Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie základných práv alebo slobôd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3832

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

105 dokumentov
590 dokumentov
4 dokumenty
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Skutkové a právne závery súdu môžu byť predmetom kontroly zo strany ústavného súdu vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (m. m. I. ÚS 13/00, I. ÚS 139/02, III. ÚS 180/02, III. ÚS 271/05, III. ÚS 153/07). O zjavnú neodôvodnenosť alebo arbitrárnosť súdneho rozhodnutia ide spravidla vtedy, ak ústavný súd zistí takú interpretáciu a aplikáciu právnej normy zo strany súdu, ktorá zásadne popiera jej účel a význam, alebo ak dôvody, na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 557/2013-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. A., B., zastúpeného advokátom JUDr. P. T., B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv zaručených čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Krajského súdu v Trnave v konaní vedenom pod sp. zn. 3 CoE/239/2012 a jeho uznesením z 28. mája 2013
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky má povahu základného prameňa práva, ktorý je nadradený voči všetkým ostatným prameňom práva. V prípade, že ústavná úroveň úpravy verne „prenáša“ do vnútroštátneho právneho poriadku záväzky z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ústavná úprava bude slúžiť ako základňa ich praktickej aplikácie v právnej praxi Slovenskej republiky. Ak sa navrhovateľ domáha súčasne vyslovenia porušenia základných práv a slobôd garantovaných v Ústave Slovenskej republiky a ľudských práv a základných slobôd garantovaných v medzinárodnej zmluve o ľudských právac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                 I. ÚS 28/01-29          Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. decembra 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatý podnet Š. G., bytom K., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., Advokátska kancelária, K., na konanie vo veci porušenia jeho základného práva na pr
Kľúčové slová: porušenie základných práv alebo slobôdprávo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 41/1996
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy Slovenskej republiky podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane ustanoví zákon. Ak osoba nesplní ustanovené podmienky zákonného postupu pri uplatňovaní práv, nemôže sa dovolávať toho, že boli porušené jej základné práva a slobody, ak jej súd nevyhovel, za predpokladu, že súd sám neporušil ustanovenia čl. 47 až 50 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 37/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júla 1996 predbežne prerokoval podnet M. B., bytom Bratislava, vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 11, 12, 30, 46 a 48 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného súdu v Humennom č.k. 8 C 511/93-69 z 5. augusta 1994 a Krajského súdu v Košiciach č.k. 12 Co 422/94-77 z 8. júna 1995, a takto r o z h o d o l : Podnet M. B. o
Právna veta: Interpretácia zmluvných textov je vo svojej základnej podobe do istej miery porovnateľná s výkladom právnych predpisov. Ako spoločný faktor spája výklad zmluvných textov a právnych predpisov hlavne skutočnosť, že obidvoje, t. j. právny predpis aj zmluva, zakladajú právo. Ako v prípade výkladu právneho predpisu, tak aj v prípade zmluvy rovnako platí, že jazykový výklad predstavuje prvotné priblíženie sa k aplikovanej právnej norme. Je východiskom objasnenia a ujasnenia si jej obsahu, zmyslu a účelu. Interpretácia zmluvy má v porovnaní s interpretáciou zákona celý rad špecifík. Kým tzv. vôľa z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 242/07-29    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2008 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Milana Ľalíka a Marianny Mochnáčovej prerokoval sťažnosť P. K. a M. K., obaja bytom B., zastúpených advokátom JUDr. A. Š., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenske
Právna veta: Podľa § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. ústavnú sťažnosť môže podať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, e namietaným rozhodnutím orgánu podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky boli porušené jej základné práva alebo slobody. Ústavnú sťažnosť však nemôže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá namieta porušenie základných práv alebo slobôd iných osôb, nie svojich.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 56/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3. septembra 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Lučenec č. 54/1998 z 2. júna 1998 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a , lebo ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : I. , bytom (ďalej len „sťažovateľ“), svojou ústav
Právna veta: Podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky môže Ústavný súd Slovenskej republiky konať o podnetoch len vtedy, ak nimi fyzické alebo právnické osoby namietali porušenie svojich práv. Pod osobou zjavne neoprávnenou na podanie podnetu možno rozumieť takú, ktorá nenamietala porušenie svojich základných práv alebo slobôd, ale základných práv alebo slobôd inej fyzickej alebo právnickej osoby. Len vo vzťahu k tým, voči ktorým sa vedie trestné konanie, prichádza do úvahy aj porušenie ich základného práva na prezumpciu neviny podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to buď konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 65/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia základného práva jej syna podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky označeným postupom orgánov činných v trestnom konaní a 7. októbra 1998 takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a , pretože ho podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 7.
Kľúčové slová: ústavná sťažnosť porušenie základných práv a slobôdnepriznanie postavenia utečenca
Zbierka ÚS 41/1998
Právna veta: Ústavnú sťažnosť možno považovať za opodstatnenú vtedy, ak ňou sťažovatelia namietali porušenie svojich základných práv alebo slobôd právoplatnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy alebo územnej samosprávy, ale nie ich úradným postupom. V prípadoch rozhodnutí správnych orgánov, ktorými sa cudzincom nepriznalo postavenie utečencov na území Slovenskej republiky podľa § 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch, a po podaných rozkladoch proti nim (§ 15 ods. 1 zákona o utečencoch) je na preskúmanie zákonnosti ich postupu a rozhodnutia príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 50/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. júla 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť ukrajinských štátnych príslušníkov a , t. č. Pobytový utečenecký tábor, o porušení ich základných práv podľa čl. 11, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 32, čl. 46 ods. 1 až 3, čl. 47 ods. 2, čl. 48 ods. 2, čl. 52 ods. 2 a 3, čl. 53, čl. 125 písm. b) a e), čl. 130 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 3 Dohovoru o právnom postavení utečencov z ro
Právna veta: Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Príslušnosť (právomoc) ústavného súdu na konanie o sťažnostiach je daná len vtedy, ak o ochrane základných práv alebo slobôd nerozhoduje iný súd.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 9/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2002 predbežne prerokoval návrh J. K., R a K, B., zastúpeného advokátom Mgr. M. K., B., na začatie konania vo veci porušenia základného práva zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Daňového úradu Bratislava IV a Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky Banská Bystrica v konaní o vrátenie nadmerného odpoč
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti platí, že spor o náhradu nákladov konania nedosahuje spravidla sám osebe intenzitu predstavujúcu možnosť porušenia základných práv a slobôd, akokoľvek sa môže účastníka konania citeľne dotknúť. Ústavný súd pri posudzovaní problematiky nákladov konania, t. j. problematiky vo vzťahu k predmetu konania pred všeobecnými súdmi vedľajšej, postupuje nanajvýš zdržanlivo a ku zrušeniu napadaného výroku o nákladoch konania sa uchyľuje iba výnimočne, napr. keď zistí, že došlo k porušeniu práva na súdnu ochranu (spravodlivý proces) extrémnym spôsobom alebo že bolo zasiahnuté aj iné zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 556/2013-31   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť A. P., T., zastúpenej advokátom JUDr. M. R., Ž., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Právna veta: 1) Sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže oprávnená osoba teda namietať len porušenie svojich základných práv a slobôd. Sťažnosť v mene inej osoby možno podať vtedy, keď zákon výslovne ustanovuje, že tretia osoba je oprávnená uplatňovať cudzie práva (práva inej osoby), napr. by mohlo ísť o sťažnosť súvisiacu s aplikáciou § 15 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať práva na ochranu jej osobnosti manželovi a deťom, a ak ich niet, jej rodičom................2) V danej veci podal sťažnosť otec, ktorý namieta porušenie práv svojho plnoletého syna (t. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 549/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. K., nar..., M., zastúpeného advokátkou JUDr. Ž. V., M., týkajúcu sa jeho syna J. K., nar..., vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods. 2, čl. 5 ods. 1, čl. 7 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvisiacim s rozhodovaní
MENU