SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308985
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66820
USSR: 38926
NSČR: 128988
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430458
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť ministerstva


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: povinnosť ministerstva
  • povinnost nájdené 111370 krát v 24782 dokumentoch
  • ministerstva nájdené 16675 krát v 8927 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 16 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: V príslušných zákonoch nie je ustanovená forma postupu, ktorou by ministerstvo riešilo situáciu, ak podanie obce náležitosti a podmienky platných zákonov nespĺňa“, obsiahnutým v jeho stanovisku. V takomto prípade bolo povinnosťou ministerstva preklenúť medzeru zákona takým postupom, ktorý nevzbudí pochybnosti o jeho ústavnosti a zákonnosti, a tým nevyvolá pochybnosti o porušení základného práva sťažovateľov. Ústavný súd už pri svojej rozhodovacej činnosti vyslovil, že marginálnosť a medzerovitosť právnej úpravy nezbavujú orgán, ktorý má podľa tejto právnej úpravy postupovať, povinnosti chrániť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             II. ÚS 105/03-36   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. októbra 2003 v senáte zloženom z predsedu senátu Jána Klučku a sudcov Alexandra Bröstla a Ľudmily Gajdošíkovej prerokoval sťažnosť D. K., bytom L. H., J. P., bytom L. H., M. K., bytom L. H., J. Š., bytom L. H., a J. V., bytom L. H., zastúpených advokátom JUDr. J. M., so sídlom L. M., vo veci porušenia ich .
Právna veta: Nevyhovenie žiadosti o zmenu termínu výberového konania na funkciu predsedu všeobecného súdu z dôvodu dočasnej práceneschopnosti niektorého z uchádzačov na túto verejnú funkciu samo osebe nezakladá dôvod na vyslovenie porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ani jeho práva podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Opačný názor by mohol viesť v konečnom dôsledku k neprimeranému zásahu do verejného záujmu zabezpečiť v primeranom čase obsadenie tejto verejnej funkcie, a tým aj k závažnému zásahu do riadneho fungov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hľadiska rešpektovania základného práva podľa čl. 30 ods. 4 ústavy a práva podľa čl. 25 písm. f) medzinárodného paktu aj povinnosť ministerstva rešpektovať žiadosť uchádzača o zmenu či zrušenie termínu výberového konania, ako to v podstate tvrdí sťažovateľ.   Ústavný súd súhlasí s .
Právna veta: Ústavný súd považuje predovšetkým za potrebné uviesť, že do práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka možno zasiahnuť (podobne ako do osobnostných práv fyzických osôb podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) jednak skutkovými tvrdeniami, ale tiež aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Ide spravidla o nepravdivé skutkové tvrdenia a o také hodnotiace úsudky, ktorým chýba akýkoľvek skutkový základ, pričom v oboch prípadoch musí ísť o tvrdenia majúce difamačný charakter. To znamená, že tvrdenie musí byť objektívne spôso ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebné stotožniť sa s krajským súdom v tom, že v rámci správneho konania začatého na návrh žalovaného bolo právom a povinnosťou ministerstva posúdiť relevantnosť dôvodov uvedených žalovaným a v súvislosti s tým aj ich pravdivosť (preukázanosť). Pokiaľ ministerstvo v rámci správneho konania .
Právna veta: Ústavný súd zdôrazňuje, že nejde o porušenie základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý proces, ak súd nerozhodne podľa predstáv účastníka konania a jeho návrhu nevyhovie, ak je takéto rozhodnutie súdu v súlade s objektívnym právom. Reálne uplatnenie a garantovanie základného práva na súdnu ochranu nielenže neznamená právo na úspech v konaní, ale ani nárok na to, aby všeobecné súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý predkladá účastník konania.

Úryvok z textu:
... , postupom zmarilo právo sťažovateľa na spravodlivé konanie, keď v rámci štátneho dozoru nezjednalo nápravu porušenia základného práva sťažovateľa. Bolo zákonnou povinnosťou ministerstva upozorniť súdneho exekútora na procesné nedostatky v exekučnom postupe, žiadať ich odstránenie, čo však zo strany ministerstva nebolo učinené. Vzhľadom .
Právna veta: 1) Nad rámec uvedeného ústavný súd uvádza, že jednou zo zásad, ktoré precizuje spravodlivé súdne konanie vyjadrené v čl. 46 ústavy, je aj „právo na tlmočníka“ upravené v čl. 47 ods. 4 ústavy. V súvislosti s výkladom obsahu tohto článku v zmysle judikatúry ústavného súdu je kľúčové, že neopomenuteľným predpokladom (podmienkou) uplatnenia ústavou garantovaného práva na tlmočníka (čl. 47 ods. 4 ústavy), ktorý zodpovedá jeho účelu, je vyhlásenie účastníka príslušného konania, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. Per analogiam možno v tejto súvislosti poukázať na ustálenú judikatúru Európs ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vrátane právnych predpisov krajiny pôvodu a spôsobu, akým sa uplatňujú. Z uvedených ustanovení jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyplýva nielen povinnosť ministerstva posúdiť každú žiadosť o udelenie azylu jednotlivo i vo vzájomnom súhrne hodnotiac všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu žiadateľa .
... táto časť sťažnosti zjavne neopodstatnená.   Ak sťažovateľky považujú za základ porušenia svojich základných práv nesplnenie zákonom ustanovenej povinnosti ministerstva, mali ochranu svojho základného práva uplatniť proti tomuto orgánu; ak by v sústave všeobecných súdov nebol súd ... ale v lehote ustanovenej v § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde (sťažovateľky sa najneskôr o nesplnení povinnosti ministerstva dozvedeli v deň uverejnenia výnosu v Zbierke zákonov).    Z uvedených dôvodov rozhodol ústavný súd tak, ako .
... . z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zakladá právomoc, ale aj povinnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávať kontrolu dodržiavania zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení .
... , že sťažovateľ sa domáhal svojím podaním z 11. februára 2008 predpísaným spôsobom podľa zákona o sťažnostiach svojho práva a bolo povinnosťou ministerstva financií i úradu vlády sa podaním sťažovateľa zaoberať, tak ako im to predpisuje zákon o sťažnostiach. Z obsahu sťažnosti doručenej .
... preto, že sťažovateľ sa domáhal svojím podaním z 5. marca 2008 zákonom o sťažnostiach predpísaným spôsobom svojho práva a bolo povinnosťou ministerstva financií i úradu vlády sa podaním sťažovateľa zaoberať tak, ako im to predpisuje zákon o sťažnostiach. Z obsahu sťažnosti doručenej .
... preto, že sťažovateľ sa domáhal svojím podaním z 13. marca 2008 zákonom o sťažnostiach predpísaným spôsobom svojho práva a bolo povinnosťou ministerstva financií i úradu vlády sa podaním sťažovateľa zaoberať tak, ako im to predpisuje zákon o sťažnostiach. Z obsahu sťažnosti doručenej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.