SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184369
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
07.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právna a faktická zložitosť veci


Približný počet výsledkov: 3186 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právna a faktická zložitosť veci
  • pravny nájdené 554118 krát v 32164 dokumentoch
  • a nájdené 2777697 krát v 33840 dokumentoch
  • fakticky nájdené 11758 krát v 6765 dokumentoch
  • zlozitost nájdené 16777 krát v 5537 dokumentoch
  • vec nájdené 691844 krát v 33513 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Krajské súdy SR 352 dokumentov


Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, porušenie práva , predmetný nález

Právna veta: Ak sa navrhovateľ domáha ochrany práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky v tom istom konaní dvoma po sebe nasledujúcimi podnetmi, pričom Ústavný súd Slovenskej republiky prvému podnetu nálezom vyhovel a vyslovil poruššenie práva, potom druhým podnetom môžže navrhovateľ namietať poruššenie toho istého práva len v časovom období, ktoré nasleduje po vydaní predmetného nálezu.

Úryvok z textu:
... k porušeniu čl. 48 ods. 2 prvej vety ústavy, ústavný súd vzal do úvahy najmä tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, správanie sa účastníkov súdneho konania a postup súdu. Pokiaľ ide o posúdenie zložitosti veci, ústavný súd odkazuje na svoj predchádzajúci .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, zákonná prekážka, nečinnosť súdu

Právna veta: Obdobie nečinnosti vššeobecného súdu, keď jeho konaniu nebráni žžiadna zákonná prekᾞka, Ústavný súd Slovenskej republiky posúdil ako zbytočný prieťah.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje 3 kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie sa účastníka konania (2) a spôsob, akým súd v konaní postupoval (3) (I. ÚS .
Právna veta: Aj keď Ústavný súd Slovenskej republiky v zásade neposudzuje zákonné postupy vššeobecného súdu pri dokazovaní, napriek tomu pri skúmaní zbytočných prieťahov nemožžno považžovať za konanie súdu, ktoré smeruje k odstráneniu právnej neistoty účastníka súdneho konania, zisťovanie len takých skutočností, ktoré v konečnom dôsledku nie sú použžiteľné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie o veci samej, pričom z doterajššieho priebehu konania je zrejmé, že sa po dlhom čase v zisťovaní skutkového stavu nevykonali ani základné úkony smerujúce k objasneniu skutkových okolností prípadu.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje tri kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka konania (2) a spôsob, akým súd v konaní postupoval (3) (I. ÚS 70 .
Právna veta: Dobu preruššenia konania podľa § 109 ods. 2 písm. c) OSP na základe procesných úkonov účastníkov konania nemožžno považžovať za zbytočné prieťahy, ktoré by boli spôsobené činnosťou (nečinnosťou) súdu v občianskoprávnom konaní. Platí to predovššetkým v prípadoch, v ktorých je konanie preruššené preto, lebo výsledok iných sporov začatých na podnet účastníka konania (ďalššie žžaloby) môžže relevantne ovplyvniť výsledok iného sporu, toho, v ktorom konanie bolo preruššené. Osobitne to má význam vtedy, ak spory začne účastník konania v úzkej časovej spojitosti s konaním, v ktorom namieta zby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje 3 kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka konania (2) a spôsob, akým súd v konaní postupoval (3) (I. ÚS 70 ... /98). 1. Ústavný súd dospel k záveru, že právna a faktická zložitosť veci nie sú v príčinnej súvislosti so zbytočnými prieťahmi v konaní vedenom na Okresnom súde v Č. pod sp. zn. 9 .
Právna veta: Využitie možností daných navrhovateľovi procesnými predpismi (Občianskym súdnym poriadkom) na uplatňovanie a presadzovanie jeho práva v občianskom súdnom konaní spôsobuje síce predĺženie priebehu konania, nemožno ho však kvalifikovať ako postup, ktorého dôsledkom sú zbytočné prieťahy.Uplynutie doby vyše 5 rokov bez vytýčenia pojednávania vo veci samej nemožno hodnotiť ako prejav postupu (organizácie práce) súdu, ktorý by zodpovedal Ústavou Slovenskej republiky priznanému základnému právu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje tri kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka konania a spôsob, akým súd v konaní postupoval (napr. II. ÚS 74/97, I .
Právna veta: Nesprávny postup všeobecného súdu pri postúpení veci miestne príslušnému súdu v rozhodujúcej miere ovplyvnil stav konania, ktoré Ústavný súd Slovenskej republiky hodnotil ako také konanie, v ktorom vznikli zbytočné prieťahy v konaní o pracovnoprávnej veci navrhovateľa.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje tri kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka konania a spôsob, akým súd v konaní postupoval (napr. II. ÚS 74/97, I .
Právna veta: Navrhovatelia môžu uplatňovať právo na konanie bez zbytočných prieťahov aj pre štádium konania, ktoré predchádzalo zmene účastníkov.

Úryvok z textu:
... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje tri kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje, správanie účastníka konania a spôsob, akým súd v konaní postupoval (napr. II. ÚS 74/97, I .
Právna veta: Zbytočné prieťahy v súdnych konaniach nie je potrebné presnejšie časovo ohraničovať, ak dosiaľ uskutočnené konania sú poznamenané zbytočnými prieťahmi vcelku.Vynesenie rozsudku v relatívne krátkom čase nemusí znamenať, že súd konal bez zbytočných prieťahov, ak tento rozsudok bol v odvolacom konaní v podstatnej časti zrušený, lebo chýbal skutkový základ na vecne správne a presvedčivé, zákonu zodpovedajúce rozhodnutie.

Úryvok z textu:
... aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd stabilne zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka konania (2) a spôsob, akým súd v konaní postupoval (3) (I. ÚS 70 .
Právna veta: Hodnotenie náležitostí návrhu súdom a otázka príslušnosti súdu na konanie nespadajú medzi otázky, ktorých posúdenie by mohol účastník konania podstatným spôsobom (a či vôbec) ovplyvniť a ktoré by boli dôvodom zbytočných prieťahov v konaní zavineným účastníkom konania. Pri posudzovaní zbytočných prieťahov v konaní a rozhodovaní o nich je potrebné zohľadniť špecifiká každého jednotlivého prípadu s ohľadom na predmet konania. Nielen dĺžka lehoty nečinnosti alebo neefektívnej činnosti príslušného orgánu, ale aj okolnosti a povaha preskúmavaného prípadu ovplyvňujú rozhodnutie Ústavného súdu Slovens ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonom ustanovenej 30-dňovej lehoty, a to až 15. decembra 2000. Skúmanie troch základných kritérií, t. j. právnej a faktickej zložitosti veci, správania účastníkov konania a postupu samotného súdu, viedlo ústavný súd k týmto záverom:    Pokiaľ ide o prvé ... 00 k zbytočným prieťahom a k následnému porušeniu základného práva navrhovateľa upraveného v čl. 48 ods. 2 ústavy, právnu a faktickú zložitosť veci, správanie účastníkov konania a postup samotného súdu.    Pokiaľ ide o prvé kritérium, ústavný súd uvádza, že .
Právna veta: K porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môže dôjsť v dôsledku nekonania všeobecného súdu (bez existencie relevantnej zákonnej prekážky), ako aj v dôsledku takého jeho postupu, ktorý nesmeruje k odstráneniu právnej neistoty navrhovateľa vo veci, s ktorou sa obrátil na súd.

Úryvok z textu:
... osoba obrátila na štátny orgán, aby o jej veci rozhodol“ (II. ÚS 33/99).    1. Pokiaľ ide o právnu a faktickú zložitosť veci, predmetom konania pred Okresným súdom v Trnave je konanie o náhrade škody na zdraví a motorovom vozidle, ktorú navrhovateľ utrpel ... , a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd zohľadňuje tri kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie sa účastníka konania (2) a spôsob, akým súd v konaní postupoval (3) – .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.