SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152344
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: poplatok z omeškania


Približný počet výsledkov: 224 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poplatok z omeškania
  • poplatok nájdené 47836 krát v 7306 dokumentoch
  • z nájdené 1264678 krát v 33432 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 8820 krát v 2924 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 401 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Krajské súdy SR 26565 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Verejnoprávna pohľadávka vzniknutá z oneskorene uhradeného alebo neuhradeného poistného na zdravotné poistenie (poplatok z omeškania podľa zákona o zdravotnom poistení) nie je spôsobilá byť súčasťou konkurznej podstaty úpadcu, keďže podľa § 23 ods. 7 bola príjmom štátneho rozpočtu. Ak teda nadobudla sťažovateľka postúpením schváleným konkurzným súdom pohľadávku už autoritatívne priznanú platobným výmerom úradu, ide o vymáhateľný nárok. V rozsahu, ktorý však platobným výmerom úradu v prospech úpadcu nebol právoplatne priznaný pred jej postúpením, nemožno hovoriť o vymáhateľnom ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 195/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. marca 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Felixom Neupauerom, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: správca má právo od vlastníka bytu požadovať zaplatenie mesačných preddavkov v dobe ich splatnosti, a tiež že správca je povinný vykonať ročné zúčtovanie mesačných preddavkov (zálohových platieb) a skutočných nákladov, z ktorého vyplynie buď preplatok alebo nedoplatok, teda dlh, a správcovi následne voči vlastníkovi bytu vzniká buď pohľadávka z titulu nedoplatku (v prípade, ak skutočné náklady sú vyššie ako mesačné preddavky) alebo záväzok z titulu preplatku (v prípade, ak skutočné náklady sú nižšie ako mesačné preddavky). Po vykonaní ročného zúčtovania sa už správca potom nemôže úspeš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... celý čas skutočnosti týkajúce sa spôsobu, akým boli započítavané jednotlivé zálohové platby voči skutočným nákladom a účtovania poplatkov z omeškania, a preto žalovaná od začiatku konania považovala sťažovateľkou uplatnený nárok za „fiktívny“. Vzhľadom na uvedené žalovaná ... zmluvnej pokuty v zmysle čl. V bodu 3 zmluvy o výkone správy č. 70/2012, a nie poplatkov z omeškania, ako to nesprávne interpretoval krajský súd. 12. Sťažovateľka v závere ústavnej sťažnosti poukazuje na skutočnosť, že .
... . Keďže podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka môže byť príslušenstvom pohľadávky úrok, úrok z omeškania, poplatok z omeškania a tiež náklady vynaložené na uplatnenie si pohľadávky, je možné, že niektorá z uvedených zložiek príslušenstva bude ... titulu, ale majú skôr charakter buď akejsi sankcie za neplnenie alebo za oneskorené plnenie istiny (úrok z omeškania, poplatok z omeškania, náklady na vymoženie pohľadávky) alebo majú charakter akejsi odplaty, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi za to, že .
... . Napokon vo veci sp. zn. 3 M Cdo 20/2008 mal byť exekučným titulom platobný výmer o predpise poistného a poplatku z omeškania s platením poistného vydaný správcom konkurznej podstaty v mene úpadcu – zdravotnej poisťovne. Najvyšší súd v predmetnej veci skúmal, či na .
... 17 ods. 21 (v súčasnosti ust. § 17 ods. 19) zákona č. 595/2003 Z. z., podľa ktorého zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania (napr. § 369 ObZ) okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a .
... postupníkovi, ktorý nie je zdravotnou poisťovňou, domáhať sa na úrade vydania platobného výmeru na poplatok z omeškania podľa zákona o zdravotnom poistení. Proti rozsudku krajského súdu podala sťažovateľka odvolanie, o ktorom rozhodol ... rozsudkoch, že verejnoprávna pohľadávka vzniknutá z oneskorene uhradeného alebo neuhradeného poistného na zdravotné poistenie (poplatok z omeškania podľa zákona o zdravotnom poistení) nie je spôsobilá byť súčasťou konkurznej podstaty úpadcu, keďže podľa .
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, ktorý s účinnosťou od 1. apríla 2017 zákonnou novelou č. 2/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), zrušil citované ustanovenie § 36 ods. 5 Exekučného poriadku, na základe ktorého rozhodol krajský súd, a súčasne predmetná novela zaviedla inštitút odkladu exekúcie, o ktorom rozhoduje súdny exekútor vydaním upovedomenia o odklade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyvolá exekúciu...“. 6. Podľa sťažovateľky predmetná právna úprava nielenže nereflektuje rozdiel medzi pohyblivým príslušenstvom pohľadávky (úroky, úroky z omeškania a poplatky z omeškania), ktoré plynutím času narastajú, a jej nepohyblivým príslušenstvom (náklady spojené s vymožením pohľadávky vrátane súdneho poplatku), ktoré je konštantné aj .
... tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatností rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo (ods. 3). Pre právo vymáhať prirážku k poistnému, poplatok z omeškania, pokuty a poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti platia obdobne ustanovenia odsekov 1 až 3 (ods. 4). ... V zmysle vyššie citovaného .
Právna veta: Obchodný zákonník vychádza zo zásady, že prvoradý význam pri určení, na ktorý záväzok sa poskytnuté plnenie započíta, má vôľa dlžníka. On svojím jednostranným vyhlásením rozhoduje o tejto skutočnosti. Vyhlásenie dlžníka zákon časovo viaže v tom zmysle, že dlžník ho musí urobiť pri plnení. Vyhlásenie dlžníka o započítaní plnenia urobené neskôr nemá význam, lebo pri plnení dôjde k uplatneniu dispozitívneho pravidla obsiahnutého v § 330. Táto úprava pritom rozlišuje pravidlá všeobecné pre všetky plnenia (odsek 1) a špeciálne pravidlá pre peňažné plnenia (odseky 2, 3 a 4). Vyhlásenie dlžníka o zap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čiastočnom plnení uprednostňuje príslušenstvo pohľadávky. Príslušenstvo pohľadávky taxatívne vymedzuje § 121 ods. 3 OZ. Sú ním úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky (rozs. KS TT, sp. zn. 11Co/100/2013).» 7. Sťažovateľka napokon namieta aj zásah .
... k povinnosti zaplatiť aj poplatok z omeškania a po doručení výzvy na úhradu právoplatne priznaného nároku, sťažovateľ pod hrozbou exekúcie uhradil aj poplatok z omeškania v celkovej výške 2.634.402,- Sk. Tento poplatok z omeškania bol uhradený spoločnosti ktorej ... výške 83.544.95 € keď na základe neskôr zrušených právoplatných rozsudkov plnil procesné úspešnému odporcovi poplatok z omeškania aj v časti, ktorá bola neskôr konštatovaná ako premlčaná“. Okresný súd však zamietnutie návrhu odôvodnil .
... . 19 C 224/2015 z 10. novembra 2015 tak, že sťažovateľku zaviazal zaplatiť žalobcovi istinu v sume 233,59 € s poplatkom z omeškania a trovy právneho zastúpenia. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 9. decembra 2015. 2 Sťažovateľka v sťažnosti uvádza, že jej „Dňa 02. 11 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.