Nájdené rozsudky pre výraz: právny dôvod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 805

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2385 dokumentov
13387 dokumentov
47 dokumentov
10 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe sťažovateľov domáhajúcich sa vydania bezdôvodného obohatenia nepostačuje zistenie, že právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo titulom exekučného plnenia, bolo následne zrušené, treba akceptovať. Zrušenie právoplatného rozhodnutia v danom prípade nezakladá bez ďalšieho právo sťažovateľov na vrátenie poskytnutého plnenia, pretože rozhodujúce je, či právny dôvod plnenia spočíval na reálne existujúcom hmotnoprávnom základe. Názor sťažovateľov, podľa ktorého zrušenie právoplatného rozsudku zakladá samo osebe právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, by bol akceptova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 18/2016-78 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. februára 2017 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza prerokoval prijatú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obaja bytom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpených Advokátskou kan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Osobitným exekučným titulom v sústave iných exekučných titulov je notárska zápisnica, v procese ktorej musia byť prísne dodržané všetky formálne náležitosti, aby z hľadiska uvedeného mohla spĺňať materiálne predpoklady vykonateľnosti. Notárska zápisnica má tomto prípade charakter zápisnice o právnom úkone, je v nej obsiahnutá dohoda povinnej osoby s oprávneným o splnení záväzku a veriteľ môže na základe takejto notárskej zápisnice viesť exekúciu bez predchádzajúceho vyhľadávacieho súdneho konania. Predpokladom materiálnej vykonateľnosti notárskej zápisnice sú označenie oprávnenej osoby, právn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 667/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. októbra 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti EURO CASH s. r. o., ČSA 24, Banská Bystrica, zastúpenej advokátom JUDr. Ondrejom Sochorom, Ulica prof. Sáru 3873/44, Banská Bystrica, vo veci namie
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Zákon o konkurze vyžaduje kvalifikované podiely pohľadávok veriteľov pre jednotlivé procesné úkony a rozhodnutia v konkurznom konaní, splnenie týchto zákonných podmienok je nevyhnutným predpokladom pre riadny priebeh konkurzného konania. V konkurznom konaní ide o kolektívne a v zásade pomerné uspokojenie pohľadávok prihlásených veriteľmi. Právny dôvod pohľadávok, ich výška je rôzna, rovnako tak aj záujmy jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní nie sú zhodné. Aj z týchto dôvodov je zákonom ustanovený kritic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 355/2014­64 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 23. apríla 2015 v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa   Meszárosa   a   Ladislava   Orosza   prerokoval   prijatú   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného   advokátom   JUDr.   Petrom   Janíkom, Hviezdoslavova 16,   Partizánske,   vo   veci   namietaného   porušenia
Kľúčové slová: vydržaniedržbaurčenie vlastníckeho práva vydržacia doba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V danom prípade, ako to vyplýva z obsahu spisu, predmetom konania je nárok žalobcu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na Vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona. Zákonnými podmienkami vydržania, pokiaľ právny poriadok tento spôsob nadobúdania vlastníctva pripúšťa, vo všeobecnosti sú oprávnená držba, uplynutie zákonom stanovenej vydržacej doby a spôsobilý predmet vydržania. Pritom, a to je to potrebné osobitne zdôrazniť, právne následky vydržania nastávajú len v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 10/2017-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. januára 2017 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastúpeného advokátom JUDr. Konštantínom Vaľom, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s. r. o., Konštantínova 3, Prešov, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústav
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa názoru súdu právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má účastník plánu len v rozsahu nepopretej pohľadávky a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o zabezpečeného alebo nezabezpečeného veriteľa. Zákon umožňuje hlasovať zabezpečenému veriteľovi aj v prípade, že jeho zabezpečená pohľadávka je popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečenia, pokiaľ je však zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, t. j. čo do základu pohľadávky (viď tretia veta ustanovenia §146 ods. 5 ZKR na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 16/2017-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. júla 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka o sťažnosti spoločnosti Sberbank Slovensko, a. s., Vysoká 9, Bratislava, zastúpenej SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., v mene ktorej koná advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., Štefánikova 8, Bratislava, vo veci n
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zásada ekvivalencie vyžaduje, aby vnútroštátna právna úprava platila pre žaloby založené na porušení práva Únie bez rozdielu, či už sa údajné porušenie týka práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ak sú predmet a dôvod žaloby podobné.(65) Pri uplatnení tejto zásady na osobitný kontext ochrany spotrebiteľa, ktorý je relevantný vo veci samej, táto zásada vyžaduje položenie otázky, či je ochrana spotrebiteľa pred nekalými zmluvnými podmienkami v obchodnom vzťahu, ktorú sleduje normotvorca Únie prostredníctvom smernice 93/13, zaručená v rovnakej miere ako ochrana spotrebiteľa pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 49/03-19    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2003 predbežne prerokoval sťažnosť S. T., bytom H., proti rozhodnutiu Okresného súdu Prievidza z 1. októbra 2002 č. k. Er 985/02-21, Ex 210/02, a takto r o z h o d o l :    Sťažnosť S. T. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.   O d ô v o d n e n i e :     Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu
Zbierka ÚS 37/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 5 ods. 4 dohovoru každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody, má právo podať návrh na začatie konania, v ktorom súd urýchlene rozhodne o zákonnosti pozbavenia jeho slobody a nariadi prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. Porušenie práv sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 2 prvej vety a ods. 5 ústavy krajským súdom vidí ústavný súd v tom, že tento o sťažnosti sťažovateľa proti uzneseniu o vzatí do väzby nerozhodol hoci mal potrebný trestný spis, ale tento vrátil okresnému súdu s pokynom, aby mu ho znova predložil. Krajský súd pre takýto postup nemal právny dôvod a h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 214/05-66    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2006 zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť Ing. P. Ď., B., zastúpeného advokátom JUDr. S. J., B., ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky postupom Krajského súdu v Bratis
Merito veci Petit žaloby.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ sa sťažovatelia žalobou domáhali súdnej ochrany a išlo im o presadenie subjektívneho práva, bolo ich procesnou povinnosťou skutkovo a právne odôvodniť svoj nárok a petitom vymedziť predmet konania. Samotný procesný predpis v ustanovení § 79 ods. 1 OSP ani v ustanovení § 42 OSP nestanoví presnú štruktúru žaloby. Náležitosti žaloby sú upravené v § 79 ods. 1 OSP, v ktorom sa, pokiaľ ide o petit, stanovuje, že „... musí byť z nej zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha“, a od toho sa potom odvodzuje všeobecne uznávaný výklad, že žalobný petit „musí byť úplný, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky    I. ÚS 192/2015­29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. októbra 2015 v senáte  zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka  (sudca   spravodajca)   prerokoval   prijatú   sťažnosť   obaja   bytom     a  ,  ,   zastúpených   advokátom   JUDr.   Ivanom   Syrovým,  Advokátska kancelária Ivan Syrový, s. r. o., Kadnárova 83, Bratislava, 
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku (účinného v čase spísania notárskej zápisnice, pozn.) je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa § 41 ods. 2 druhej vety Exekučného poriadku podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Notárska zápisnica je zo zákona verejnou listinou a pri splnení zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 293/2019-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. októbra 2019 v zložení z predsedníčky senátu Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXX
MENU