SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188016
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie práva


Približný počet výsledkov: 10698 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie práva
  • porusenie nájdené 385972 krát v 32547 dokumentoch
  • pravat nájdené 526456 krát v 32716 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7869 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1230 dokumentov
Krajské súdy SR 26470 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 8 dokumentov


Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje podľa čl. 26 ods. 2 len slobodu tlače alebo masmédií. Sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa zaručuje kažždému jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu sa človeku umožžňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myššlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a rozšširovať idey a informácie sa kažždému umožžňuje dozvedieť sa informáciu a získať informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i potrebu iných. Ústava Slovenskej republiky podľa čl. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 28/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 12. mája 1997 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka a sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu T. N., bytom Bratislava, zastúpeného JUDr. J. M., advokátom, o porušení práva priznaného čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, porušenie práva , predmetný nález

Právna veta: Ak sa navrhovateľ domáha ochrany práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v tom istom konaní dvoma po sebe nasledujúcimi podnetmi, pričom Ústavný súd Slovenskej republiky prvému podnetu nálezom vyhovel a vyslovil poruššenie práva, potom druhým podnetom môžže navrhovateľ namietať poruššenie toho istého práva len v časovom období, ktoré nasleduje po vydaní predmetného nálezu.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 11/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí dňa 28. júna 2000 v senáte vo veci prijatého podnetu Mgr. D. K., bytom v Košiciach, zastúpeného JUDr. D. S., advokátkou, Košice, týkajúceho sa porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Okresným súdom Košice I v konaní pod sp. zn. 15 C 28/96 od 21. apríla 1999 takto r .
Kľúčové slová: ústavou garantované práva, porušenie práva

Právna veta: Vššeobecná deklarácia ľudských práv má povahu politického dokumentu. Nebola vyhlásená podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky a § 1 a § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Táto deklarácia nepriznáva osobám ústavou garantované práva a slobody. Preto na konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nemôžže byť prijatý podnet alebo časť podnetu osoby namietajúcej poruššenie práva priznaného Vššeobecnou deklaráciou ľudských práv.

Úryvok z textu:
Právna veta: Právo zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa realizuje takým konaním vššeobecných súdov, ktoré plynulo smeruje ku odstráneniu právnej neistoty osoby, ktorá sa obrátila na súd v konkrétnej veci. Poruššenie práva zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa posudzuje so zreteľom na zložžitosť prejednávanej veci, ktorá je vyjadrená zložžitosťou skutkového stavu veci a platnou právnou úpravou relevantnou na rozhodnutie o veci, na správanie sa osoby, ktorá požžiadala o súdnu ochranu a aj na spôsob činnosti súdu, proti ktorému podnet smeruje, v období, v ktorom sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť, porušenie práva

Právna veta: Ak sťažžovateľ v ústavnej sťažžnosti namieta poruššenie takého práva, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky nemožžno považžovať ani za samostatné základné právo alebo slobodu, ale ani za súčasť ním označených základných práv alebo slobôd, nemožžno tento nedostatok odstrániť ani výzvou súdu na jej doplnenie, prípadne spresnenie.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnenÌm medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrÈtnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. Súdna pracovnÌčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a k takému prieťahu došlo aj nekonaním tejto pracovnÌčky.

Úryvok z textu:
II. ÚS 22/96 Č. 9/96 Č. 9 1. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnením medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrétnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. 2. Súdna pracovníčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva na .
Právna veta: Počet nevybavených vecí, o ktorých má súd rozhodnúť, zbavuje zodpovednosti za poruššenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa preukើe, žže počet nevybavených vecí nemá pôvod v zlej organizácii činnosti súdnictva, súdu alebo sudcu.

Úryvok z textu:
Právna veta: 1) Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Samotným prerokovaním veci na súde alebo inom štátnom orgáne sa právna neistota osoby domáhajúcej sa rozhodnutia neodstráni. K odstráneniu stavu právnej neistoty dochádza spravidla až právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu. Priznanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakladá povinnosť súdu aj sudcu na organizovanie práce tak, aby sa toto právo objektívne realizovalo (II. ÚS 21/0 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 166/2014-47   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. augusta 2014 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Milana Ľalíka a Marianny Mochnáčovej prerokoval sťažnosť A. M., zastúpeného advokátkou JUDr. Sabínou Hodoňovou, Makovického 15, Žilina, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 .
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu možnosti meritórne sa zaoberať v odvolacom konaní námietkou miestnej príslušnosti uplatnenou sťažovateľkou v odvolaní bránilo ustanovenie § 221 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Toto ustanovenie teda vylučuje možnosť, aby odvolací súd zrušil uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúpená miestne príslušnému súdu prvého stupňa. Vzhľadom na dosiaľ uvedené treb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 510/2012-48   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., s. r. o., zastúpenej A., s. r. o., pre namietané porušenie čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Právna veta: „Aplikácia princípu rovnosti zbrani v postupe konajúceho súdu má zaručiť rozumný stav rovnováhy, v ktorom protistrana môže reagovať na relevantné argumenty druhého účastníka konania. Z toho vyplýva, že je na uvážení konajúceho súdu, či bude predostreté argumenty považovať za podstatné, a ako také ich predloží ku konfrontácii druhej strane. Konajúci súd popri rovnosti účastníkov konania musí totiž zaručiť aj plynulosť a rýchlosť konania, čo predpokladá selekciu len podstatných argumentov, ktoré bude súd predkladať na vyjadrenie protistrane“. Vzhľadom k tomu, že účastník konania - Slov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 408/2016-97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného advokátom , , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 3, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. .
Právna veta: 1. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Štátne orgány majú oprávnenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov je konanie takého štátneho orgánu, samosprávneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci (ďalej len "orgán"), ktorý naň nie je vôbec zákonom oprávnený, ďalej konanie síce oprávneného orgánu na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania je využitie osobných údajov na iný cieľ (účel), než to príslušný zákon upravuje. K rozhodnutiu o porušení práva na ochranu osobných údajov pred ich zneužitím je preto potrebné preukázať obe skutočnosti. K porušeniu ústavného práva na ochranu ... bytom v B., označené ako "Podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky pre porušenie práva občana na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe (článok 19 ods. 3), ako .
Právna veta: Z právnej úpravy a interných inštrukcií upravujúcich prístup a vypožičiavanie kníh a právnych predpisov z ústavných knižníc explicitne nevyplýva povinnosť zabezpečiť v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prístup k právnym predpisom pre obvinených a odsúdených, ale vzhľadom na to, že podľa § 2 zákona o Zbierke zákonov platí nevyvrátiteľná domnienka znalosti práva, v knižničnom fonde týchto zariadení nemôžu chýbať právne predpisy publikované v Zbierke zákonov. Okrem toho podľa § 11 ods. 2 zákona o Zbierke zákonov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka záko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... boli do tohto fondu zaradené po sťažnosti sťažovateľa, čo vyplýva z fotokópie zoznamu právnej literatúry knižničného fondu ústavnej knižnice.   Porušením práva na obhajobu obsiahnutého v čl. 50 ods. 3 ústavy je, ak obvinený alebo odsúdený nemá prístup ku všetkým právnym ... o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) ju v časti, ktorou namietal porušenie práva na primeraný čas a možnosti na prípravu obhajoby a práva na osobnú obhajobu podľa čl. 50 ods. 3 ústavy .
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu je potrebné na úvod konštatovať, že v danej veci ide o kolíziu dvoch základných práv, resp. ústavných princípov. Na jednej strane ide o právo na súdnu ochranu v súvislosti so zásadou, podľa ktorej sa rozsudky vyhlasujú vždy verejne (čl. 142 ods. 3 ústavy). Na druhej strane ide o zásadu právnej istoty ako súčasti právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy. Práva zúčastniť sa verejného vyhlásenia rozsudku sa v konaní pred všeobecným súdom domáhal žalovaný, kým princípu právnej istoty sa dovolával sťažovateľ. Z pohľadu žalovaného bolo podstatné, že právo na verejné vyhlásen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úkonu (oznámenie termínu posledného pojednávania) nemôže byť iný ako len vadný. Na podklade nepráva (resp. porušenia práva) nemôže vzniknúť právo (resp. právne konformný právny úkon, oznámenie termínu posledného pojednávania). V právnej veci ... od predchádzajúcej judikatúry, ktorá znemožnenie účasti na vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa nepovažovala za natoľko závažné porušenie práva na súdnu ochranu, že by odôvodňovalo zásah do princípu právnej istoty zrušením právoplatného rozsudku, napadnutý rozsudok .
Právna veta: Osobná sloboda obvineného môže byť obmedzená len vtedy, ak sú dané konkrétne skutočnosti odôvodňujúce útek obvineného, prípadne jeho skrývanie sa, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestnému postihu za spáchaný skutok. Dôvodná obava úteku spočívajúca v tom, že sťažovateľ je štátnym občanom Ukrajiny, kde má trvalé bydlisko a zamestnanie, nie je podľa názoru ústavného súdu dostatočným dôvodom pre jeho ďalšie držanie vo väzbe, ktorá v jeho prípade začala plynúť od 30. mája 2002 na základe uznesenia okresného súdu sp. zn. Tpr 75/02 z 1. júna 2002. Európsky súd pre ľudské práva (ďal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ústavnosti podľa čl. 124 ústavy zistí, že napadnuté súdne rozhodnutie o väzbe nie je ústavne akceptovateľné (a preto popri vyslovení porušenia práva musí byť aj zrušené) a navyše trvajúca väzba je založená len na abstraktnej úvahe a nevychádza z konkrétnych skutkových okolností ... slobôd, a to aj osôb, ktoré sú v konaní obvinené.   2. Ústavný súd sťažnosti vo zvyšnej časti, ktorou sťažovateľ namietal porušenie práva podľa čl. 12 ods. 2 ústavy a práva podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a čl. 14 dohovoru uznesením .
Právna veta: K prieťahom v konaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky nemôže dôjsť v prípade, ak existuje zákonná prekážka (vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka konania a s tým spojené prerušenie konania), ktorá mu bráni v konaní pokračovať. Aj konanie, v ktorom najvyšší súd rozhoduje o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, patrí medzi konania, pri ktorých ústava garantuje ich účastníkom právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Je však prirodzené, a ústavný súd to už vo svojej judikatúre zdôraznil, že každé namietané porušenie práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy sa skúma vždy s o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   13. Neprihlásenie pohľadávky v rámci konkurzu potom ústavný súd považoval tiež za dôležitú okolnosť z hľadiska namietaného porušenia práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov najvyšším súdom, a to vzhľadom na už vymedzené kritérium, ktorým je ... ich rozhodovanie malo charakter deklaratórneho rozhodovania o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva [§ 80 písm. b) OSP]. Pohľadávka sťažovateľky teda nemohla vzniknúť ani rozsudkom najvyššieho súdu, ktorý by .
Právna veta: 1. Ústavný súd nepodporuje orgány štátu ako sťažovateľov (II. ÚS 80/09, rozhodnutie uvedené pod č. 91/2009 v Zbierke nálezov a uznesení ústavného súdu). Popieral by tak svoje poslanie, zmysel ochrancu slobodnej sféry jednotlivcov. Takéto prípady sú a musia ostať raritné (III. ÚS 105/2011) a absolútne vylúčené musia byť vo veciach trestných, v priestore represie štátu. 2. Požiadavka nestrannosti či nezaujatosti sudcu sa dotýka samej podstaty spravodlivosti a jej vnímania. Nestrannosť znamená absenciu zaujatosti či predsudku, znamená, že sudca nemá žiaden osobný záujem na výsledku konania, re ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z objektívneho hľadiska, preto z prerokúvania a rozhodovania v predmetnej veci sú vylúčení.   3.3 Vo vzťahu k porušeniu práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi sťažovateľka argumentuje tým, že senát najvyššieho súdu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, nie je ... veci nezávislým a nestranným súdom a (ii) práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi.   3.2 Vo vzťahu k porušeniu práva na prerokovanie veci nezávislým a nestranným súdom sťažovateľka tvrdí, že k jeho porušeniu došlo práve tým, že napadnutým rozhodnutím .
Právna veta: 1) Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje aj na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), z ktorej možno vyvodiť, že pod ochranu čl. 6 ods. 1 dohovoru nespadá konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch, za ktoré treba bezpochyby považovať aj obnovu konania (IV. ÚS 382/09, m. m. I. ÚS 5/02 A. B. v. Slovenská republika, rozsudok zo 4. marca 2003 a v ňom odkaz na ďalšiu judikatúru), pretože rozhodnutia o povolení obnovy konania alebo zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hranicou možného uloženia trestu odňatia slobody teraz, je rozhodne taký, že je spôsobilý zásadne ovplyvniť postavenie odsúdeného... Je porušením práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ak ... aby po prípadnom prijatí sťažnosti na ďalšie konanie mohol ústavný súd vysloviť ich porušenie.   Vo vzťahu k namietanému porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru ústavný súd poukazuje aj na doterajšiu judikatúru Európskeho .
Právna veta: Súčasťou legislatívneho procesu je aj garancia istého časového priestoru k prerokúvaniu návrhu zákona, vnesenie pokoja do legislatívneho procesu, veď to je zmyslom troch čítaní zákona, zvlášť v jednokomorovom parlamente. Samozrejme prijatie zákona v priebehu niekoľkých hodín (porov. tlačová informácia ústavného súdu č. 43/2013 a č. 44/2013), berúc do úvahy aj podozrenie zo svojráznej práce ústavnoprávneho výboru (vo výboroch je ťažisko parlamentnej práce), môže vzbudzovať rozpaky, ale opoziční poslanci predsa len určitý priestor mali, o čom svedčí rozprava, ako aj pozmeňovacie náv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republike odvodzuje od právnych názorov, ktoré Európsky súd pre ľudské práva vyslovil v prípade Harabin v. Slovenská republika. K   porušeniu   práva   na   nestranného   a   zákonného   sudcu   novelou   zákona   a s tým súvisiacemu vyjadreniu  ...  parlament napravil v priebehu týchto konaní, čím determinoval ich výsledok. Európsky súd pre ľudské práva to akceptoval a nekonštatoval porušenie práva na súdnu ochranu a práva na ochranu majetku. Francúzski   pracovníci   sociálneho   zabezpečenia   sa   sporili .
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Zásada „právo na obhajobu“ vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale aj v záujme celej spoloč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obvineného o uskutočnení úkonov, čím by bolo možné uvažovať o porušení jeho práva na obhajobu. Porušenie práva však nedosahuje intenzitu porušenia práva zásadným spôsobom, pretože súdy ani na tieto výpovede neprihliadali. Svedkovia zároveň boli vypočutí i ... odpovedali. Skutočnosť, že súdy nižšieho stupňa nevykonali dôkazy podľa návrhu obvineného, sama osebe bez ďalšieho neznamená porušenie práva obvineného na obhajobu, hlavne v situácii, keď súdy považovali skutkový stav za dostatočne preukázaný. Je plne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.