SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114164
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 21:28

Nájdené rozsudky pre výraz: Podmienka trvalého pobytu


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Podmienka trvalého pobytu
  • podmienka nájdené 49428 krát v 15311 dokumentoch
  • trvaly nájdené 10663 krát v 5007 dokumentoch
  • pobyt nájdené 10818 krát v 2468 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 34 dokumentov


Právna veta: Skutočnosť, že sťažovateľ bol dlhodobo zamestnaný v zahraničí v čase, keď bolo možné výzvou uplatniť reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“), nemôže viesť bez ďalšieho k záveru o tom, že nespĺňal podmienku trvalého pobytu na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Taký výklad zákona č. 87/1991 Zb., ktorý by zakladal existenciu reštitučného nároku prítomnosťou na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v určitom období, by viedol k paradoxnej situácii, keď nárok, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     IV. ÚS 334/2010-56   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza prerokoval sťažnosť Dr. Ľ. L. a Dr. M. L., obaja bytom B., zastúpených AK G..., spol. s r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľky a advokátky JUDr. E. G., B., vo veci namietaného porušenia ich základných .
... Zb. povinné vyznačiť záznam o pobyte vo svojej evidencii, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Ak uvedené zákonné podmienky trvalého pobytu občana splnené nie sú, ohlasovňa občana odmietne prihlásiť k trvalému pobytu. Povinnosťou občana, ktorý sa chce prihlásiť na ... ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt". Poznámka č. 3 vzťahujúca sa k tomuto ustanoveniu spresňuje, že podmienky trvalého pobytu občana v obci sú upravené zákonom č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Po splnení .
Právna veta: Ústavný súd pri posudzovaní uvedených ustanovení zákona vychádzal z čl. 12 ods. 2 ústavy, ktorý má povahu generálnej ústavnoprávnej normy (tým zároveň aj garancie), ktorá je predpokladom realizácie jednotlivých základných práv upravených v ústave. Vo vzťahu k rovnosti vo volebnom práve (ktorá bola podstatou námietky navrhovateľa v tejto časti návrhu) má však prednosť úprava obsiahnutá v čl. 30 ods. 4 ústavy, ktorá má povahu špeciálnej normy. Ústavný súd vychádzajúc z pravidla, že vo vzájomnom vzťahu všeobecnej právnej normy a špeciálnej právnej normy má prednosť špeciálna právna norma (lex spe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . b) a v § 21 ods. 3. V týchto ustanoveniach (náležitosti kandidátnych listín) sa však požaduje splnenie (okrem iných podmienok) podmienky trvalého pobytu v obci, ale nie „dĺžky trvalého pobytu v obci“.    V danom prípade ustanovenia § 16 ods. 8 a § 21 .
... znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mimosúdnych rehabilitáciách“), o ktorý navrhovateľ pôvodne aj opieral svoj žalobný návrh. Nespĺňal však podmienku trvalého pobytu na území republiky, zrejme preto navrhol zmenu petitu svojej žaloby, teda namiesto vydania nehnuteľnosti v zmysle reštitučného „lex speciális“ sa .
... N. M. V. (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie svojho základného práva na prácu a jeho diskrimináciu z dôvodu zákonnej podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky pre vznik štátnozamestnaneckého pomeru.   Sťažnosť neobsahovala všetky zákonom predpísané náležitosti a nebolo k nej pripojené splnomocnenie .
... v rozhodnutí oznámilo sťažovateľovi, že tento má trvalé bydlisko v Českej republike, nemôže sa považovať za oprávnenú osobu, pretože nespĺňa podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na priznanie odškodnenia. Z tohto dôvodu mu nevzniká nárok na odškodnenie podľa citovaného zákona.    Podľa čl .
... sa v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Dôvodom zamietnutia tohto reštitučného nároku podľa napadnutých rozhodnutí bolo nesplnenie podmienky trvalého pobytu navrhovateľa na území Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ďalej len „ČSFR“) v čase uplatnenia nároku v ... úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov), pretože sa konštatuje, že podmienky trvalého pobytu môjho klienta bola splnená v plnom rozsahu. Ústavný súd ruší rozhodnutia č. 262/92/96, 2 S .
... záujem o ujatie sa funkcie v OkVK 1 v obci. Podľa jej slov sa starosta obce p. J. V. o podmienke trvalého pobytu ani raz nezmienil. (...)  Za závažné porušenie volebného zákona som považoval a považujem teda to, že od 16. 11. 2006 nemali .
Právna veta: Súčasťou zákonných náležitostí sťažnosti sú aj dôvody, pre ktoré sa voľby napádajú, s označením dôkazov [§ 60 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov]. Vzhľadom na význam volieb v demokratickej spoločnosti a z neho vyplývajúcu prezumpciu ich ústavnosti a zákonnosti je na sťažovateľovi, aby v záujme prijatia jeho sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky na ďalšie konanie (pri predbežnom prerokovaní) kvalifikovaným spôsobom označil ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľkou (ako nezávislou kandidátkou) do okrskových komisií svojich dôverníkov [bod 3 (iii), pozri ďalej bod III.B] a nesplnení zákonnej podmienky trvalého pobytu jej protikandidáta Ing. P. O. [bod 3 (iiii), pozri ďalej bod III.C].   III.A   16. Rozsah (v časti ... nominovať svojich zástupcov, a tým bola ukrátená o možnosť kontroly výkonu volieb (iii), jej protikandidát Ing. P. O. nesplnil zákonnú podmienku trvalého pobytu uvedenú v § 14 ods. 9 zákona o voľbách v spojitosti s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 .
... , že sťažovatelia sa rozhodli podať žalobu o vydanie majetku až v roku 1995 potom, ako Ústavný súd Českej republiky zrušil podmienku trvalého pobytu ustanovenú zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách, pričom si ale boli vedomí, že nespĺňajú podmienku štátneho občianstva, ktorá zostala v platnosti. Predmet .
Právna veta: V reštitučnom konaní, ktoré sa vyznačuje obťažnosťou dokazovania spôsobenou vplyvom značného časového odstupu od priebehu okolností slúžiacich ako skutkový základ rozhodovania, je povinnosťou štátnych orgánov posudzovať tvrdenia žiadateľa o relevantných skutočnostiach zhovievavo, teda v situácii dôkaznej núdze brať do úvahy aj nepriame dôkazy rešpektujúc pritom dôsledne účel reštitučných právnych predpisov. Táto požiadavka je osobitne naliehavá v situácii, keď štát nedokáže spoľahlivo preukázať, že o súvisiacich právnych nárokoch žiadateľa uplatnených v minulosti, ktoré majú bezprostredný vply ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdiť. Najvyšší súd síce vychádzal z už citovanej judikatúry požadujúcej skúmanie úmyslu pri posudzovaní podmienky trvalého pobytu zakotvenej v reštitučných predpisoch, avšak svoje skutkové závery založil výlučne na písomnostiach sťažovateľa, ... štátneho občianstva podľa dekrétu prezidenta alebo podmienky slovenskej národnosti.   Najvyšší súd konštatoval tiež nesplnenie podmienky trvalého pobytu sťažovateľa na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, keďže „prihlásenie navrhovateľa na adresu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.