Nájdené rozsudky pre výraz: poskytnutie príležitosti súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 116

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že v reakcii na niektoré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva korigoval v ostatnom období svoju judikatúru tak, že na požiadavke využitia prostriedkov nápravy v zmysle § 62 a nasl. zákona o súdoch na orgáne štátnej správy dotknutého súdu v zásade už netrvá, ale len v prípadoch, keď dĺžka namietaného konania v čase doručenia sťažnosti ústavnému súdu je už prima facie zjavne neprimeraná (napr. IV. ÚS 26/2012, IV. ÚS 93/2012). V konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci o zjavne neprimeranú doterajšiu dĺžku konania nejde. V nadväznosti na uvedené ústavný súd pouka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 208/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. apríla 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Jána Lubyho predbežne prerokoval sťažnosť L. M., zastúpeného ADVOKÁT s. r. o., Jantárová 30, Košice, konajúca prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Rudolfa Manika, PhD., ktorou namieta porušenie svojho základného pr
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Účelom priznania práva podať sťažnosť na prieťahy v konaní je poskytnutie príležitosti súdu, aby sám odstránil protiprávny stav zapríčinený porušením práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (sp. zn. II. ÚS 26/95). Navrhovateľ využil právny prostriedok, ktorého uplatnenie sa vyžaduje pred podaním návrhu na začatie konania pred ústavným súdom, a podal sťažnosť na zbytočné prieťahy v konaní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, čo mu však nezabezpečilo odstránenie stavu právnej neistoty vo veci, s ktorou sa obrátil na okresný súd. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                                                                                     III. ÚS 77/01-33     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. marca 2002 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval podnet MUDr. D. B., bytom B., zastúpeného komerčným právnikom JUDr. J. V., B., ktorým namietal por
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Účelom priznania práva podať sťažnosť na prieťahy v konaní je poskytnutie príležitosti súdu, aby sám odstránil protiprávny stav zapríčinený porušením práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (sp. zn. II. ÚS 26/95). Navrhovateľ využil právny prostriedok, ktorého uplatnenie sa vyžaduje pred podaním návrhu na začatie konania pred ústavným súdom, a podal sťažnosť na zbytočné prieťahy v konaní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, čo mu však nezabezpečilo odstránenie stavu právnej neistoty vo veci, s ktorou sa obrátil na okresný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 76/01-36      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. marca 2002 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval podnet MUDr. D. B., bytom B., zastúpeného komerčným právnikom JUDr. J. V., B., ktorým namietal porušenie svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Sl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Samotným prerokovaním veci na štátnom orgáne sa právna neistota osoby neodstráni. Až právoplatným rozhodnutím sa vytvára právna istota. Preto pre splnenie ústavného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy nestačí, aby štátny orgán vec prerokoval (II. ÚS 26/95). Ústavný súd v predchádzajúcich konaniach opakovane vyslovil právny názor, podľa ktorého v konaní o každom návrhu pred ústavným súdom, v ktorom navrhovateľ namieta porušenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       III. ÚS 29/02-40      Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 16. októbra 2002 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval sťažnosť prof. PhDr. J. J., CSc., bytom P., zastúpeného komerčnou právničkou JUDr. M. L., K., ktorou namietal porušenie svojho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti konštatoval, že sťažovateľ pred podaním sťažnosti ústavnému súdu neposkytol označenému porušovateľovi jeho práv účinný právny prostriedok nápravy proti jeho prípadnej nečinnosti a nepreukázal ani to, že uvedenú podmienku nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosti sťažovateľa pre jej neprípustnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 620/2013-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť K. L., Z., zastúpeného advokátom JUDr. P. S., Č., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Čadca v konaní vedenom pod sp. zn. 8 C/85/2006 a takto   rozhodol:   Sťažno
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Úkony notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve sú úkonmi súdu, a preto aj nimi možno spôsobiť zbytočné prieťahy spôsobené súdom.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 47/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 11. októbra 2000 vo veci podnetu Š. H., bytom Ž., zastúpenej advokátom JUDr. V. H., Advokátska kancelária, B., na začatie konania o porušení základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní Okresného súdu v Ž. vedenom pod sp. zn. D 675/96 takto r o z h o d o l : Okresný súd v Ž. v konaní vedenom pod sp.
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Právo zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa realizuje takým konaním všeobecných súdov, ktoré plynulo smeruje ku odstráneniu právnej neistoty osoby, ktorá sa obrátila na súd v konkrétnej veci. Porušenie práva zaručené čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa posudzuje so zreteľom na zložitosť prejednávanej veci, ktorá je vyjadrená zložitosťou skutkového stavu veci a platnou právnou úpravou relevantnou na rozhodnutie o veci, na správanie sa osoby, ktorá požiadala o súdnu ochranu a aj na spôsob činnosti súdu, proti ktorému podnet smeruje, v období, v ktorom sa namie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 40/97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 8. októbra 1997, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka, sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca, vo veci podnetu , bytom zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o zrušenie ústavnej výchovy maloletej , vedenom na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 15 P 98
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnenÌm medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrÈtnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. Súdna pracovnÌčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a k takému prieťahu došlo aj nekonaním tejto pracovnÌčky.

Úryvok z textu:
II. ÚS 22/96 Č. 9/96 Č. 9 1. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa musí v podmienkach slovenskej štátnosti posudzovať nielen so zreteľom na vnútroštátne predpisy, ale aj so zohľadnením medzinárodných štandardov platných pre závery o tom, či sa vec konkrétnej osoby prerokovala alebo neprerokovala bez zbytočných prieťahov. 2. Súdna pracovníčka je osoba v oficiálnom postavení, za ktorú súd preberá zodpovednosť voči účastníkom konania, ak namietnu porušenie práva
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Zložitosť veci nemožno predpokladať. Zložitosť veci zbavuje súd zodpovednosti za pretrvávanie právnej neistoty účastníka vtedy, ak súd priebežne robí úkony prispievajúce k odstráneniu príčin zložitosti veci.Správanie sa účastníka konania môže súd zbaviť zodpovednosti za prieťahy v konaní, len ak dôsledkom správania účastníka je spomalenie postupu konania. Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Prieťahy v konaní, ktoré sú dôsledkom uplatnenia procesných práv účastníkom konania, nemajú povahu zbytočných prieťahov. Relevantné správanie sa účastníka mô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 41/97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 27. októbra 1997, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka, sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca, vo veci podnetu , bytom prechodne bytom , zastúpenej JUDr. Jurajom Füzerom, advokátom, o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletej na čas po rozvode, vedenom na Okr
MENU