Nájdené rozsudky pre výraz: právo na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15993

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4886 dokumentov
6903 dokumentov
28 dokumentov
116 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd súčasne pripomína, že čl. 46 ods. 1 ústavy nezakladá také právo na inú právnu ochranu, do ktorého obsahu by patrilo aj právo na to, aby orgány prokuratúry začali voči konkrétnej osobe trestné stíhanie. Podľa stabilnej judikatúry ústavného súdu podnecovateľ má právo len na to, aby bol o vybavení svojho podnetu vyrozumený, a k tomu podľa obsahu sťažnosti a jej príloh nepochybne došlo. Toto právo však nie je súčasťou základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (podobne II. ÚS 32/01, II. ÚS 45/00). V danom prípade ak orgány prokuratúry dospeli k záveru, že nie sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 211/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. júla 2004 predbežne prerokoval sťažnosť V. O., bytom R., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., K. N. M., vo veci porušenia jeho základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom orgánov prokuratúry v konaniach vedených pod sp. zn. IV. Gn 2577/00, 1 Kn 2139/00 a Pn 2044/00 a takto   rozhodol:
Právna veta: 1. Z judikatúry ústavného súdu vyplýva, že existenciu nestrannosti sudcu treba posudzovať podľa subjektívneho hľadiska, to znamená na základe osobného presvedčenia a správania konkrétneho sudcu v danej veci a tiež podľa objektívneho hľadiska, teda zisťovaním, či sudca poskytoval dostatočné záruky, aby bola z tohto hľadiska vylúčená akákoľvek oprávnená pochybnosť (III. ÚS 16/00). Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkovi postupoval nezaujato a ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 664/2013-28     Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Milana źalíka a sudcov Petra Brňáka a Marianny Mochnáčovej na neverejnom zasadnutí 6. novembra 2013 prerokoval podanie JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. k. KP 4/2012-69 z 18. septembra 2013 o predpojatosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ladislava Orosza, JUDr. źudmily Gajdoší
Kľúčové slová: porušenie základných práv alebo slobôdprávo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 41/1996
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 4 ústavy Slovenskej republiky podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane ustanoví zákon. Ak osoba nesplní ustanovené podmienky zákonného postupu pri uplatňovaní práv, nemôže sa dovolávať toho, že boli porušené jej základné práva a slobody, ak jej súd nevyhovel, za predpokladu, že súd sám neporušil ustanovenia čl. 47 až 50 ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 37/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júla 1996 predbežne prerokoval podnet M. B., bytom Bratislava, vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 11, 12, 30, 46 a 48 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného súdu v Humennom č.k. 8 C 511/93-69 z 5. augusta 1994 a Krajského súdu v Košiciach č.k. 12 Co 422/94-77 z 8. júna 1995, a takto r o z h o d o l : Podnet M. B. o
Kľúčové slová: právo na sudnu ochranuzákonný dôvod na zastavenie konania
Zbierka ÚS 31/2000
Právna veta: Použitie iného zákonného dôvodu na zastavenie konania pred správnym súdom nezakladá porušenie ústavnosti (v danom prípade čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ak je inak výrok o zastavení konania vecne správny. Takýmto výrokom správny súd preto nemôže odňať účastníkovi správneho súdnictva možnosť uplatniť právo na súdnu a inú právnu ochranu.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           II. ÚS 27/00       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. decembra 2000 prerokoval podnet JUDr. J. S., bytom Ž., zastúpenej komerčným právnikom JUDr. F. F., Ž., vo veci porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Krajského súdu v Ž. zo dňa 26. novembra 1999 a postupom, ktorý mu predchádzal, vo veci vedenej pod sp.
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje ochranu pred porušeniami základných práv a slobôd, ku ktorým došlo predovšetkým na území Slovenskej republiky po nadobudnutí účinnosti dokumentov, ktoré tieto práva zakotvujú, a po jeho vzniku.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                    III. ÚS 92/01    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 2001 predbežne prerokoval návrh E. Š., bytom P., ktorým namieta porušenie svojich práv podľa čl. 11, čl. 12, čl. 17, čl. 19, čl. 32 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1, čl. 5, čl. 6, čl. 7 ods. 2, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení Protokolu č. 11
Kľúčové slová: odmietnutie sťažnostizjavne neopodstatnená sťažnosť právo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 65/2005
Právna veta: Ústavný súd v súlade so stabilnou judikatúrou uvádza, že všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 59/05                      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. februára 2005 predbežne prerokoval sťažnosť V. Š., bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. J. Z., B., ktorou namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkami Okresného súdu Nitra z 27. novembra 2003 č. k. 10 C 227/01-187
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranuukrátenie na právachpreskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Zbierka ÚS 100/2005
Právna veta: Podľa čl. 46 ods. 2 ústavy kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.Ústavný súd nezistil medzi dôvodmi a skutočnosťami, ktoré sťažovateľ uvádzal v sťažnosti, žiadny taký dôvod alebo skutočnosť, ktoré by mohli spochybniť právne závery najvyššieho súdu o existencii a relevantnosti dôvodov, na základe ktorých potvrdil prvostupňový rozsudok (vo veci preskúmani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 264/05-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. septembra 2005 predbežne prerokoval sťažnosť B., a. s., T., zastúpenej advokátom Mgr. M. B., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sž-o
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 35/2006
Právna veta: Ustanovenie § 157 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 167 ods. 2 treba z hľadiska čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru aj s ohľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Garcia Ruiz v. Španielsko z 21. januára 1999, ods. 26 týkajúci sa povinnosti súdov odôvodniť svoje rozhodnutia) vykladať a uplatňovať tak, že uznesenie okresného súdu o schválení udeleného príklepu musí v odôvodnení obsahovať dostatočné a relevantné dôvody, na základe ktorých je vynesené. Okresný súd sa pri svojom rozhodovaní neriadil rešpektovaním práva na prístup na súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 83/06-47   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. júla 2006 v senáte zloženom z predsedu Alexandra Bröstla, zo sudcu Jána Auxta a sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej prerokoval sťažnosť mal. M. K., (…), mal. R. K., (…), mal. R. K., (…), zastúpených ich zákonnými zástupcami Ing. Z. K., bytom K., a Ing. J. K., bytom K., a Ing. Z. K. a Ing. J. K., všetkých právne zas
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 47/2006
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že pri uplatňovaní svojej právomoci nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) nemôže zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Jeho úloha sa obmedzuje len na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách. Ústavný súd sa pri rozhodovaní o sťažnosti zaoberal otázkou, či najvyšší súd postupoval pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia ústavne súladným spôs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             IV. ÚS 49/06-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. septembra 2006 v senáte zloženom z predsedu Alexandra Bröstla, zo sudcu Jána Auxta a sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej prerokoval sťažnosť A. N., F., zastúpeného advokátom JUDr. L. M., Česká republika, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a pod
Právna veta: Požiadavka ústavne konformného odôvodnenia sa vzťahuje na každý výrok súdneho rozhodnutia, teda aj na všetky napadnuté rozhodnutia najvyššieho súdu. Predmetné (sťažnosťou napadnuté) rozhodnutia obsahujú podľa názoru ústavného súdu dostatok skutkových a právnych záverov, pričom ústavný súd nezistil, že by ich výklad a závery boli svojvoľné alebo zjavne neodôvodnené, a nevyplýva z nich ani taká aplikácia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorá by bola popretím ich podstaty a zmyslu. Skutočnosť, že sťažovateľ sa s názorom najvyššieho súdu nestotožňuje, nepostačuje sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 318/09-60     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. marca 2011 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka prerokoval sťažnosť MUDr. A. O., V., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,
MENU