Nájdené rozsudky pre výraz: pozbavenie osobnej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 845

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

548 dokumentov
1104 dokumentov
16 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobodylehota trvania väzbypozbavenie slobody zatknutím
Zbierka ÚS 15/2004
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa čl. 5 ods. 3 dohovoru každý, kto je zatknutý (...) v súlade s ustanovením ods. 1 písm. c) tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá osoba ustanoví na pojednávanie. Lehota pozbavenia slobody podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru začína zadržaním, zatknutím alebo vzatím do väzby a končí sa, pokiaľ nedošlo ku skoršiemu prepusteniu na slobodu, vyhlásením rozsudku súdu I. stupňa, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 8/04-31   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť T. C., bytom G., zastúpeného advokátkou JUDr. K. B., Advokátska kancelária, T., vo veci porušenia základného práva zaručeného v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Súdna previerka zákonnosti väzby v zmysle § 242 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov pri preskúmaní podanej obžaloby nemôže dodatočne nahradiť nevykonanú súdnu kontrolu zákonnosti pozbavenia osobnej slobody iniciovanú žiadosťou obvineného o prepustenie z väzby. V prípade sťažovateľa ide o špecifickú situáciu, keď sa príslušný súd konkrétnou žiadosťou sťažovateľa o prepustenie z väzby a jej nahradení peňažnou zárukou (z 26. marca 2008) vôbec nezaoberal, ponechal ju nerozhodnutú a následne preskúmaval zákonnosť pozbavenia osobnej slobody sťažovateľa na základe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 424/08-39   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka na neverejnom zasadnutí 2. septembra 2009 vo veci prijatej sťažnosti J. L., Ž., zastúpeného advokátom JUDr. T. S., Advokátska kancelária, T., pre namietané porušenie jeho základného práva zaručeného čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaru
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Článok 17 ods. 2 ústavy obsahuje základné garancie pre rôzne formy pozbavenia osobnej slobody vrátane trestného konania (napr. výkon trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej výchovy). Pri definovaní práv vyplývajúcich z tohto ustanovenia v súvislosti s väzbou je však potrebné prihliadnuť aj na tie ustanovenia čl. 17 ústavy, ktoré väzbu výslovne uvádzajú (odseky 3, 4 a 5) (III. ÚS 7/00). Každé pozbavenie osobnej slobody musí byť „zákonné“, t. j. musí byť vykonané „v súlade s konaním ustanoveným zákonom“, a okrem toho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 703/2014­75 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   18.   februára   2015 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa)   a sudcu   Sergeja   Kohuta   v konaní   o   sťažnosti   ,  zastúpenej   advokátom   JUDr.   Jánom   Drgoncom,   DrSc.,   Peterská   22,   Bratislava,   vo   veci namietaného porušenia základný
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky predpokladá výlučne konanie alebo rozhodovanie orgánov štátu, ktoré sú podľa právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnené rozhodnúť o pozbavení osobnej slobody osoby rozhodnutím o jej väzbe. Podľa § 68 Trestného poriadku je takým orgánom štátu len všeobecný súd. Iné orgány štátu, než všeobecné súdy, ktoré sú jedine oprávnené rozhodovať o väzbe, preto nemôžu porušiť základné právo na osobnú slobodu upravené v čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
I. ÚS 66/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 15. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet , t. č. Ústav pre výkon väzby , vo veci porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky postupom Sekcie justičnej správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V konaní o priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, nemôže dôjsť k porušeniu základných ľudských práv a slobôd vyplývajúcich z čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Úryvok z textu:
I. ÚS 25/94 Č. 36/94 Č. 36 V konaní o priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, nemôže dôjsť k porušeniu základných ľudských práv a slobôd vyplývajúcich z čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 25/94 z 12. apríla 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol
Kľúčové slová: dôvodnosť trvania väzbyprávo na slobodu a osobnú bezpečnosťpozbavenie osobnej slobody
Zbierka ÚS 89/2006
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom: (...) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osoby slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú oprávnené dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní. (...) Z citovaného ustanovenia dohovoru možno vyvodiť, že toto ustanovenie sa ratione materiae vzťahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 212/06-23   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť R. Š., bytom Ž., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, I., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Dohovoru o ochrane ľuds
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V zmysle judikatúry ústavného súdu pod zákonom ustanoveným spôsobom pozbavenia osobnej slobody (čl. 17 ods. 2 ústavy) je treba rozumieť taký postup a rozhodnutia súdov, ktoré rešpektujú ustanovenia Trestného poriadku. Z čl. 17 ods. 5 ústavy vyplýva, že do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom. Ústava sama teda neu-stanovuje ani dôvody väzby, ani čas, na ktorý možno vziať do väzby, ale odkazuje v tomto smere na zákonnú úpravu. Prí-slušná zákonná úprava obsiahnutá predovšetkým v Trestnom po-riadku je tak integrálnou súčasťou ústavného rámca zaručenej osobnej slobody. Jej n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 301/07-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť B. A., t. č. vo väzbe, N. P., t. č. vo väzbe, a J. B., t. č. vo väzbe, zastúpených advokátom JUDr. M. K., K., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práv podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľuds
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Napadnuté uznesenie krajského možno považovať za dostatočne odôvodnené, a teda ústavne udržateľné, keďže v spojení s ďalšími, obsahom sťažovateľovi známymi dokumentmi (rozhodnutím krajského súdu a návrhom krajskej prokuratúry), tvoriacimi súčasť vyšetrovacieho spisu, dáva jasné, zrozumiteľné a určité odpovede na relevantné otázky týkajúce sa opodstatnenosti ďalšieho trvania väzby sťažovateľa, resp. potreby jej pokračovania. Je evidentné, že krajský súd sa zaoberal a primerane vyhodnotil (osvojením si argumentácie krajskej prokuratúry ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 293/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 16.  júna 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného   advokátom   JUDr.   Jozefom   Brázdilom,   Advokátska   kancelária   Brázdil   – Brázdilová, Trhová 1, Zvolen, vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu   zaručeného   v čl.   17   ods.   5   Ústavy   Slovenskej   republiky   a práva   na   slobodu a b
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z doterajšej judikatúry k druhej vete čl. 5 ods. 3 dohovoru, ktorá sa vytvárala postupne, vyplýva, že prepustenie na základe záruky je len možnosťou, a nie oprávnením osoby pozbavenej osobnej slobody. Pri posudzovaní jej opodstatnenosti má záruka prednosť pred pokračovaním väzby. Uplatňuje sa nielen v prípade takzvanej útekovej väzby, ako by tomu nasvedčovala formulácia účelu tejto záruky (zabezpečenie prítomnosti na pojednávaní), ale je možné ňou nahradiť aj väzbu realizovanú na základe iných dôvodov. V rozpore s dohovorom by bolo, ak by vnútroštátne právo vylučovalo v prípade niektorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 404/2018-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. novembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, t. č. v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, zastúpeného advokátskou kanceláriou Studio Legale, s. r. o., Mostová 2, Bratislava, v ktorej mene koná advokát Mgr. Jozef Obert, konateľ, vo veci namietaného poruše
MENU