Nájdené rozsudky pre výraz: použitie donucovacích prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
40 dokumentov
2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poškodený, ktorý má v trestnom konaní právo uplatniť nárok na náhradu škody, a ak tento nárok aj uplatnil, je procesnou stranou v tzv. adhéznom konaní (prebiehajúcom kontinuálne so súdnym konaním o vine), v ktorom sa rozhoduje o ním uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom. V intenciách uvedeného sa poškodený v trestnom konaní pred príslušným súdom môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva, ktorým je v tomto prípade uplatnený nárok na náhradu škody. Garancie poskytované čl. 6 ods. 1 dohovoru zaručujúce právo na spravodlivé súdne konanie sú teda v trestnom konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 765/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. decembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. A. D., P., zastúpeného advokátkou JUDr. K. L., P., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Prešov v ko
Právna veta: Z mocenského charakteru činnosti štátneho orgánu vyplýva, že tento štátny orgán je nositeľom štátnej moci, ktorá je jeho substanciou. Týmto znakom sa štátny orgán odlišuje od ostatných zložiek štátneho mechanizmu, ako aj od tých, ktorý štátnu moc (aj v mene štátu) vykonávajú (napr. aj policajné zbory).

Úryvok z textu:
PL. ÚS 31/95 Č. 16/96 Č. 16 Z mocenského charakteru činnosti štátneho orgánu vyplýva, že tento štátny orgán je nositeľom štátnej moci, ktorá je jeho substanciou. Týmto znakom sa štátny orgán odlišuje od ostatných zložiek štátneho mechanizmu, ako aj od tých, ktorý štátnu moc (aj v mene štátu) vykonávajú (napr. aj policajné zbory). (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 31/95 z 10. júla 1996) Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne vo veci navrhovateľa generálneh
Právna veta: Verejný ochranca práv nie je orgánom činným v trestnom konaní a pri riešení podnetov nepostupuje a ani v danom prípade nepostupoval v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Preto jeho závery nemožno považovať za dôkaz vo veci sťažovateľky, a to ani za listinný dôkazný prostriedok, pretože upovedomenie o výsledkoch vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach verejnej ochrankyne práv na základe podnetu sťažovateľky nie je listinou, ktorá by prispela k náležitému objasneniu veci (§ 119 ods. 2 Trestného poriadku), ale je práve výsledkom iného (nie trestnoprávneho) procesu objasňovania udalos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 156/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. apríla 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Jurajom Klimčom, advokátska kancelária, M. R. Štefánika 9, Trenčianske Teplice, vo veci namietaného porušenia základného práva na inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods.
Právna veta: Jednou zo základných náležitostí realizácie práva na obhajobu v trestnom konaní (rovnako aj pri rozhodovaní o väzbe) je úplná spôsobilosť obvineného na právne úkony. Takej fyzickej osobe, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, resp. bola tejto spôsobilosti celkom pozbavená, musí byť ustanovený zákonný zástupca. Nedostatok zákonného zastúpenia v takomto prípade znamená z ústavnoprávneho hľadiska úplné popretie základného práva na obhajobu... Právo osôb uvedených v ustanovení § 39 ods. 2 Trestného poriadku zvoliť obvinenému obhajcu je viazané na súh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 681/2014­37 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. januára 2015 v senáte zloženom   z predsedu   Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca),   zo   sudkyne   Ľudmily Gajdošíkovej   a sudcu   Sergeja   Kohuta   prerokoval   prijatú   sťažnosť   ,   ,   zastúpenej   opatrovníkom   ,   , právne zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Múkerom, Advokátska kancelária, ČSA 25, Banská
Právna veta: Ústavný súd SR vo svojej judikatúre sp. zn. PL. ÚS 38/95 konštatuje, že „Ústava Slovenskej republiky v čl. 20 ods. 1 neustanovuje absolútne rovnaký obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov ku všetkým veciam, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva. Určuje však rovnaký zákonný obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že vlastníci druhovo rovnakej vecí musia mať rovnaký zákonom stanovený obsah svojho vlastníckeho práva.“. Napadnutá právna úprava, konkrétne čl. I bodu 6 zák. č. 72/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a dop ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PL. ÚS 9/2012-51   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. novembra 2012 predbežne prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených PhDr. T. R., v čase doručenia návrhu Ústavnému súdu Slovenskej republiky poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky - o súlade čl. I bodu 6 zákon
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 283/2021-22 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Michalom Vlkolinským, advokátom, Námestie SNP 29, Zvolen, proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 5 Co 218/2018 zo 16. januára 2019 takto roz ho
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 384/2016-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. júna 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného zákonnými zástupcami a , obaja bytom , právne zastúpeného advokátkou , vo veci namietaného porušenia čl. 12 ods. 2 a čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 3, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 2 ods. 3, čl. 7 a čl.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 464/2017-52 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. augusta 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , , , , , , , , , , , , a , , zastúpených advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, advokátska kancelária, Kutlíkova 17, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 16 ods. 2, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 21 ods. 1, 2 a 3 a čl. 46
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 473/2016-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. augusta 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , štátneho občana Kamerunskej republiky, zastúpeného advokátkou JUDr. Ivanou Hauerlandovou, PhD., Matejkova 8, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva nebyť podrobený neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu podľa čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a po
MENU