Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky nároku na starobný dôchodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

652 dokumentov
3126 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zrušenie povinnej účasti na dôchodkovom poistení na účely starobného poistenia za podmienky platenia poistného Sociálnou poisťovňou nemožno považovať za zásah do nadobudnutých práv v takom rozsahu a kvalite, ktorá by zakladala protiústavnosť tohto právneho riešenia bez zohľadnenia ďalších relevantných skutočností. Je vecou zákonodarcu [čl. 39 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“)], aký právny režim zabezpečenia jednotlivých skupín fyzických osôb na ich zabezpečenie v súlade s čl. 39 ods. 1 ústavy zvolí; vždy však musí ísť o také právne riešenie, ktoré korešponduje predovšetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 11/2008 5/2010 PORUŠENIE PRINCÍPU PRÁVNEJ ISTOTY V SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ Zrušenie povinnej účasti na dôchodkovom poistení na účely starobného poistenia za podmienky platenia poistného Sociálnou poisťovňou nemožno považovať za zásah do nadobudnutých práv v takom rozsahu a kvalite, ktorá by zakladala protiústavnosť tohto právneho riešenia bez zohľadnenia ďalších relevantných skutočností. Je vecou zákonodarcu [čl. 39 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“)], aký prá
Právna veta: Platnosť skončenia služobného pomeru žalobkyne bolo potrebné posudzovať podľa právnej úpravy zákona č. 315/2001 Z. z. účinného v čase, keď mal služobný pomer skončiť, resp. keď došlo k splneniu podmienky pre skončenie služobného pomeru zo zákona (§ 63 zákona č. 315/2001 Z. z.), t. j. ku dňu 17. 05. 2012. Nebolo sporné, že žalobkyňa dovŕšila dôchodkový vek dňa 17. 05. 2012. V tomto čase bolo platné a účinné ustanovenie § 63 ods. 1 písm. d/ zákona číslo 315/2001 podľa ktorého zo zákona zanikol služobný pom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 563/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   10.   septembra   2015 v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a zo   sudcov   Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  , ,   zastúpenej   advokátom   Mgr.   Petrom   Arendackým, Advokátska kancelária,   Železničiarska   13,   Bratislava,   vo   veci   namietaného   porušenia
Právna veta: Rozlišovanie poistencov z hľadiska ne/splnenia podmienky „nepretržitosti“ zamestnania je podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky ústavne akceptovateľné a nemožno ho považovať za ústavne neprijateľné právne riešenie, ktoré určitý okruh fyzických osôb neodôvodnene zvýhodňuje, a to najmä za situácie, ak napadnuté ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platia pre všetkých poistencov spĺňajúcich zákonom ustanovené podmienky rovnako. Zákonodarca má vo všeobecnosti právo upraviť pre rôzne skupiny osôb rôzne zákonné podmie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 12/2014­56 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. júna 2015 v pléne zloženom z   predsedníčky Ivetty  Macejkovej  a  zo sudcov  Jany  Baricovej,  Petra  Brňáka, Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily   Gajdošíkovej,   Sergeja   Kohuta,   Milana   Ľalíka,   Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 41 poslancov   Národnej   rady   Slovens
Právna veta: Pokiaľ sťažovateľka v odvolaní spochybňuje správnosť rozsudku krajského súdu tým, že si „myslí“, že jej sekundárne ochorenia sú závažnejšie ako ťažký stupeň obmedzenej hybnosti bedrových kĺbov a obojstrannú vysokú iliakálnu luxáciu bedrových kĺbov a entezopatie „považuje“ za oveľa závažnejšie ochorenia z hľadiska miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť, ústavný súd konštatuje, že posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zákonom zverené posudkovým lekárom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 701/2016-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. novembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť zastúpenej advokátkou JUDr. Klaudiou Azariovou, advokátska kancelária AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 39 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských pr
Právna veta: Právna norma môže byť charakterizovaná ako pravo retroaktívna, ak dnes stanoví právne následky pre skutkové podmienky, ktoré nastali pred nadobudnutím účinnosti tejto normy tak, akoby tieto právne následky platili už včera (porov. zmienku v náleze PL. ÚS 10/04). Inými slovami, ak v minulom okamžiku niekto mal nejaké právo (alebo povinnosť) a zákon k tomuto minulému okamžiku toto právo (alebo povinnosť) zruší alebo zmení, ide o pravú retroaktivitu. Pravá retroaktivita je fikciou, pretože hoci sa vie, že v minulom okamžiku niekto mal nejaké právo, zákon finguje, že uvedený subjekt dané právo nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 10/2006 5/2009 K LEGITÍMNEMU OČAKÁVANIU Legitímne očakávanie, ktorého účelom je garancia čitateľnosti správania sa orgánov verejnej moci, je potrebné odlišovať od konceptu legitímneho očakávania, ktorým Európsky súd pre ľudské práva definuje predmet ochrany, a teda aplikovateľnosť čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zmena príplatku k dôchodku prokurátorom na príplatok za výkon funkcie prokurátora sa týka legitímneho očakávania v prv
Právna veta: Ústavný súd vo vzťahu k spôsobu vylúčenia platného a účinného ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. z jeho praktickej aplikovateľnosti, resp. vo vzťahu k dlhodobému vylúčeniu jeho účinnosti zavedením „špeciálnych“ ustanovení o zvyšovaní dôchodkových dávok pre jednotlivé kalendárne roky (2004, 2005, 2006) konštatuje, že takýto mechanizmus a spôsob „umelého“ odkladania účinnosti právneho predpisu narúša systémovosť akéhokoľvek vecného riešenia, v danom prípade zvyšovania dôchodkových dávok, a vzbudzuje vážne pochybnosti o ústavnosti takejto legislatívnej úpravy. V kontexte základného pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 16/06-39 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 8
Právna veta: Porovnateľnosť subjektov je zásadnou otázkou pri posudzovaní ich diskriminácie. Pokiaľ nie je porovnateľnosť daná, nemôže k diskriminácii dochádzať. Naopak, k diskriminácii dochádza, pokiaľ je s porovnateľnými subjektmi bezdôvodne zaobchádzané odlišne. Ústavný súd je toho názoru, že zákonodarca síce nemôže neodôvodnene zamedziť jednotlivcovi prístup k určitým právam, ale taktiež to neznamená, že musí každému priznať akékoľvek právo. Ústavne akceptovateľným dôvodom pre iné posudzovanie určitej skupiny osôb je dôvod legitímny a primeraný, teda či uvedené rozlíšenie fyzických osôb je za dan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 8. júna 2016 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej a Rudolfa Tkáčika prerokoval prijatý návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom JUDr. Jozefom Zámožíkom, PhD., Hlavná 31, Trnava, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 32,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 318/2016-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. mája 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Pukajom, advokátska kancelária, Radlinského 1729, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 39/2011-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 2. februára 2011 predbežne prerokoval návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného sudkyňou JUDr. V. N., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 18 ods. 1 písm. d) v spojení s § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                        III. ÚS 407/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. Ž., B., zastúpeného advokátom Mgr. V. Š., B. vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie podľa čl. 39 ods. 1 a základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu
MENU