Nájdené rozsudky pre výraz: právny prostriedok nápravy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4244

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

80 dokumentov
364 dokumentov
28 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 ústavy každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov (...). Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom (...). Ústavný súd si pri výklade „práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov“ osvojil judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 6 ods. 1 dohovoru, pokiaľ ide o „právo na prejednanie veci v primeranej lehote“, preto v obsahu týchto práv nemožno vidieť zásadnú odlišnosť (napr. II. ÚS 55/98). Podľa konšta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 31/05-14    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. marca 2005 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Miroslava Príbelského, bytom N., zastúpeného advokátkou JUDr. E. P., Advokátska kancelária, T., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 20, čl. 46, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľu
Právna veta: Podľa § 218a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „sťažovateľ“) sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na Slovenskú komoru exekútorov (ďalej len „komora“) so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. Ústav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 798/2015-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou JUDr. Tatianou Vorobelovou, Bajzova 2, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil právny názor, že vynechanie opakovaného podnetu, ale aj ďalšieho opakovaného podnetu ako právneho prostriedku nápravy v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky nemožno nahrádzať podaním sťažnosti v konaní pred ústavným súdom, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o prokuratúre, ktoré by účinne napomohli odstráneniu procesných alebo faktických prekážok zákonného postupu

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 483/2013-13     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. S. R., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody, B. R., N. R. a S. R., všetky bytom B., zastúpených advokátom JUDr. P. C., P., vo veci namietaného porušenia čl. 12 ods. 2, základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2, základného práva na rovnosť v konaní podľa čl
Právna veta: Podľa právneho názoru ústavného súdu podnet v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o prokuratúre, ako aj opakovaný podnet podľa § 34 zákona o prokuratúre poskytuje sťažovateľovi účinnú ochranu jeho práv a právom chránených záujmov, najmä v trestných veciach v štádiu konania pred podaním obžaloby, v rámci ktorých disponuje prokurátor značnými opraveniami na zaistenie dohľadu na zachovávaním zákonnosti (IV. ÚS 158/03, IV. ÚS 80/03, I. ÚS 186/05, II. ÚS 94/06). Podnet aj opakovaný podnet zakladajú povinnosť prokurátora aj nariadeného prokurátora sa nimi zaoberať, vybaviť ho a spôsob vybavenia oz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 390/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. júla 2013 predbežne prerokoval sťažnosť RNDr. M. H., R., a maloletej P. H., R., zastúpenej matkou RNDr. M. H., R., právne zastúpených advokátkou JUDr. J. Ch., Ž., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 12 ods. 1, čl. 19, čl. 34, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 3 ods. 1 a 2, čl. 19 ods. 1 a 2
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju stabilnú judikatúru, súčasťou ktorej je aj právny názor, že podnet na podanie mimoriadneho dovolania generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky podľa § 243e a nasl. Občianskeho súdneho poriadku nemožno z hľadiska čl. 127 ods. 1 ústavy považovať za účinný a dostupný právny prostriedok nápravy, ktorý je predpokladom (podmienkou) podania sťažnosti ústavnému súdu, a preto na jeho podanie z hľadiska plynutia lehoty na podanie sťažnosti ústavnému súdu nemožno prihliadať (m. m. I. ÚS 49/02, I. ÚS 134/03, IV. ÚS 282/2010)......................2) Podľa stabiliz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 114/2014-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. marca 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Jána Lubyho predbežne prerokoval sťažnosť J. P., zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Milasom, Masarykova 13, Prešov, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slove
Právna veta: Mimoriadne opravné prostriedky, ktoré navrhovateľ nemôže uplatniť osobne, nie je potrebné vyčerpať pred podaním podnetu na Ústavný súd Slovenskej republiky, keďže ich nemožno považovať za účinné právne prostriedky nápravy, ktoré sú mu priamo dostupné. Ak však navrhovateľ príslušnému orgánu podal podnet na podanie mimoriadneho opravného prostriedku a tento orgán mimoriadny opravný prostriedok skutočne podal, Ústavný súd Slovenskej republiky pri predbežnom prerokovaní takéhoto podnetu skúma, či tento prostriedok možno považovať za účinný právny prostriedok nápravy toho základného práva alebo slo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               II. ÚS 42/01-202    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Alexandra Bröstla a Jána Klučku na verejnom zasadnutí senátu o podnete akciovej spoločnosti J. B. – K. b., K. V., Č. r., zastúpenej advokátom JUDr. E. V., B., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Na
Právna veta: Pri predbenom prerokovaní podnetu o poruení základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky katastrálnym orgánom v katastrálnom konaní nemožno od navrhovateľa požadovať splnenie procesnej podmienky vyčerpania právnych prostriedkov nápravy proti nečinnosti tohto orgánu v prípade, ak katastrálny zákon a ani zákon o správnom konaní žiadne právne prostriedky nápravy proti nečinnosti správneho orgánu dostupné účastníkovi katastrálneho konania neposkytujú.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky         II. ÚS 16/00-    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. marca 2001 prerokoval podnet M. N., bytom K., zastúpeného JUDr. J. V., advokátom, K. vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného úradu v P., katastrálneho odboru v katastrálnom konaní vedenom pod číslom H-17/98-V, a takto r o z h o d o l :    Základ
Právna veta: Vo veci sťažovateliek je daná právomoc všeobecného súdu v správnom súdnictve rozhodovať o nečinnosti orgánu verejnej správy, akým je aj pozemkový úrad. Túto právomoc správneho súdnictva nemožno nahradiť konaním pred ústavným súdom. Ústavný súd konštatuje, že z obsahu sťažnosti a k nej pripojených príloh nevyplýva, že sťažovateľky využili všetky možné právne prostriedky nápravy tak, ako to tvrdili, a nedomáhali sa odstránenia nimi tvrdeného protiprávneho stavu podaním žaloby správnemu súdu podľa § 250t ods. 1 OSP. Princíp subsidiarity právomoci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 161/2015­12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. apríla  2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,  , a  ,   zastúpených   advokátkou   JUDr.   Elenou   Klamárovou, Družstevná   5,   Bratislava,   vo   veci   namietaného   porušenia   ich   základného   práva na prerokovanie   veci   bez   zbytočných   prieťahov   podľa   čl.   48   ods.   2   Ústavy   Slovenskej republiky   postupom  
Právna veta: Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním je prípustná len subsidiárne, t. j. vtedy, ak osoba, ktorá sa domáha podania mimoriadneho dovolania, neúspešne využila všetky zákonom dovolené a efektívne prostriedky na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo takéto právne prostriedky nemala k dispozícii, alebo jej bolo zákonnými prekážkami znemožnené využiť tieto právne prostriedky nápravy.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 185/09-37   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. novembra 2009 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta o sťažnosti JUDr. J. P., B., zastúpeného JUDr. I. R., K., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochr
MENU