Nájdené rozsudky pre výraz: právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 220

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
68 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 ústavy je podľa ústavného súdu ústavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti ani záruka, že podnikateľ bude mať úspech vo svojom podnikaní. Neúspech alebo strata podnikateľa vo svojej činnosti predstavuje podnikateľské riziko, ktoré musí znášať sám podnikateľ. Toto konštatovanie má oporu v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 96/03-15    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. mája 2003 predbežne prerokoval sťažnosť MUDr. E. J., K., zastúpenej advokátom JUDr. O. Š., B., ktorou namietala porušenie svojho základného práva na rovnosť podľa čl. 11 Listiny základných práv a slobôd, základných práv a slobôd garantovaných v čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 a 4 a v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v s
Právna veta: Navrhovateľ tiež uviedol, že druhá veta § 3 ods. 1 zákona o štátnom jazyku sa ocitla v nesúlade aj s čl. 35 ods. 1 (právo na slobodnú voľbu povolania) a čl. 35 ods. 3 (právo na prácu), keďže uvedené ustanovenia neviažu výkon týchto práv "na znalosť štátneho alebo iného jazyka alebo na inú všeobecnú podmienku". V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že samotná ústava neupravuje podmienky výkonu konkrétnych pracovných povolaní a činností, keďže tak pri uplatnení práva na slobodnú voľbu povolania, ako aj práva na prácu (čl. 35 ods. 1 a 3) odkazuje na zákonnú úpravu. Zákony môžu stanoviť aj pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 26. augusta 1997 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej adv
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil, že „Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 ústavy je zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti ani záruka, že podnikateľ bude mať úspech vo svojom podnikaní. Neúspech alebo strata podnikateľa vo svojej hospodárskej činnosti predstavuje podnikateľské riziko, ktoré musí znášať sám podnikateľ. Toto konštatovanie má oporu v ustanoveniach zákona č. 5 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 67/06-17     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. marca 2006 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti P., s. r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. M. M., B., ktorou namieta porušenie jej základných práv podľa čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postup
Právna veta: Právo každého na príležitosť zarobiť si na živobytie prácou, ktorú si slobodne vyberie alebo prijme, nezakladá nárok na prijatie do práce alebo na vykonávanie funkcie, pre ktorú zákon ustanovuje osobitnú podmienku, ktorú občan nespĺňa. Ustanovenie podmienky na zastávanie funkcie v zamestnaní nemožno zásadne považovať za diskrimináciu.

Úryvok z textu:
II. ÚS 9/93 Č. 4/93 Č. 4 Právo každého na príležitosť zarobiť si na živobytie prácou, ktorú si slobodne vyberie alebo prijme, nezakladá nárok na prijatie do práce alebo na vykonávanie funkcie, pre ktorú zákon ustanovuje osobitnú podmienku, ktorú občan nespĺňa. Ustanovenie podmienky na zastávanie funkcie v zamestnaní nemožno zásadne považovať za diskrimináciu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 9/93 z 26. 5. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol po
Právna veta: Zmyslom ustanovení Exekučného poriadku o zániku exekútorské-ho úradu bolo vopred stanoviť taxatívny výpočet dôvodov zániku tohto slobodného povolania (napr. strata štátneho občianstva, strata spôsobilosti na právne úkony atď.), keď pripadá do úvahy odvolanie exekútora ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, pričom v zásade by odvolaniu mal predchádzať návrh Slovenskej komory exekútorov. Skončenie platnosti výnimky zo vzdelania predpokladaného Exekučným po-riadkom na výkon exekútorského úradu, ktoré je tiež dôvodom na zánik exekútorského úradu podľa § 230 ods. 4 Exekučného poriadku, nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 220/03-8    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. decembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Ľ. M., P. B., zastúpenej advokátom Mgr. J. G., D. n. V., vo veci porušenia základného práva na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatyosobitný správcaustanovenie správcu
Zbierka ÚS 116/2004
Právna veta: Podľa § 9 zákona o konkurze ak to vyžaduje rozsah správy, môže súd ustanoviť na pomoc správcovi osobitného správcu pre určitý odbor správy. Osobitný správca má práva, povinnosti a zodpovednosť správcu v medziach svojej pôsobnosti. Ak je to účelné, môže súd ustanoviť správcovi zástupcu pre prípad, že by zo závažných dôvodov nemohol prechodne svoju funkciu vykonávať. Pre ustanovenie do funkcie, odmeňovanie a zbavovanie funkcie osobitných správcov a zástupcu správcu platia ustanovenia o správcovi. Súčasne zákon o konkurze odkazuje len na podporné použitie Občianskeho súdneho poriadku. V žiadno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 222/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. júla 2004 po predbežnom prerokovaní sťažnosti JUDr. P. M., advokáta so sídlom v B., zastúpeného advokátkou JUDr. D. D., B., ktorou namietol porušenie jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie základného práva na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň podľa čl. 35 ods. 1 a 2 Ústa
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá O. s. p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho koná. Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ust. § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 272/2015­11 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   9.   júna   2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného   advokátom   Mgr.   Michalom   Peckom,   Drotárska   cesta   102,   Bratislava, vo veci namietaného   porušenia   základného   práva   zaručeného   v   čl.   35   ods.   1   Ústavy Slovenskej   republiky   postupom   Krajského   súdu   v   Bratislave   v kona
Právna veta: Aplikácia pojmu „pomery účastníka“ použitého v § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorá je založená na skúmaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov účastníka konania, nie je v rozpore s požiadavkou ústavne konformného výkladu predmetného ustanovenia ani v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a naň sa viažucou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa § 30 ods. 1 OSP účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
III. ÚS 411/2010 103/2010 POSUDZOVANIE PODMIENOK NA USTANOVENIE PRÁVNEHO ZÁSTUPCU SÚDOM V SPRÁVNOM SÚDNICTVE Aplikácia pojmu „pomery účastníka“ použitého v § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ktorá je založená na skúmaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov účastníka konania, nie je v rozpore s požiadavkou ústavne konformného výkladu predmetného ustanovenia ani v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a naň sa viažucou judikatúrou Európskeho súdu p
Právna veta: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, upravil postavenie Úradu vlády Slovenskej republiky ako ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy. Podľa § 20a citovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na kontrolu plnenia úloh štátnej správy a hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 83/95 Č. 29/95 Č. 29 Úrad vlády Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy nie je oprávnený na začatie legislatívneho procesu a jeho nečinnosť pri príprave vládneho návrhu právneho predpisu nemožno považovať za neústavné konanie. V právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je konať a rozhodovať o tom, že ústredný orgán štátnej správy je povinný začať legislatívny proces. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 83/95 z 13. septembra 1995)
Právna veta: Pri ustanovovaní sudcov do funkcie bez časového obmedzenia disponuje zákonodarca relatívne širokou mierou rozhodovacej autonómie, pričom katalóg dôvodov, ktoré Národná rada Slovenskej republiky pri hodnotení spôsobilosti kandidáta uchádzajúceho sa o zvolenie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia môže vziať do úvahy, nie je vymedzený výlučne obsahom príslušného návrhu vlády. Návrhom vlády na ustanovenie, resp. neustanovenie konkrétneho kandidáta do funkcie sudcu bez časového obmedzenia nie je zákonodarca viazaný inak, než že je o ňom povinný rozhodnúť.*)

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky            I. ÚS 54/01-8       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. septembra 2001 predbežne prerokoval podnet Mgr. J. G., bytom T., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 2 ods. 2, čl. 19 ods. 1, čl. 35 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1448 z 31. mája 2001, ktorým nezvolila Mgr. J. G. do funkcie su
MENU