SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188921
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
14.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti
  • podmienecny nájdené 4031 krát v 1238 dokumentoch
  • upustenie nájdené 4235 krát v 2525 dokumentoch
  • oda nájdené 194199 krát v 28630 dokumentoch
  • vykon nájdené 63805 krát v 15490 dokumentoch
  • zvysky nájdené 1270 krát v 864 dokumentoch
  • trest nájdené 31367 krát v 4559 dokumentoch
  • zakaz nájdené 7990 krát v 3220 dokumentoch
  • cinnost nájdené 93008 krát v 21971 dokumentochPrávna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČSR sp. zn. 6 Tz 3/76 z 9. marca 1976 (R 49/1976) pri určení polovice vykonanej časti trestu zákazu činnosti pre rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu sa postupne uložené a dosiaľ nevykonané tresty zákazu činnosti (za predpokladu, že ide o zákaz tej istej činnosti) sčítajú. V každom súdnom konaní vrátane vykonávacieho trestného konania musia byť rešpektované minimálne požiadavky, ktoré tvoria podstatu základného práva na súdnu o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 525/2014­36 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   12.   februára   2015 v senáte   zloženom   z   predsedu   Ladislava   Orosza,   zo   sudkyne   Ľudmily   Gajdošíkovej (sudkyňa   spravodajkyňa)   a   sudcu   Lajosa   Mészárosa   v   konaní   o   sťažnosti   ,  ,  , zastúpeného advokátom Mgr. Slavomírom Trnkócym, Gercenova 6/A, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho  .
Právna veta: 1) Nevyhnutnou podmienkou na založenie svojvôle je vykročenie konajúcich (interpretujúcich) subjektov z mantinelov vymedzených právnym rámcom, t. j. porušenie práva. Ide pritom o také porušenie práva, ktoré zahŕňa akýkoľvek postup subjektov smerujúci k dosiahnutiu výsledku realizácie práva (resp. chceného cieľa), ktorý nie je odrazom postupu právnym poriadkom výslovne či obsahovo (implicitne) predvídaného. Táto nezhoda s právnym poriadkom či vykročenie z jeho rámca pritom obsahuje v sebe všetky fázy (dielčie časti) autoritatívnej aplikácie práva. Týmito fázami je, inak povedané, celý proces zi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doručený návrh sťažovateľa na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, - 15. mája 2013 bol spisový materiál zapožičaný najvyšším súdom krajskému súdu, aby mohol rozhodnúť o návrhu sťažovateľa na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, - 15. júna ... súde z dôvodu konania verejného zasadnutia o sťažovateľom podanom návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. V druhej rovine svojich námietok koncentruje svoju argumentáciu do sféry skutkovo .
Právna veta: Jadrom sťažnosti sú dve námietky. Sťažovateľ predovšetkým z hľadiska procesnoprávneho tvrdí, že ani jemu, ale ani jeho obhajcovi nebolo umožnené vyjadriť sa k návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Okrem toho z hľadiska vecnej opodstatnenosti záveru o existencii dôvodu väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku poukazuje na protirečivú argumentáciu krajského súdu, ktorý na jednej strane dospieva k záveru o existencii obavy z pokračovania v trestnej činnosti a na druhej strane dospieva k záveru, že realizované zadržanie vodičského preukazu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  u neho takéto stavy po požití väčšieho množstva   alkoholických   nápojov.   Z   tohto   dôvodu   dobrovoľne   absolvoval   ambulantnú protialkoholickú liečbu. Odo dňa podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti   sa   dopustil   len   dvoch   priestupkov   na   úseku   cestnej   dopravy   spočívajúcich v miernom prekročení rýchlosti. Z uvedeného vyplýva, že sťažovateľ bol .
Právna veta: V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o zadržaní vodičského preukazu policajt vydá potvrdenie o jeho zadržaní, pričom týmto sa vodičský preukaz považuje za zadržaný. Hoci zákon ustanovuje, že ide o zadržanie vodičského preukazu, zároveň umožňuje, aby takýto preukaz bol zadržaný fiktívne (vydaním potvrdenia o jeho zadržaní). Takto zadržaný preukaz sa v zmysle ustanovenia § 100 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. považuje za neplatný. Uvedené znamená, že hoci sťažovateľ fakticky disponuje vodičským preukazom, tento sa v zásade považuje za neplatný, a preto nie je možné činnosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť podaná proti nevyhovujúcemu rozhodnutiu o jeho žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Podstatou ústavnej sťažnosti sťažovateľa je námietka formálnosti namietaného uznesenia krajského súdu, ... v administratívnoprávnom konaní rozhodnutie. Sťažovateľ tvrdí, že súd v konaní o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie je oprávnený sám konštatovať porušenie zákonom uloženej povinnosti bez ďalších skutočností, .
... podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vedenom pod sp. zn. 1 T 143/04 (ďalej aj „napadnuté konanie“).   Zo sťažnosti vyplynulo najmä, že: „(...) Konanie v predmetnej veci sa začalo podaním žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti ... spravodlivosť (denegatio iustitione), keď nerozhodol o žiadosti sťažovateľa o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti v napadnutom konaní. Na uvedenom konštatovaní nič nemení ani .
... - pokutou vo výške 20,- Eur. Je teda zrejmé, že počas skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, odsúdený spáchal priestupok a to práve na úseku cestnej premávky, takže nevyhovel podmienkam ... výške 20,- €. Z uvedeného teda vyplýva, že som počas skúšobnej doby uloženej pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá spáchal priestupok práve na úseku cestnej premávky, takže som nevyhovel podmienkam na .
... - vedením motorového vozidla - vykonávanie ktorej bolo odsúdenému opätovne umožnené len v dôsledku podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a svedčí o tom, že len čiastočné vykonanie trestu zákazu ... „s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku. Výrok o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a vykonaní zvyšku tohto trestu zákazu činnosti, zodpovedá stavu veci .
... zistenia potom úvaha konajúceho súdu, že ak počas skúšobnej doby určenej odsúdenému pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti tento 10 spáchal 6 priestupkov iba v súvislosti s vedením motorového vozidla, z ... pravidlá cestnej premávky naznačuje, že si 12 nevážil šancu, ktorú mu súd poskytol podmienečným upustením od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Obrana odsúdeného spočívala v tvrdení, že priestupky nespôsobil úmyselne. Napriek tejto skutočnosti, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.