdu časový priestor na prijatie opatrení s cieľom nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou (IV. ÚS 78/07, IV. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 269/2015­9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. apríla 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   a   zo   sudcov   Sergeja   Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť       , ,   zastúpeného   advokátkou   JUDr.   Danielou   Suchánkovou, M. Waltariho   7,   Piešťany,   ktorou   namieta   porušenie   svojho   základného   práv
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že využitie právneho prostriedku, na uplatnenie ktorého mal sťažovateľ právo podľa § 62 ods. 1 zákona o súdoch, sa v okolnostiach posudzovanej veci prejavilo ako účinný prostriedok nápravy, ktorý mal sťažovateľ k dispozícii a aj ho využil ešte pred podaním sťažnosti ústavnému súdu. Podľa doterajšej judikatúry ústavného súdu sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa. Súčasne je potrebné poukázať aj na to, že sťažnosť na prieťahy adresovaná org ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 296/2015­7   Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 16.  júna 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť     ,    , vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných   prieťahov   podľa   čl.   48   ods.   2   Ústavy   Slovenskej   republiky   a   práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Právna veta: Ústavný súd opakovane vyslovil, že podanie sťažnosti na prieťahy podľa § 62 zákona o súdoch považuje za vyčerpanie účinného prostriedku nápravy v zmysle § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde len v tom prípade, ak sťažovateľ poskytne príslušnému súdu dostatočný priestor na prijatie opatrení za účelom nápravy a odstránenia protiprávneho stavu zapríčineného nečinnosťou alebo neefektívnou činnosťou. Vzhľadom na to, že sťažnosť sťažovateľky bola ústavnému súdu doručená 19. februára 2007, päť dní po doručení sťažnosti na prieťahy v konaní predsedovi okresného súdu, posúdil ústavný súd podanie sťažn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 78/07-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. apríla 2007 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. E. K., B., zastúpenej advokátkou JUDr. V. D., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. 20 C 92/04 a takto   ro
MENU