Nájdené rozsudky pre výraz: písomná forma

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 749

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1774 dokumentov
38033 dokumentov
169 dokumentov
7 dokumentov
209 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Po publikovaní rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 3 Sž-o-KS 55/2006 v Zbierke stanovísk v roku 2008 pod R 32/2008, najvyšší súd posudzuje uvedenú otázku jednotne v tom zmysle, že technická jednota zmluvy o prevode nehnuteľnosti, vrátane jej príloh a geometrického plánu, nie je podmienkou platnosti právneho úkonu, ale iba podmienkou katastrálneho konania, na odstránenie ktorej má byť účastník v konám vyzvaný. Najvyšší súd dospieva k záveru, že pôvodné zjednocujúce stanovisko bolo jeho neskoršou judikatúrou prekonané, čo napokon konštatoval ústavný súd, a to nielen v Náleze sp. zn. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 229/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. júna 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Arendackým, Železničiarska 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, práva na spravodlivé súdne konanie podľa
Právna veta: Výsledky vykonaného dokazovania pred súdom prvého stupňa jednoznačne svedčia o skutočnosti, že medzi účastníkmi konania došlo k platne uzavretej kúpnej zmluve ohľadom nehnuteľností v nej uvedených. Originál kúpnej zmluvy predložený odporcom svedčí o tom, že táto kúpna zmluva bola podpísaná všetkými jej účastníkmi, teda predávajúcimi (navrhovatelia) a kupujúcim (odporcom), bola teda dodržaná aj písomná forma tohto právneho úkonu, ako podmienka platnosti zmluvy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Podľa názoru odvolacieho súdu na preukázanie dodržania písomnej formy zmluvy stačí predloženie jed ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 8/2016-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. januára 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , , a , zastúpených advokátom JUDr. Dušanom Szabóom, Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o oc
Právna veta: Z ustanovenia § 140 OZ vyplýva, že spoluvlastník, ktorý chce svoj podiel previesť na inú osobu, musí ostatným spoluvlastníkom urobiť tzv. ponuku na odkúpenie podielu. Žalovaná 1/ teda bola povinná pred uzavretím kúpnej zmluvy ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel ostatným podielovým spoluvlastníkom. Takáto ponuka musí obsahovať oznámenie všetkých podmienok, za ktorých predávajúci spoluvlastník ponúka svoj podiel na kúpu, a teda predmet kúpy a cenu veci, ktoré sú podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ako aj ďalšie podmienky alebo požiadavky, za ktorých má dôjsť k predaju, a musí byť dodržaná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 11/2017-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. januára 2017 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , a , zastúpených Advokátskou kanceláriou Dvorská & Mrekajová, s. r. o., Panenská 33, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Andrea Dvorská, vo veci namie
Právna veta: 1. Ak pre zastupovanie v správnom (daňovom) konaní zákon pre plnomocenstvo vyžaduje písomnú formu a úradné overenie podpisu splnomocniteľa alebo inú zákonom ustanovenú požiadavku, úkony vykonané splnomocniteľom na základe právne neperfektného, resp. neexistujúceho plnomocenstva, nemožno konvalidovať dodatočným schválením splnomocniteľa. Neakceptovanie dodatočného schválenia takto urobených úkonov príslušným správnym orgánom nemôže byť dôvodom na vyslovenie porušenia základného práva na súdnu a inú ochranu splnomocniteľa."

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PLz. ÚS 5/2014-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2014 v pléne zloženom z predsedu Milana źalíka a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, źubomíra Dobríka, źudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej a Rudolfa Tkáčika podža § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slove
Právna veta: Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom (§ 42 ods. 1 Zákonníka práce). Pracovnou zmluvou možno založiť pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, v akom časovom predstihu možno založiť pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorú podľa znenia ustanovenia § 1 Zákonníka práce nemožno považovať za právnu skutočno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 405/2011-18     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti G., a. s., B., zastúpenej advokátom Mgr. P. Š., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Doh
Právna veta: Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh na uzavretie zmluvy určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu (§43c ods. 1). Ak vyžaduje dohoda účastníkov, že zmluva musí mať písomnú formu (§ 40 ods. 1), táto musí byť dodržaná aj v prípade, ak zákon písomnú formu pre daný právny úkon nevyžaduje. V opačnom prípade treba považovať zmluvu bez dodržania dohodnutej písomnej formy za neplatnú. Citované zákonné ustanovenie § 40 ods. 1 spája s nedostatkom formy právneho úkonu jeho neplatnosť. Neplatnosť právneho úkonu pre nedostatok formy môže byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 86/2016-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2016 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti ITALINOX Slovakia, s. r. o., Ulica svornosti 100, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Františkom Sedlačkom, PhD., LL.M., Advokátska kancelária Sedlačko & Partners,
Právna veta: Ak teda zmluvné strany sa dohodnú, že ich spory sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní, musia si tým byť vedomé, že sú povinné podrobiť sa rokovaciemu poriadku príslušného súdu, keď je zákonnou povinnosťou rozhodcovského súdu pripravovať a viesť rozhodcovské konanie podľa svojho rokovacieho poriadku. Bolo potom na rozhodcovi, ak to považoval za nevyhnutné, že mohol rozhodnúť o nariadení ústneho pojednávania v danej veci. V danom prípade však rozhodca nepovažoval vykonanie ústneho pojednávania za účelné, pričom v odôvodnení rozhodcovského rozsudku (strana 3) sa rozhodcovský súd dôsl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 205/2017-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. marca 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Retail Value Stores, a. s., Panónska cesta 16, Bratislava, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Matulník, advokát, s. r. o., Ký
Právna veta: Vylúčenie listín z umorenia je dané ich samotnou povahou a tým, že právny poriadok ich umožňuje nahradiť v prípade straty alebo zničenia rovnako účinne ako dôkazné listiny. Oprávnenej osobe, ktorej sa taká listina stratila, je totiž na základe procesných predpisov poskytnutá možnosť preukázať taktiež inými dôkaznými prostriedkami, že písomná forma právneho úkonu predpísaná zákonnými predpismi alebo dohodnutá medzi stranami bola riadne dodržaná. SKUTKOVÝ STAV: Navrhovateľka sa domáhala umorenia kúpnopredajnej zmluvy z dôvodu straty tejto listiny. Jej návrh bol zamietnutý lebo kúpnopredajn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 475/2013-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. K., K., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia základného práva „domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na súde Slovenskej republiky“ podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces zaručeného v č
Právna veta: Z už citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku má len rámcový charakter, v dôsledku čoho sa tu v súlade s § 1 ods. 2 tohto zákonníka vytvára priestor pre aplikáciu § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka o zmluvnej pokute. Vychádzajúc z citovaných ustanovení generálnej a špeciálnej právnej normy treba konštatovať, že tento právny inštitút slúži predovšetkým ako právny prostriedok zabezpečenia záväzku, ktorý má akcesorickú povahu, dohoda o zmluvnej pokute musí mať písomnú formu, musí byť v nej jednoznačne špecifikovaná zmluvná povinnosť, na porušenie k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                         III. ÚS 59/09-17     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. februára 2009 predbežne prerokoval sťažnosť R. P., Spolková republika Nemecko, zastúpeného advokátom JUDr. M. M., B., pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Obo 25/2008 zo 4
Právna veta: I keď bola právoplatným rozhodnutím súdu vyslovená neplatnosť rozviazania pracovného pomeru zamestnávateľom, nemusí pracovný pomer ďalej pokračovať; pracovný pomer účastníkov ako vyplýva z vyššie uvedených ustanovení naďalej trvá len vtedy, ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, nastáva napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu o určení neplatnosti rozviazania pracovného pomeru právna fikcia rozviazania pracovného pomeru dohodou. Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru naďalej z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 813/2015-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, Považská Bystrica, zastúpenej Advokátskou kanceláriou L§B Legal Services, s. r. o., Námestie A. Hlinku 36/9, Považská Bystri
MENU