SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152302
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: poplatok z omeškania


Približný počet výsledkov: 224 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poplatok z omeškania
  • poplatok nájdené 47836 krát v 7306 dokumentoch
  • z nájdené 1264678 krát v 33432 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 8820 krát v 2924 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 401 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 26565 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Verejnoprávna pohľadávka vzniknutá z oneskorene uhradeného alebo neuhradeného poistného na zdravotné poistenie (poplatok z omeškania podľa zákona o zdravotnom poistení) nie je spôsobilá byť súčasťou konkurznej podstaty úpadcu, keďže podľa § 23 ods. 7 bola príjmom štátneho rozpočtu. Ak teda nadobudla sťažovateľka postúpením schváleným konkurzným súdom pohľadávku už autoritatívne priznanú platobným výmerom úradu, ide o vymáhateľný nárok. V rozsahu, ktorý však platobným výmerom úradu v prospech úpadcu nebol právoplatne priznaný pred jej postúpením, nemožno hovoriť o vymáhateľnom ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 195/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. marca 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Felixom Neupauerom, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
... . (ďalej len „SKP“) zaradil súbor pohľadávok D. na zaplatenie dlžných poistných, prirážkach k poistnému, poplatkov z omeškania a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povinnosti (ktorých súčasťou bola i pohľadávka vyplývajúca z Platobného výmeru voči Povinnému) ... textom: „Na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu prechádzajú záväzky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam, pohľadávky na poistnom a poplatky z omeškania.“ V odôvodnení Rozhodnutia MZ SR II sa uvádza, že: ,,... prechodu práv a záväzkov predchádza .
... . júna 2005 okresný súd ukončil dokazovanie a vyhlásil rozsudok, ktorým uložil sťažovateľovi zaplatiť navrhovateľovi sumu 229,40 Sk s poplatkom z omeškania 2,5 ‰ za každý deň omeškania od 1. júna 2003 do zaplatenia, navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznal, uložil ... , vrátane znaleckého dokazovania, rozsudkom z 23. júna 2005 uložil sťažovateľovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 229,40 Sk s poplatkom z omeškania vo výške 2,5 ‰ za každý deň omeškania od 1. júna 2003 do zaplatenia a vo zvyšku nároku .
... na okresný súd, v ktorom žiadal platobným rozkazom uložiť odporcovi P., K. povinnosť na zaplatenie sumy 24.159,- Sk s poplatkom z omeškania s odôvodnením, že odporca mu neuhradil faktúry za predaný tovar. Návrh bol zapísaný pod sp. zn. 1 Rob 778/00 .
... otázku z hľadiska procesného práva, či nárok tak, ako si ho uplatnil sťažovateľ v žalobe (definovaním, že si uplatňuje poplatok z omeškania mimo petitu) je pre súd záväzný i z hľadiska charakteru majetkovej sankcie alebo či ide výlučne o otázku právnej kvalifikácie ... Okresný súd v Nových Zámkoch v citovaných veciach žaloby zamietol a svoje rozhodnutia odôvodnil tým, že sťažovateľovi nevzniklo právo na poplatok z omeškania podľa § 38 ods. 4 zákona č. 273/1994 Z. z., pretože medzi ním a V. nebola uzavretá .
... prísľube boli splnené všetky podmienky určené verejným prísľubom vedúce k následnému splneniu záväzku oprávneného t. j. odpusteniu poplatku z omeškania postúpeného oprávnenému spolu s pohľadávkou, čím teda došlo k zániku celej pohľadávky s príslušenstvom vymáhanej v tomto exekučnom ... , ktorým sa oprávnený zaviazal, že v prípade úhrady dlžného poistného v lehote 30 dní od doručenia oznámenia, bude poplatok z omeškania odpustený, zaplatil pred uplynutím 30 dňovej lehoty t. j. 05. 09. 2005 sumu vo výške 271,75 .
... sťažnostiach sťažovateľka okrem iného uviedla: ,,Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom konania je vymoženie dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z dlžnej sumy poistného na zdravotné poistenie, je toto konanie v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. ... v danej veci išlo o súdne konanie vo veci zdravotného poistenia, resp. vymáhania plnenia zo zdravotného poistenia (poplatku z omeškania a úroku z omeškania z dlžnej sumy poistného na zdravotné poistenie) ako tvrdil oprávnený, na ktoré sa vzťahuje .
... vykonanie exekúcie Sťažovateľ inicioval na OS TN exekučné konanie, predmetom ktorého bolo vymoženie dlžného poistného a dlžnej časti zákonného poplatku z omeškania. Uznesením 1 však exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil. Voči Uzneseniu 1 podal v zákonnej lehote odvolanie ... 17 CoE/109/2009 vedenom voči povinnému – V. H... o vymoženie 475,70 € s príslušenstvom titulom časti dlžného zákonného poplatku z omeškania. V predmetnom konaní OS TN Uznesením sp. zn. 23 Er/1551/2003-26 zo dňa 01. 07. 2009, .
... žalovanej na základe platných lekárskych predpisov a poukazov. Krajský súd v otázke sadzby poplatku z omeškania potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý sťažovateľke priznal poplatok z omeškania 0,05 % za každý deň omeškania, pretože vychádzal z toho, že ... v zmluve medzi žalovanou a právnou predchodkyňou sťažovateľky bol dohodnutý poplatok z omeškania v takejto sume.    Sťažovateľka vo svojej sťažnosti uviedla: „Rozsudkom súdu prvého stupňa bol žalovaný zaviazaný .
Právna veta: Pri primeranom finančnom zadosťučinení ústavný súd kumulatívne vychádza z rozsahu a dôvodov požadovaných sťažovateľom v návrhu. Pri rozhodovaní o tomto návrhu vychádza z dĺžky konania vo veci samej, z počtu nerozhodnutých vecí, z predmetu sporu a zhodnotenia aktivity všeobecného súdu v daných veciach, ako aj z aplikácie zásad spravodlivosti aplikovaných Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý spravodlivé finančné zadosťučinenie priznáva podľa čl. 41 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka sa domáhala pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... istiny 4965 pohľadávok vo výške 47.814,51 EUR a na druhej časti istiny 4965 pohľadávok – poplatku z omeškania – vo výške 145.550.521,14 EUR. Odôvodnenie: Okresný súd bezdôvodne vystavil sťažovateľa reálnemu riziku zamietnutia ... – prvej časti istiny, zamedzil uplatňovaniu súvisiaceho práva na poplatok z omeškania – druhej časti istiny. Spôsobil preto sťažovateľovi materiálnu škodu vo výške celej istiny tvorenej koncesionárskym poplatkom a poplatkom z omeškania. 2) Sťažovateľ žiada, aby ústavný súd v prípade, .
... aj „povinný“) o vymoženie sumy 3 273,39 € s príslušenstvom z titulu dlžného poistného zo zdravotného poistenia a poplatku z omeškania z dlžného poistného.   Túto pohľadávku proti povinnému spolu s inými pohľadávkami úpadcu voči platiteľom a samoplatcom poistného zo ... t. j. personálne oslobodenie. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom konania je vymoženie dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z dlžnej sumy poistného na zdravotné poistenie, je toto konanie v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.