Nájdené rozsudky pre výraz: právo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 94

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Do obsahu základného práva vyjadriť sa k všetkým vykonaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky nepatrí povinnosť súdu vykonať dôkazy označené účastníkom konania. Do tohto obsahu nepatrí ani právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia súdu ním navrhnutých dôkazov, prípadne sa dožadovať ním navrhovaného spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov. K porušeniu základného práva účastníka konania vyjadriť sa k všetkým vykonaným dôkazom preto nemôže dôjsť v dôsledku toho, e všeobecný súd v trestnom konaní vo veci samej vyhodnotil dôkazné prostriedky ina ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 98/97    Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. decembra 1997 predbežne prerokoval podnet Ing. J. O., bytom K., vo veci porušenia jeho základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 6 ods. 1 prvej vety Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd konaním Okresného súdu v
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolaniaprávo vyjadriť sa ku vykonávaným dôkazom
Zbierka ÚS 104/2004
Právna veta: Podľa ustanovenia § 236 ods. 1 OSP dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Pokiaľ odvolací súd rozhodol rozsudkom, je dovolanie proti nemu prípustné z dôvodov uvedených v § 237 OSP a v prípadoch uvedených v § 238 OSP. Podľa tejto zákonnej normy je dovolanie tiež prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               III. ÚS 77/04-46   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Juraja Babjaka a Ľubomíra Dobríka na verejnom zasadnutí 6. októbra 2004 o sťažnosti M. A., P., zastúpenej advokátkou JUDr. J. K., P., vo veci porušenia jej základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postup
Právna veta: 1. Podľa čl. 47 ods. 2 ústavy každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Všetci účastníci sú si v konaní podľa odseku 2 rovní. Občiansky súdny poriadok upravuje právo na právnu pomoc od konajúceho súdu v rozsahu, ktorý je uvedený predovšetkým v § 5 (podľa znenia platného v roku 1999), podľa ktorého súdy poskytujú účastníkom poučenie o ich procesných právach a povinnostiach. Túto povinnosť nemajú, ak účastník je zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom. Aj v ďalšíc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 35/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. apríla 2002 predbežne prerokoval podanie I. R., bytom G., zastúpeného advokátom JUDr. O. T., K., o porušení jeho základného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi podľa čl. 47 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na vyjadrenie sa ku všetkým dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou Okresného s
Právna veta: 1) Ústavný súd zároveň uvádza, že v zmysle § 243i Občianskeho súdneho poriadku mimoriadne dovolanie doručí dovolací súd účastníkom na vyjadrenie. V zmysle tohto ustanovenia má účastník konania možnosť vyjadriť sa (zaujať stanovisko) k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora. Vzhľadom na to, že ide o procesné oprávnenie účastníka konania, je vecou jeho úvahy, či túto možnosť využije alebo nie. V prípade, ak ju ale nevyužije, najvyšší súd nemá možnosť sa s jeho vyjadrením oboznámiť a následne naň reagovať v rozhodnutí. Ak preto účastník konania chcel, aby sa najvyšší súd pri mimoriadnom d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 21/2014-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha (sudca spravodajca) a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Lyžiarske stredisko Martinské hole, s. r. o. v likvidácii, M. R. Štefánika 6, Martin, zastúpenej advokátom Mgr. Martinom Hrbáňom, Advokátska kancelária, Malý trh 2/A, Bratisl
Právna veta: Pri rozhodovaní o podnete na začatie konania by mohla byť dôvodom na jeho prijatie skutočnosť, e v súdnom konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu sa vykonalo dokazovanie. Ak všeobecný súd v správnom súdnictve vykonal dôkaz, ktorý mohol obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, bol povinný na základe čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ho vykonať tak, aby sa účastník konania v súlade so zákonom ustanoveným postupom (§ 123 v spojení s § 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) mal možnosť k nemu vyjadriť.Dokazovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 35/97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júna 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne s.r.o., „v likvidácii“ Púchov, Komenského 673 a 2. Guropea Trading, spol. s r.o., Púchov, Komenského 673/45, zastúpených JUDr. Michalom Rosinom, advokátom, Púchov, Komenského 673/49, vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej re
Právna veta: V označenom uznesení ústavný súd uviedol, že súkromnoprávna subjektivita a ústavnoprávna subjektivita sa nemusia nevyhnutne prekrývať, a preto nie je vylúčené, aby bola priznaná ústavnoprávna subjektivita (a prípadne aj subjektivita na podanie sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy) aj takým právnym útvarom, ktoré nie sú fyzickými ani právnickými osobami, ani inými právnymi subjektmi v zmysle súkromného práva. Ústavný súd v označenom uznesení tiež uviedol, že zánikom súkromnoprávnej subjektivity nemusí dôjsť nevyhnutne aj k zániku spôsobilosti byť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 186/2015­23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. marca 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,   zastúpeného   advokátom   JUDr.   Lászlóom Lengyelom, Ružová dolina 6, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Sl
Právna veta: Pokiaľ ide o nevykonanie navrhovaných dôkazov, táto skutočnosť za istých okolností môže vo svojich dôsledkoch viesť k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. To platí v prípade, ak ide z kvalitatívneho hľadiska o taký dôkaz, ktorý má preukazovať takú skutkovú okolnosť, ktorá je pre meritórne posúdenie nároku daňového subjektu významná, či dokonca rozhodujúca (m. m. II. ÚS 168/2019 – uverejnené v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. 29/2019). Aby však nevykonanie navrhnutého dôkazu mohlo byť predmetom posúdenia ústavným súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 370/2020-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Libora Duľu a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Qwiklik s. r. o., Družstevná 8, Komárno, IČO 36 738 913, zastúpenej advokátkou JUDr. Líviou Kňažikovou, Nám. M. R. Štefá
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 2 ústavy SRpovinnosť vykonať dôkazdôkaz
Zbierka ÚS 5/1997
Právna veta: Z obsahu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nevyplýva pre veobecný súd ústavná povinnosť vykonať dôkazy, ktoré označil účastník konania.Ak vak veobecný súd v správnom súdnictve vykonal dôkaz, ktorý mohol obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, bol ho povinný podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vykonať tak, aby účastník konania v súlade so zákonom ustanoveným postupom (§ 123 v spojení s § 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) mal monosť k nemu sa aj vyjadriť.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 75/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 17. decembra 1996 predbežne prerokoval podnet P. S., bytom Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. V. M., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : 1. Podnet P. S. v časti namietajúcej porušenie základného práva vyjadriť sa
Kľúčové slová: slovenská komora exekútorov
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že preskúmanie postupu, resp. činnosti súdneho exekútora spadá v prvom rade do pôsobnosti komory ako samosprávnej stavovskej organizácie. Následne sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo spravodlivosti, ktoré sťažovateľ môže požiadať aj o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že Ústavný súd nie je príslušný na preskúmanie činnosti (postupu) súdneho exekútora.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 217/2011-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. mája 2011 predbežne prerokoval sťažnosť MVDr. Z. K., P., zastúpenej advokátkou JUDr. O. M., P., vo veci namietaného porušenia základného práva vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom a na prerokovanie veci v jej prítomnosti zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane
MENU