SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1206198
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65225
USSR: 36158
NSČR: 125495
NSSČR: 67733
USČR: 80399
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426409
Krajské súdy (ČR): 46184
Posledná aktualizácia
12.08.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: ponuková povinnosť


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ponuková povinnosť
  • ponukova nájdené 22 krát v 11 dokumentoch
  • povinnost nájdené 101386 krát v 22792 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 29 dokumentov
Krajské súdy SR 126 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Nemožno súhlasiť s odvolateľmi, že nesplnenie ponukovej povinnosti žalovaného, odkúpiť akcie od ostatných, nakoniec viedlo k úplnému znehodnoteniu predmetných akcií v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok emitenta O., a. s., I. (11. 10. 1999 bol vyhlásený konkurz). Na majetok emitenta O. bol vyhlásený konkurz v dôsledku krízovej ekonomickej situácie v tejto spoločnosti, ktorú zákon označuje ako úpadok. Nepochybne túto situáciu nespôsobilo nesplnenie ponukovej povinnosti žalovaného. Žalobcovia ako akcionári mali právo podieľať sa na riadení spoločnosti a na hospodárskom výsledku v spoločnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 177/08-31   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2009 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti S., a. s., B., a spoločnosti A., a. s., P., zastúpených JUDr. K. K., K., s. r. o., B., pre namietané porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. .
Právna veta: Európska sociálna charta neobsahuje priamo aplikovateľné subjektívne práva fyzických osôb, ale obsahuje právne normy, ktoré majú charakter všeobecných princípov spoločných členským štátom Rady Európy v oblasti sociálnej politiky a ktoré sú povinné zmluvné štáty inkorporovať do svojho právneho poriadku a orgány aplikácie práva v týchto štátoch sú povinné tieto princípy zohľadňovať pri aplikácii príslušných vnútroštátnych normatívnych právnych aktov. Status zamestnanca s pravidelne vyplácanou mzdou, hoc pri absencii prideľovania práce počas pracovnej doby, nemožno hodnotiť ani ako objektívny „p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 242/2015­17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne  Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť  ,  ,   zastúpenej   advokátkou   JUDr.   Ivetou   Rajtákovou,   Advokátska   kancelária, Štúrova 20,   Košice,   vo   veci   namietaného   porušenia   jej   základných   práv   garantovaných čl.  .
Právna veta: Ústavný súd vyslovuje názor, že všeobecný súd zásadne nemôže byť sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotné-ho charakteru, ak toto porušenie nevyplynie z toho, že všeobecný súd súčasne porušil aj ústavnoprocesné princípy postu-pu vyplývajúce z čl. 46 až 48 ústavy. V opačnom prípade by sa Ústavný súd stal opravnou inštanciou voči všeobecným sú-dom, a nie súdnym orgánom ochrany ústavnosti podľa čl. 124 ústavy v spojení s čl. 127 ods. 1 ústavy. Ústavný súd by takým postupom nahradzoval skutkové a právne závery v rozhodnutiach všeobecných súdov, ale bez toho, aby vykonal dokazovanie, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedeného ustanovenia, aby ponúkal prácu, o ktorej je zrejmé, že aj na ponúknutom mieste bude zamestnanec nadbytočný. Aby bola splnená ponuková povinnosť, musí mať zamestnávateľ potrebu, aby určitá pracovná činnosť bola reálne vykonávaná. V prejednávanej veci je potrebné poukázať na to, že .
Právna veta: Napriek tomu, že pre posúdenie splnenia hmotnoprávnych podmienok výpovede zamestnávateľa je rozhodujúci stav v čase výpovede, predsa len nie sú celkom bez právneho významu aj okolnosti, ktoré predchádzajú doručeniu výpovede zamestnancovi. Zákonník práce síce umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet a kvalifikačné zloženie svojich zamestnancov tak, aby to zodpovedalo jeho potrebám, na druhej strane ale aj realizácia tejto možnosti zamestnávateľa nesmie mať znaky diskriminácie. I keď o nadbytočnosti konkrétneho zamestnanca rozhoduje výlučne zamestnávateľ, je povinný dbať o to, aby všetkým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k záveru, že ak žalobkyni nebolo ponúknuté iné voľné pracovné miesto počas jej práceneschopnosti, nemožno uvažovať o jej diskriminácii, pretože ponuková povinnosť počas pracovnej neschopnosti neexistuje. Z hľadiska ponukovej povinnosti zamestnávateľa je významné iba to, či zamestnávateľ mal voľné pracovné miesta v .
... to, že v danom prípade nesplnenie ponukovej povinnosti nemôže byť dôvodom neplatnosti výpovede. Záver okresného súdu, že ponuková povinnosť bola splnená, resp. že žalovaná nemala pre sťažovateľa vhodné pracovné miesto, je potrebné považovať za vecne správny. ... nemohol sťažovateľ zastávať z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie. To je práve dôvodom, pre ktorý podľa krajského súdu žalovanej ponuková povinnosť vôbec nevznikla, a preto nemohla byť ani porušená. Na tieto skutkové a právne závery krajského súdu .
... nemožnosť splnenia ponukovej povinnosti, ak možno voľné miesto zabezpečiť dohodou s vedúcim iného služobného úradu.   Ponuková povinnosť sa mala podľa názoru sťažovateľov vzťahovať len na miesta, ktoré štátny zamestnanec môže vykonávať so zreteľom na ... o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v inom úrade, táto skutočnosť by nemala v danej veci relevanciu, pretože ponuková povinnosť sa vzťahovala na štátnozamestnanecké miesta len v rámci služobného úradu, v ktorom sťažovatelia vykonávali štátnu službu. .
... spoločnosť a následne zamestnancov žalovaného a nie akcionára. Za tohto stavu je potrebné slovné spojenie „ponuková povinnosť spoločnosti“ vo vete „nebola splnená ponuková povinnosť zo strany prevádzajúceho akcionára spoločnosti“ chápať v datíve (komu, čomu – spoločnosti) a nie ... nie je jasné, čo sa myslí prevoditeľnosťou „dovnútra“ spoločnosti a voči komu sa má uplatniť ponuková povinnosť. Sťažovateľka predstavila a obsiahlo odôvodnila názor, podľa ktorého sa pojem „dovnútra spoločnosti“ má interpretovať ako .
...   ponúknuté navrhovateľovi   a   po   odmietnutí   tejto   pracovnej   pozície   ho   vykonal   iný   zamestnanec, čím ponuková povinnosť odporcu vo vzťahu k navrhovateľovi zanikla. Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa,  že namiesto neho bol prijatý  nový  pracovník ,   k   ...  splnením ponuky primeranej pracovnej   pozície   a   jej   neprijatím   zamestnancom,   ponuková   povinnosť   zamestnávateľa zaniká bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek počtu pracovných pozícií. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva .
... je povinný vytvárať pre zamestnanca, ktorý sa stal v dôsledku rozhodnutia organizačných zmien nadbytočným, nové pracovné príležitosti. Aby bola splnená ponuková povinnosť, musí mať zamestnávateľ potvrdenie, aby určitá pracovná činnosť bola reálne vykonávaná. Ak žalovaná spoločnosť nemala reálne možnosť ďalej zamestnať žalobcu .
... ponukovú povinnosť zamestnávateľa v zmysle ust. § 63 ods. 2 vychádzajúc z uvedeného právneho názoru odvolacieho súdu, podľa ktorého sa ponuková povinnosť musí vzťahovať aj na obdobie po uplynutí výpovednej lehoty.“ Aj napriek tomuto právnemu názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.