Nájdené rozsudky pre výraz: právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
78 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Právom na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vykonávaniu dokazovania treba rozumieť, že účastníkovi konania musí byť poskytnutá možnosť podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní, čo znamená dôkazy navrhovať, byť prítomný na vykonávaní dokazovania (§ 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vrátane práva klásť účastníkom otázky (§ 126 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a k navrhovaným a už vykonávaným dôkazom sa vyjadrovať (§ 123 a § 129 ods. Občianskeho sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 294/2015­14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2015 v senáte zloženom   z predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa  Mészárosa  a  Ladislava  Orosza  predbežne  prerokoval  sťažnosť    , ,   zastúpeného   advokátom   Mgr.   Petrom Petríkom,  LL.M., Poľnohospodárska 26, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V zmysle čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov: deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Treba zdôrazniť, že rodič má právo sa s dieťaťom stýkať, nie je to však jeho povinnosť a nemožno ho k tomu nútiť. V Dohovore opravách dieťaťa v čl. 18 ods. 1 je zakotvená zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa. Pri rozhodovaní o úprave styku by súd preto nemal ignorovať ani záujmy dieťaťa, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky  III. ÚS 321/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. júna  2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  zákonného zástupcu maloletého  , ako , zastúpenej advokátom Dr. Miroslavom Králikom,   Grösslingová   4,   Bratislava,   vo  veci   namietaného  porušenia   základného  práva maloletého formulovať vlastné názory a byť vypočutý v súdnom konaní podľa čl. 12 ods. 1 a 2 Dohovoru o právach dieťaťa 
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 41 ods. 4 ústavy: “Starostlivosť o deti a ich výchovu je právom rodičov, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.” Aj keď navrhovateľ presne neoznačil základné právo, ochrany ktorého sa domáha, z obsahu podnetu je zrejmé, že ide o základné právo upravené v ústave v čl. 41 ods. 4 prvej vete pred bodkočiarkou, teda o základné právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu. Tomuto právu spolu s ďalšími základnými právami upravenými v čl. 41 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 63/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2000 predbežne prerokoval podnet S. H., bytom K., K. nad K., zastúpeného JUDr. M. S., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 27 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 32 Listiny základných práv a slobôd a čl. 23 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uznese
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za protiústavné, resp. ústavne neakceptovateľné možno označiť aj rozhodnutie všeobecného súdu, následkom ktorého sa sťažovateľ nachádza v situácii, v ktorej v dôsledku dvoch navzájom si kolidujúcich rozhodnutí všeobecných súdov je vážne narušená jeho právna istota súvisiaca s existenciou súdu, ktorý by bol oprávnený rozhodnúť vo veci rodičovských práv a povinností k maloletému, resp. vo veci ním podaného návrhu. Otec podal návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o maloletého na Okresný súd Pezinok (rozvádzal manželstvo). Tento súd to postúpil z dôvodu miestnej nepríslušnosti Okres ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 192/2013-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2013 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka v konaní o sťažnosti O. I., V., zastúpeného obchodnou spoločnosťou K., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. J. K., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 41 ods. 4 a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 235/2022-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a sudcov Libora Duľu (sudca spravodajca) a Miroslava Duriša v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľov , , , a maloletej , , , zastúpených JUDr. Evou Hencovskou, advokátkou, Bajzova 2, Košice, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č. k. 11 P 106/2021 z 25.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PLs. ÚS 34/2022-6 Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavných sťažnostiach sťažovateľky , , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Konvičným, Rázusova 1, Košice, proti postupu Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. 38P/60/2017 (sp. zn. IV. ÚS 167/2022) a sťažovateľa maloletého , , zastúpeného zákonnou zástupkyňou , , právne zast
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 90/2022-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ladislava Duditša a zo sudcov Libora Duľu a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Krnáč, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO 52 791 777, v mene ktorej koná jej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 442/2017-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júla 2017 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej obchodnou spoločnosťou JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s. r. o., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., pre namietané
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 38/08-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. januára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. P., Ž., a maloletého S. P., B., zastúpeného Ing. M. P., oboch zastúpených advokátkou JUDr. M. P., Ž., vo veci namietaného porušenia ich základných práv na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľ
MENU