Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1756

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3185 dokumentov
2510 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 73/04-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. marca 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. V., v čase podania vo výkone trestu odňatia slobody, zastúpeného advokátom JUDr. M. Š., B., vo veci porušenia jeho základného práva na spravodlivý proces podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením
Právna veta: Rovnosť zbraní nie je zabezpečená, keď je obhajcovi odopretý prístup k tým dokumentom vo vyšetrovacom spise, ktoré sú podstatné pre to, aby bolo možné účinne napadnúť nezákonnosť väzby klienta. Vzhľadom na dramatický dopad, aký má pozbavenie slobody na základné práva dotknutej osoby, konanie podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd musí v zásade spĺňať základné požiadavky spravodlivého konania v zmysle čl. 6; najmä je potrebné dbať o to, aby osoba vo väzbe bola informovaná o podaniach založených do spisu a mala skutočnú možnosť sa k nim vyjadriť.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                              I. ÚS 67/03-103               Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť Ing. J. M., bytom P., t. č. Ústav na výkon väzby, L, zastúpeného advokátom Mgr. R. T., PhD., Advokátska kancelária, B., v časti, ktorou v súv
Právna veta: Právo na súdnu ochranu v súvislosti so skúmaním dôvodnosti väzby, ako aj právo na urýchlené skúmanie dôvodnosti väzby(obe práva ako súčasť práva na obhajobu) sú obsiahnuté v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, resp. v čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tieto ustanovenia sú v pomere špeciality k všeobecným ustanoveniam čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, preto sťažnosti v časti, v ktorej sa sťažovateľ domáhal vyslovenia porušenia svojich práv vyplývajúcich z čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               I. ÚS 224/03-63   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť M. B., bytom B., zastúpeného advokátom Mgr. R. T., PhD., B., ktorou v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Nt 717/03 namieta porušenie čl. 5 ods. 4
Právna veta: Neumožnenie nahliadnutia do trestného spisu pri uplatnení práva obvineného v súvislosti s podaním jeho žiadosti o prepustenie z väzby je v príčinnej súvislosti s porušením jeho práv zaručených čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Účelom práva nazerať do spisu je poskytnutie príležitosti oboznámiť sa so všetkými skutočnosťami podstatnými pre rozhodnutie vo veci, a tým aj v plnej miere predložiť súdu vlastnú argumentáciu v záujme ochrany vlastných práv, nielen pokiaľ ide o konanie vo veci samej, ale aj v konaní o zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 163/03      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. februára 2004 zloženého z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Juraja Babjaka a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť M. K., t. č. v Nápravnovýchovnom ústave Žilina, zastúpeného advokátom JUDr. J. S., Advokátska kancelária, P. B., vo veci namietaného porušenia základných práv a slobôd garantov
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky          III. ÚS 64/04-14     Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 25. februára 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. Ľ. K., B., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., B., ktorou namietal porušenie práv podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. a), b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Vyššou vojenskou prokuratúrou Trenčín v konaní sp.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                                                                             III. ÚS 263/03-11                            Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť RNDr. E. K., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 32/03-91     Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom ústnom pojednávaní 12. novembra 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Alexandra Bröstla a Ľudmily Gajdošíkovej v konaní o sťažnosti M. A., bytom N., zastúpeného advokátkou JUDr. K. M., B., a advokátom doc. JUDr. J. K., B., P. B., bytom N., R. B., bytom N., F. Č., bytom B., S. D., bytom N., J. L., byto
Právna veta: Na záver o existencii právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky a prípustnosti sťažnosti je nevyhnutným predpokladom presné označenie orgánu verejnej moci, porušenie práv ktorým sa namieta.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 184/03-7      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť P. L., t. č. v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody L., vo veci porušenia jeho práv podľa čl. 6 ods. 1 a ods. 3 písm. b), c) a d) a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva na informácie postupom Slovenskej republiky, rezortu Minis
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                           III. ÚS 216/03-8    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. B., bytom T., v súčasnosti v Ústave na výkon väzby L., zastúpeného advokátom Mgr. K. V., T., ktorou namieta porušenie svojho práva na obhajobu podľa § 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn. 3 Tp 117/2001 z 18. októbra 2001,
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky poučí sťažovateľa o jeho procesných právach a povinnostiach v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky s cieľom poskytnúť mu plnú možnosť na uplatnenie ústavnej ochrany jeho základných práv a slobôd a poučí sťažovateľa o tom, ako treba opravu alebo doplnenie sťažnosti urobiť, je procesnou povinnosťou sťažovateľa a tiež v jeho záujme výzvu Ústavného súdu Slovenskej republiky a pokyny na opravu alebo doplnenie sťažnosti v nej obsiahnuté rešpektovať. V prípade nerešpektovania uvedenej povinnosti sťažovateľom Ústavný súd Slovenskej re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                         III. ÚS 199/03-10                                      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť J. D., toho času v Ústave na výkon väzby v B. B., ktorou namietal porušenie svojich práv postupom orgánov činných v trestnom konaní vedenom v súčasnosti na Krajskom úrade justičnej polície Policajného zboru v Trenčíne pod sp. zn. ČVS
MENU