Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1442

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1817 dokumentov
1457 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
15 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku.

Úryvok z textu:
II. ⁄S 168/93 Č. 20/93 Č. 20 Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ⁄S 168/93 z 15. 12. 1993
Právna veta: Vychádzajúc z čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných. Realizáciu tohto ústavného práva umožňuje taká organizácia a právne usporiadanie územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady pre všetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verejných záležitostiach obecného významu na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle všetkých obyvateľov alebo určitej skupiny obyvateľov obce. Toto právo má obligatórny charakter, pretoe podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 168/93 Č. 20/93 Č. 20 Ústavné právo na obhajobu v trestnom konaní nemôže byť porušené len z dôvodu, že obhajca obžalovaného, napriek pokynu, nepodal odvolanie proti prvostupňovému rozsudku. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 168/93 z 15. 12. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky od
Právna veta: Predkladateľ podnetu vo svojom podnete namietol porušenie čl. 23 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj porušenie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Režim, ktorým sa poskytuje ochrana pohybu a pobytu upravený Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, nebol úplne prevzatý Ústavou Slovenskej republiky. Kým článkom 12 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je upravený pobyt "každého" na území členského štátu Paktu, čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky upravuje slobodu pohybu a pobytu všeobecne a v odsekoch 2 až 4 na území Slove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 4. septembra 1996 v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej a sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu M. K., bytom Svätý Jur, zastúpeného JUDr. J. H., advokátom, o porušení práva priznaného čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 8 ods. 1 Doho
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 52/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 26. septembra 1996 predbežne prerokoval podanie E. N., bytom Oravská Lesná , t.č. v Ústave na výkon väzby Slovenskej republiky v Žiline vo veci porušenia práva na obhajobu a osobnú slobodu, a takto r o z h o d o l : Podanie E. N. o d m i e t a pre nedostatok zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slo
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 66/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom dňa 5. decembra 1996 predbežne prerokoval podnet D. T., nar. 12. 3. 1963, t.č. v Nápravnovýchovnom ústave v Nitre - Chrenová na začatie konania pre porušenie práv podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 Európskeho dohovoru a takto r o z h o d o l : Podnet D. T. o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky n
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 18/00 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu predbežne prerokoval podnet J. J., bytom H., okres T., t. č. NVÚ L., na začatie konania vo veci porušenia práva „na spravodlivý a nestranný súd“ v spojitosti s rozhodovaním o jeho návrhu na obnovu konania Krajským súdom v Banskej Bystrici sp. zn. 1 Nt 102/99 a takto r o z h o d o l : Podnet J. J. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 39/00   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 14. júna 2000 predbežne prerokoval podnet F. K., t. č. v Nápravnovýchovnom ústave T., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v  konaní vedenom na Okresnom súde B. V pod sp. zn. 1 T 100/96 a takto rozhodol: Podnet F. K. odmieta z dôvodu svojej nepríslušnosti. Odôvodnenie: Podaním z 30. 3. 2000, doplne
Kľúčové slová: čl. 50 ods. 3 Ústava SRprávo na obhajobunutná obrana
Zbierka ÚS 19/2000
Právna veta: Nezabezpečenie obhajcu v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona v rozpore s ustanovením o nutnej obhajobe podľa § 36a ods. 2 písm. b) Trestného poriadku je v príčinnej súvislosti s porušením čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Obvinený, ak nie je informovaný o konaní Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a nemá naň prístup, nemôže realizovať práva garantované čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, teda využiť čas a možnosť na prípravu obhajoby a obhajovať sa sám alebo prostredníctvom obhajcu. Práva na obhajobu, ktoré sú garantované v čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru o oc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 6/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte vo veci podnetu Ing. F. T., zastúpeného JUDr. M. S., advokátom, vo veci namietaného porušenia práv priznaných čl. 50 ods. 3 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolu č. 3, 5 a 8 a čl. 4 ods. 2 protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných sl
Právna veta: Obvinený z trestného činu má právo obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastnej voľby alebo s pomocou ustanoveného obhajcu. Ide o rovnocenné uplatnenie práva na obhajobu, preto nemožno považovať právo na obhajobu za porušené v prípade, e ho za obvineného uplatňoval obhajca, ktorého si sám zvolil, alebo ustanovený obhajca (v prípade, e obvinený v danom štádiu trestného konania vôbec nemá zvoleného obhajcu, ktorý sa môže preukázať jeho splnomocnením). Počas trvania dôvodov nutnej obhajoby ustanovený obhajca predstavuje rovnocennú záruku možnosti účinnej ochrany základného p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 218/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 12. septembra 2000 predbežne prerokoval podnet A. D., bytom K. am R. (Spolková republika Nemecko), t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Nápravnovýchovnom ústave Ružomberok, vo veci porušenia jeho základných práv priznaných čl. 47 ods. 2 a 3, čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom a právoplatným rozsudkom O
Právna veta: Článok 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky obsahuje pri väzbe také práva, akými sú napríklad: právo byť vo väzbe len zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia sudcu alebo súdu; právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd neodkladne alebo urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je táto nezákonná; a právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť prepustený počas konania, pričom prepustenie môže byť v zákonom určených prípadoch podmienené zárukou. Z práva nebyť vo väzbe z iného ako zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 7/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v K. po verejných ústnych pojednávaniach konaných v dňoch 25. augusta 2000 v N. a 16. novembra 2000 v K. vo veci podnetu na začatie konania R.C., bytom N. Z., zastúpeného advokátkou JUDr. Z. C., Advokátska kancelária, T., pre porušenie práv podľa čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných s
MENU