SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304046
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38879
NSČR: 128934
NSSČR: 71124
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430395
Krajské súdy (ČR): 49416
Posledná aktualizácia
02.03.2021 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: petit ústavnej sťažnosti


Približný počet výsledkov: 85 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: petit ústavnej sťažnosti
  • petit nájdené 5111 krát v 3343 dokumentoch
  • ustavny nájdené 1612733 krát v 36821 dokumentoch
  • staznost nájdené 679798 krát v 35152 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument


Právna veta: Ako z citovaných ustanovení zákona o ústavnom súde vyplýva, uplatnenie právomocí ústavného súdu je viazané na splnenie viacerých formálnych aj obsahových náležitostí ústavnej sťažnosti. Až na zákonom presne definované výnimky je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania, pričom viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na návrh výroku rozhodnutia, ktorého sa sťažovateľ domáha. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej ústavnej sťažnosti. Petit musí byť vymedzený presne, určito a zrozumiteľne (v súlade s čl. 127 ústavy a § 133 zákona o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 386/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. septembra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Füzerom, advokátska kancelária, M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov, vo veci namietaného porušenia základných práv „na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1, na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy .
Právna veta: Reflektujúc petit ústavnej sťažnosti sťažovateľa, zastúpeného kvalifikovaným právnym zástupcom, podľa ktorého k namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru malo dôjsť napadnutým uznesením okresného súdu, ústavný súd dáva do pozornosti svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej k porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov nemôže dôjsť samotným rozhodnutím konkrétneho orgánu verejnej moci, ale len jeho postupom (nečinnosťou či nesprávnym alebo neefektívnym postupom). Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch, ak sťažovateľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 6 ods. 1 dohovoru uznesením okresného súdu č. k. 34 Er 382/2016-99 z 11. júla 2019 36. Reflektujúc petit ústavnej sťažnosti sťažovateľa, zastúpeného kvalifikovaným právnym zástupcom, podľa ktorého k namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl .
Právna veta: Ústavný súd najprv pripomína, že aj v dovolacom konaní sa vyžaduje, aby sa dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania na spravodlivý proces upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Možnosť domáhať sa ich dodržiavania je však limitovaná v čl. 51 ods. 1 ústavy, t. j. domáhať sa ich dodržiavania možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú (v danom prípade sú to príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku). Podľa § 236 ods. 1 OSP dovolaním možno napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu, ak to zákon pripúšťa. Občiansky súdny poriadok v ustanovení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . decembra 2004 sťažovateľ zobral späť svoj návrh na vydanie dočasného opatrenia, pretože obe poriadkové pokuty v plnej výške uhradil, upravil petit ústavnej sťažnosti zo 16. augusta 2004 tak, že ho rozšíril o ďalší bod, ktorý znie:   -  najvyšší súd je povinný uhradiť sťažovateľovi 30 .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva. 37. Citované ustanovenie trestného práva procesného [predtým aj ako procesnú normu zakotvenú v § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov] ustálená súdna judikatúra interpretuje tak, že porušenie práva obvineného na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote môže byť kompenzované i zastavením dotknutého trestného konania (nap ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od doručenia tohto nálezu na účet jeho právneho zástupcu.“ 8. Sťažovateľ doručil 16. októbra 2019 ústavnému súdu podanie, ktorým doplnil petit ústavnej sťažnosti, „pokiaľ ide o vydanie nálezu v bode 1. tak, že moje práva porušil Krajský súd v Košiciach vo veci pod .
Právna veta: V prejednávanej veci nariadené neodkladné opatrenie zasahuje do postavenia sťažovateľky ako konateľky a spoločníčky žalobkyne (obchodnej spoločnosti) v rozsahu, ktorým sa obmedzuje jej možnosť nakladať s finančnými prostriedkami žalobkyne. Ide teda o oblasť upravenú normami súkromného práva, ktorá vo svojej podstate súvisí s výkonom podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti, ktorej je sťažovateľka spoločníčkou a konateľkou. Okrem toho predmetom meritórneho rozhodovania (hlavného konania) je typické občianske právo náhrady škody uplatňované medzi subjektmi súkromného práva. V autonóm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 346/05). 58. Napokon predbežný záver ústavného súdu o ústavnej akceptovateľnosti napadnutého uznesenia krajského súdu, ktoré bolo výlučne, prihliadajúc na petit ústavnej sťažnosti, predmetom tohto konania o ústavnej sťažnosti je druhou skutočnosťou, ktorá už sama osebe vylučuje ústavnoprávnu relevanciu námietky sťažovateľky o rozdielnej .
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že exekučným titulom bola deklarovaná povinnosť sťažovateľa prispievať na výživu oprávneného, ktorá je jeho zákonnou povinnosťou a na trvanie tejto povinnosti, a teda účinnosť exekučného titulu nemala a nemá vplyv smrť matky oprávneného, a to aj napriek skutočnosti, že exekučným titulom je v tomto prípade dohoda medzi dvoma subjektami, z ktorých jeden, v tomto prípade matka oprávneného, zomrel. Záväzok povinného rodiča o úprave vyživovacej povinnosti zakladá právny pomer medzi rodičom (povinným) a dieťaťom (oprávneným) a nie druhým rodičom, pričom pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušeniu základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy v exekučnom konaní 49. Reflektujúc petit ústavnej sťažnosti sťažovateľa, zastúpeného kvalifikovaným právnym zástupcom, podľa ktorého k namietanému porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy malo dôjsť .
Právna veta: O procesných inštitútoch odkladu vykonateľnosti podľa § 129 zákona o ústavnom súde a dočasného opatrenia podľa § 130 zákona o ústavnom súde môže ústavný súd na návrh sťažovateľa rozhodnúť kedykoľvek počas konania pred ústavným súdom. Ustanovenie § 130 zákona o ústavnom súde upravuje možnosť ústavného súdu na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení, pričom obsah dočasného opatrenia je v tomto ustanovení uvedený demonštratívnym spôsobom, čo znamená, že poskytuje sťažovateľovi aj ústavnému súdu priestor na vydanie takého dočasného opatrenia, ktorého obsah bude čo najlepšie vyhovova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovil advokátku JUDr. Máriu Kánthovú, Župná 20, Komárno. 7. Na základe výzvy ústavného súdu sťažovateľka, už zastúpená právnym zástupcom, upresnila petit ústavnej sťažnosti, doplnila odôvodnenie ústavnej sťažnosti, v ktorej v podstate zotrvala na tvrdení, že krajský súd, ktorý napadnutým rozhodnutím neodpustil sťažovateľke pohľadávku .
Kľúčové slová: moderačné právo, zásada úspechu v konaní, náhrada trov konania

Právna veta: Z už uvedeného vyplýva, že pred tým, než všeobecný súd dospeje k záveru o potrebe aplikácie § 257 CSP, je potrebné ustáliť otázku procesného úspechu sporových strán, keďže účelom tohto ustanovenia je odstránenie neprimeranej tvrdosti voči strane sporu, ktorá nemala v konaní úspech v záujme dosiahnutia spravodlivosti. V okolnostiach posudzovanej veci krajský súd priamo, bez predchádzajúceho posúdenia procesného úspechu, resp. neúspechu aplikoval § 257 CSP, pričom jeho záver o procesnom úspechu sporových strán nie je možné z napadnutého rozsudku ani len vyvodiť. 40. Judikatúra i aplikač ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušeniu základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu, ako ani práva na spravodlivé súdne konanie. Zúčastnená osoba poukázala na to, že petit ústavnej sťažnosti je v rozpore s jej odôvodnením, keďže sťažovateľ navrhuje zrušenie celého napadnutého rozsudku krajského súdu, avšak z odôvodnenia ústavnej sťažnosti .
Právna veta: Článok 20 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje každému rovnaké zákonné predpoklady a možnosti nadobúdať veci do vlastníctva za podmienok, ktoré sú upravené v ústave Slovenskej republiky alebo v ďalších zákonoch. Vlastnícke právo každej osoby má rovnaký zákonný obsah a použÌva ochranu bez ohľadu na to, či ide o štát, právnickú osobu, obec alebo fyzickú osobu. Z formulácie obsiahnutej v čl. 20 ods. 1 ústavy nemožno však vyvodzovať ústavnÈ právo zÌskať vec do svojho vlastníctva (vlastniť majetok) bez dodržania predpokladov, ktoré sú na tento účel upravenÈ zákonmi.

Úryvok z textu:
... vo veci samej je, aby rozhodnutím niektorého z orgánov verejnej správy bolo porušené základné právo alebo sloboda občana (sťažovateľa). Keďže petit ústavnej sťažnosti A. Š., P. K. a Ľ. K. smeroval na vyslovenie porušenia čl. 20 ods. 1 ústavy, bolo z hľadiska rozhodnutia .
Právna veta: Podľa § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nie je prípustná, ak sťažovateľ nevyčerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv a slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov. Špecifickosť sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy teda spočíva okrem iného aj v tom, že k jej podaniu môže zásadne dôjsť až subsidiárne. Zmysel a účel zásady subsidiarity vyplýva aj z toho, že ochrana ústavnosti nie je a ani z povahy veci nemôže by ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  porušuje právo sťažovateľov na prerokovanie veci nez zbytočných prieťahov, ale nemá evidentný záujem rozhodnúť o podaných odvolaniach sťažovateľov, navrhujeme zmeniť petit ústavnej sťažnosti v prvej a druhej časti, a to tak, že bude znieť : Okresný   súd   Bratislava   I v konaniach   vedených   pod   sp .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.