Nájdené rozsudky pre výraz: právo na prácu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 124

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

167 dokumentov
175 dokumentov
34 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd vo svojom uznesení II. ÚS 12/93 z 8. júla 1993 vyslovil právny názor, že právo na prácu nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu. Tým, že navrhovateľ bol právoplatne prepustený zo služieb polície, nedošlo k porušeniu jeho ústavného práva na prácu, pretože právo na prácu nemožno chápať zúžene, len ako právo na konkrétne označenú prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 35/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí dňa 17. septembra 1996 vo veci podnetu T. J., bytom Bánov, na začatie konania o preskúmanie rozhodnutia prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky z 3. februára 1995 sp. zn. PK 7/1995, služobného hodnotenia veliteľa Okresného veliteľstva Policajného zboru Nové Zámky z 12. decembra 1994 a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. nov
Kľúčové slová: právo na prácuprávo na konkrétnu prácupríslušná kvalifikácia
Zbierka ÚS 17/2001
Právna veta: Ústavný súd v jednom zo svojich prvých rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 12/93 vyslovil: „Právo na prácu nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu.“ Tohto právneho názoru sa ústavný súd pridržiaval aj neskoršie v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 47/98. Právu na prácu teda nezodpovedá povinnosť zamestnávateľa prijať konkrétneho uchádzača o zamestnanie na konkrétne pracovné miesto. Pri výbere z uchádzačov o zamestnanie však zamestnávateľ nemôže postupovať v rozpore s čl. 12 ods. 2 ústavy. Ak bol uchádzač o zamestnanie v minulosti prepustený pre závažné a opätovné por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                           III. ÚS 4/01-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 23. marca 2001 v senáte zloženom z predsedu J. B. a členov Ľ. D. a E. B. prerokoval podnet PaedDr. V. A., bytom T., zastúpeného komerčnou právničkou JUDr. J. Č., ., ktorým namietal porušenie svojich práv podľa čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky konaním Okresného úradu v Galante, a
Právna veta: Právo na prácu nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu.

Úryvok z textu:
II. ÚS 12/93 Č. 8/93 Č. 8 Právo na prácu nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 12/93 z 8. 7. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby, ktorým
Právna veta: Navrhovateľ tiež uviedol, že druhá veta § 3 ods. 1 zákona o štátnom jazyku sa ocitla v nesúlade aj s čl. 35 ods. 1 (právo na slobodnú voľbu povolania) a čl. 35 ods. 3 (právo na prácu), keďže uvedené ustanovenia neviažu výkon týchto práv "na znalosť štátneho alebo iného jazyka alebo na inú všeobecnú podmienku". V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že samotná ústava neupravuje podmienky výkonu konkrétnych pracovných povolaní a činností, keďže tak pri uplatnení práva na slobodnú voľbu povolania, ako aj práva na prácu (čl. 35 ods. 1 a 3) odkazuje na zákonnú úpravu. Zákony môžu stanoviť aj pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 26. augusta 1997 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej adv
Právna veta: Podľa čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo na prácu. Podľa citovaného článku ústava zaručuje občanom právo na získanie zdrojov obživy vlastnou prácou. Označené právo nemožno vysvetľovať tak, e sa ním zaručuje právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan zodpovedajúcu kvalifikáciu, v mieste zvolenom občanom a v priestoroch, kde si osoba želá pracovať. Nie je preto súčasťou práva predkladateľa podnetu to, aby mu bola prenajatá konkrétna ambulancia v určenom meste vtedy, keď sa o ňu uchádza. Podľa čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky zamestnanci majú právo na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 47/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 35 ods. 3 a čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 18. mája 1998 podnet , bytom na začatie konania pred ústavným súdom pre por
Právna veta: Ochrana práva proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania podľa názoru Ústavného súdu neznamená nemennosť takého zamestnaneckého alebo obdobného právneho pomeru a ani zákaz zmeniť, resp. skončiť takýto pomer v súlade s ústavnými a zákonnými limitmi na takýto postup zamestnávateľa. Takéto garancie z obsahu tohto základného práva nemožno vyvodiť a tieto záruky by boli aj proti zmyslu týchto základných práv. Ochranu práva na prácu a práva proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania poskytujú všeobecné súdy a iné orgány právnej ochrany v zmysle osobitných zákonných úprav hmotnoprávneho charakter ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 287/04-17     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. septembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť PhDr. Evy Sopkovej, bytom H., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., ktorou namieta porušenie práva na prácu podľa čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky podľa čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Krajského s
Právna veta: Na posúdenie rešpektovania zásady rovnosti má nezanedbateľný význam zistenie, že zákonodarca vnáša prvok diferenciácie do relatívne homogénnej skupiny adresátov práva práve cez kvalitu uplatňovania funkcie typickej (významovo najdôležitejšej) pre právne normy určené uvedenej skupine subjektov práva. Ústavná neakceptovateľnosť napadnutej právnej úpravy sa premieta v jej rozpore s myšlienkou právneho štátu práve cez prizmu neodôvodneného rozdielneho zaobchádzania s dvoma skupinami zdravotníckych pracovníkov (čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 Ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PL. ÚS 1/2012-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. februára 2012 predbežne prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. R. M., Advokátska kancelária, B., na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade - § 79 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z., ktor
Právna veta: Najvyšší súd odkazujúc na uvedenú právnu úpravu konštatoval, že z nej vyplýva jasné pravidlo, a síce vylúčenie súbežného vyplácania dávky v nezamestnanosti a invalidného dôchodku, a teda, že odo dňa, keď je poistencovi priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (a to odo dňa, od ktorého sa mu aj so spätnými účinkami vypláca, nie keď mu bol právoplatne priznaný), nevzťahuje sa naň poistenie v nezamestnanosti. V rámci interpretácie dotknutých ustanovení aplikovanej právnej úpravy odvolací súd reagoval na odvolacie námietky sťažovateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 10/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. januára 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného JUDr. Sabínou Hodoňovou, advokátska kancelária, Mariánske námestie 31, Žilina, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
Právna veta: Pri ustanovovaní sudcov do funkcie bez časového obmedzenia disponuje zákonodarca relatívne širokou mierou rozhodovacej autonómie, pričom katalóg dôvodov, ktoré Národná rada Slovenskej republiky pri hodnotení spôsobilosti kandidáta uchádzajúceho sa o zvolenie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia môže vziať do úvahy, nie je vymedzený výlučne obsahom príslušného návrhu vlády. Návrhom vlády na ustanovenie, resp. neustanovenie konkrétneho kandidáta do funkcie sudcu bez časového obmedzenia nie je zákonodarca viazaný inak, než že je o ňom povinný rozhodnúť.*)

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky            I. ÚS 54/01-8       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. septembra 2001 predbežne prerokoval podnet Mgr. J. G., bytom T., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 2 ods. 2, čl. 19 ods. 1, čl. 35 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1448 z 31. mája 2001, ktorým nezvolila Mgr. J. G. do funkcie su
Právna veta: Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky v rámci dovolacieho konania procesne odmietne dovolanie preto, že neboli splnené dôvody dovolania podľa § 371 Trestného poriadku, a zároveň v odôvodnení svojho uznesenia – mimo rámec právnych názorov preskúmavaných rozhodnutí (t. j. menej/viac/inak) – uvedie právne názory majúce relevanciu z hľadiska určenia viny a trestu, vždy sa vystaví riziku porušenia základných práv alebo slobôd dovolateľa spojených napr. so zásadou verejnosti, zásadou ústnosti či zásadou zákazu denegatio justitie. Trestné právo (trestný čin) s trestnoprávnou kvalifikáciou určitého kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 402/08-39     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2009 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval sťažnosť MUDr. R.B., B., zastúpeného advokátom JUDr. Š. D., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a práva na verejné prerokovanie veci v jeho prítomnosti p
MENU