Nájdené rozsudky pre výraz: právo na život

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 106

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
210 dokumentov
25 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právo na životzákaz výkonu trestu smrtiochrana ľudského života
Zbierka ÚS 23/2005
Právna veta: Sťažovateľ v tejto časti sťažnosti uviedol, že policajné orgány nepostupovali dôkladne a účinne pri vyšetrovaní rasovo motivovaného ublíženia mu na zdraví, a žiada, aby toto bolo posúdené ako ťažká ujma na zdraví, ale ani táto kvalifikácia sa neviaže na pokus o zbavenie života. Keďže namieta porušenie práv zaručených dohovorom, pre rozhodnutie ústavného súdu o tejto námietke sú rozhodujúce kritériá Európskeho súdu pre ľudské práva pri riešení takto vznesenej námietky. Je nesporné, že právo na život je najzákladnejším právom, od ktorého sa odvádzajú iné základné práva a slobody. Európsky súd pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 72/04     Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 12. októbra 2005 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya prerokoval sťažnosť H. O., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. S. J., B., vo veci namietaného porušenia jeho práv podľa čl. 2, čl. 3, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Právna veta: Podľa čl. 15 ods. 1 prvej vety ústavy má každý právo na život. Porušenie uvedeného základného práva vidí sťažovateľka v tom, „... že napriek požiadavke a upozorneniu sťažovateľky jej bolo poskytnutie liekov porušovateľom znemožnené, z ktorého dôvodu sťažovateľka v Cele predbežného zadržania skolabovola, bola k nej privolaná Rýchla zdravotná pomoc a bola hospitalizovaná“. Okrem toho malo byť jej právo na život podľa čl. 15 ods. 1 ústavy porušené aj v dôsledku zbytočných prieťahov v namietanom trestnom konaní. Cieľom ustanovenia čl. 15 ods. 1 prvej vety ústavy je zabezpečiť ochranu jednotlivca ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 109/06-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. apríla 2006 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. D., bytom K., zastúpenej advokátom JUDr. I. R., Advokátska kancelária, K., ktorou namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, práv
Právna veta: Účelom konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je poskytnutie súdnej ochrany fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný proti nej alebo v jeho dôsledkoch bol proti nej priamo vykonaný za predpokladu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie. Súdne konanie je zárukou, že súd uložením povinnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 253/2015­27 Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 10.  júna 2015 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Krechňákom, Krechňák & Associates, s. r. o., Ulica sv. Vincenta 2, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repu
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu trestné stíhanie vyššie uvedených príslušníkov okresného riaditeľstva je právny prostriedok, ktorý Trestný poriadok poskytuje na ochranu tých základných práv, ktorých porušenie sťažovateľka namieta vo svojej sťažnosti pred ústavným súdom. V tomto trestnom konaní príslušné trestnoprávne predpisy dávajú sťažovateľke možnosť využiť postavenie účastníka konania – poškodeného. Podľa § 43 ods. 1 Trestného poriadku poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                           II. ÚS 191/04-26   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. septembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť D. K., bytom M., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia jej základných práv, a to jej práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života p
Právna veta: Ústavný súd súvislosti s posudzovaným prípadom upriamuje pozornosť na dve ťažiskové ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive. Paragraf 72 ods. 1 tohto zákona uvádza, že „zbrojný preukaz vydaný pred 1. januárom 2004 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona (...) pričom jeho platnosť sa skončí dňom, ktorý je vyznačený v zbrojnom preukaze“. Podľa § 72 ods. 4 toho istého zákona „každý, komu bol vydaný zbrojný preukaz pred 1. septembrom 2002, je povinný predložiť do 1. apríla 2004 odpis z registra trestov policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal“. Z uvedených právnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 274/07-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť D. Š., N., zastúpeného advokátom Mgr. R. H., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia čl. 1, čl. 2 a čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj základných práv zaručených čl. 20, čl. 35 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozhodnutím Krajského súdu
Právna veta: Na tomto mieste je potrebné pripomenúť jeho obsah, keď nevyliečiteľná, životu nebezpečná choroba nie je obligatórnym dôvodom na upustenie od výkonu trestu odňatia slobody, táto otázka je naopak vecou významného rozhodovania súdu vo vykonávacom konaní, pri ktorom musí brať do úvahy, že pre odsúdeného pozitívne rozhodnutie by negovalo skoršie meritórne právoplatné rozhodnutie (odsudzujúcim rozsudkom) ako výsledok trestného stíhania. Napadnuté rozhodnutie krajského súdu je podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľné a udržateľné. Ústavný súd teda nezistil takú príčinnú súvislosť med ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 543/2020-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef Holič s. r. o., Poľovnícka 4, Bernolákovo, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Jozef
Právna veta: Ústavný súd však pripomína svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej nielen nečinnosť, ale aj nesústredená a neefektívna činnosť štátneho orgánu (všeobecného súdu) môže zapríčiniť porušenie ústavou zaručeného základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ak činnosť štátneho orgánu nesmerovala k odstráneniu právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovateľ obrátil na štátny orgán, aby o jeho veci rozhodol (napr. I. ÚS 376/06, III. ÚS 90/07). Neefektívnosť postupu Špecializovaného trestného súdu boli najmä nevykonanie dokazovania v potrebnom rozsahu a po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 438/2015-59 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí 13. septembra 2016 o sťažnosti , , a , , zastúpených JUDr. Michalom Treščákom, advokátska kancelária, , vo veci namietaného porušenie ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48
Právna veta: Podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súdy konajú vo veciach, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných, družstevných, ako aj z obchodných vzťahov (včítane podnikateľských a hospodárskych vzťahov), pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku: "Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon." Uplatnením právomoci podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku spôsobilosti na právne úkony môžu súdy pozbaviť alebo spôsobilosť na právne úkony ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 10/95 Č. 38/95 Č. 38 1. Všeobecné súdy nemajú právomoc rozhodovať o obmedzení alebo pozbavení ústavných práv a slobôd. Preto aj osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony má procesnú legitimáciu na ochranu základného ľudského práva v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ústavný súd nemá právomoc na konanie o spôsobilosti na právne úkony. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 10/95 z 28. marca 1995) Ústavný súd odmietol
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľov, že napadnutý rozsudok nie je odôvodnený, ústavný súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že špecializovaný trestný súd pri jeho vyhotovovaní uplatnil postup, ktorý mu umožňuje už citovaný § 172 ods. 2 Trestného poriadku, v zmysle ktorého je príslušný všeobecný súd oprávnený v prípade, ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania, alebo taký prejav urobili v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku (sťažovatelia nespochybňujú, že tieto zákonné podmienky boli sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 328/2015­17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. mája 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   , a  ,  , , zastúpených advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, Kutlíkova 17, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 15 ods. 1 a 2, čl. 16 ods.
MENU