Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1760

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3167 dokumentov
2517 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku.

Úryvok z textu:
II. ⁄S 168/93 Č. 20/93 Č. 20 Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ⁄S 168/93 z 15. 12. 1993
Právna veta: Vychádzajúc z čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných. Realizáciu tohto ústavného práva umožňuje taká organizácia a právne usporiadanie územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady pre všetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verejných záležitostiach obecného významu na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle všetkých obyvateľov alebo určitej skupiny obyvateľov obce. Toto právo má obligatórny charakter, pretoe podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 168/93 Č. 20/93 Č. 20 Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 168/93 z 15. 12. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky od
Právna veta: Predkladateľ podnetu vo svojom podnete namietol porušenie čl. 23 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj porušenie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Režim, ktorým sa poskytuje ochrana pohybu a pobytu upravený Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, nebol úplne prevzatý Ústavou Slovenskej republiky. Kým článkom 12 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je upravený pobyt "každého" na území členského štátu Paktu, čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky upravuje slobodu pohybu a pobytu všeobecne a v odsekoch 2 až 4 na území Slove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 4. septembra 1996 v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej a sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu M. K., bytom Svätý Jur, zastúpeného JUDr. J. H., advokátom, o porušení práva priznaného čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 8 ods. 1 Doho
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 52/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 26. septembra 1996 predbežne prerokoval podanie E. N., bytom Oravská Lesná , t.č. v Ústave na výkon väzby Slovenskej republiky v Žiline vo veci porušenia práva na obhajobu a osobnú slobodu, a takto r o z h o d o l : Podanie E. N. o d m i e t a pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slo
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 66/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom dňa 5. decembra 1996 predbežne prerokoval podnet D. T., nar. 12. 3. 1963, t.č. v Nápravnovýchovnom ústave v Nitre - Chrenová na začatie konania pre porušenie práv podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 Európskeho dohovoru a takto r o z h o d o l : Podnet D. T. o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky n
Kľúčové slová: právo na obhajobupovinná obhajobaprávo obvineného zvoliť si obhajcu
Zbierka ÚS 55/1998
Právna veta: Právo „zvoliť obhajcu“ obvinenému inými osobami priznáva iba Trestný poriadok a toto ich právo netvorí súčasť základného práva obvineného zvoliť si obhajcu podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. K porušeniu základného práva podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dôjde vtedy, ak obvinenému nebola vôbec poskytnutá možnosť zvoliť si obhajcu podľa vlastného výberu. K porušeniu práva iných osôb zvoliť obvinenému obhajcu dôjde vtedy, ak orgán štátu (súdny orgán) porušil ustanovenie § 37 ods. 1 Trestného poriadku, t. j. hoci si obvinený obhajcu sám nezvolil, nebola táto mo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 35/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 5. mája 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 6 ods. 1 a 3 písm. c) v spojení s čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 6 Tz 123/92 a takto r o z h o d o l : Podnet
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 52/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 26. januára 1999 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ľubomíra Dobríka a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu , t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave Leopoldov, zastúpeného JUDr. Ľudovítom Štanglovičom, advokátom, o porušení jeho práva upraveného v čl. 46
II. ÚS 34/99 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Drgonca a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Anny Danielčákovej na verejnom zasadnutí 14. apríla 1999 prerokoval podnet , , bytom , zastúpeného JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, advokátom, vo veci porušenia práv priznaných čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a 28. apríla 1999 takto r o z h o d o l : Právo zaručené čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Úst
Právna veta: Podľa § 76 ods. 6 Trestného poriadku: „Zadržaná osoba má právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním už v priebehu zadržania; má právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri jej výsluchu podľa odseku 4, ibaže je obhajca v lehote tam uvedenej nedosiahnuteľný.“ Z textu uvedeného ustanovenia vyplýva, že prítomnosť obhajcu a možnosť radiť sa s ním už v priebehu zadržania môže zadržaná osoba uplatniť v prípade, že v lehote stanovenej zákonom (24 hodín), po ktorú je možné osobu zadržiavať, sa obhajca dostaví k výsluchu. Skutočnosť, že obhajca je nedosiahnuteľný, neznamená, že orgány vyšetrovania nemôž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 54/99 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 25. mája 1999 predbežne prerokoval podnet , bytom , , na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo dňa 24. februára 1999 doručené
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 18/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet J. J., bytom H., okres T., t. č. NVÚ L., na začatie konania vo veci porušenia práva „na spravodlivý a nestranný súd“ v spojitosti s rozhodovaním o jeho návrhu na obnovu konania Krajským súdom v Banskej Bystrici sp. zn. 1 Nt 102/99 a takto r o z h o d o l : Podnet J. J. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i
MENU