Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc súdov v občianskom súdnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

39 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obnova konania, ktorá je upravená v druhej hlave štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“), je prípustná len z dôvodov ustanovených v § 228 až 231 OSP, pričom návrh na obnovu konania treba podať v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť (§ 230 ods. 1 OSP). Pre konanie o obnove konania platia primerane ustanovenia o konaní v prvom stupni (§ 232 OSP). Návrh na obnovu konania súd uznesením buď zamietne alebo obnovu konania povolí (§ 234 ods. 1 OSP). V tejto súvislosti ústavný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 115/07   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. apríla 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Ing. D. Ď. - S. o. f. H., so sídlom v H., Česká republika, zastúpeného advokátom JUDr. J. H., B., pre porušenie základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a
Právna veta: Podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súdy konajú vo veciach, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných, družstevných, ako aj z obchodných vzťahov (včítane podnikateľských a hospodárskych vzťahov), pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku: "Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon." Uplatnením právomoci podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku spôsobilosti na právne úkony môžu súdy pozbaviť alebo spôsobilosť na právne úkony ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 10/95 Č. 38/95 Č. 38 1. Všeobecné súdy nemajú právomoc rozhodovať o obmedzení alebo pozbavení ústavných práv a slobôd. Preto aj osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony má procesnú legitimáciu na ochranu základného ľudského práva v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ústavný súd nemá právomoc na konanie o spôsobilosti na právne úkony. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 10/95 z 28. marca 1995) Ústavný súd odmietol
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy sa rozhodujú v rámci všeobecného súdnictva a rozhoduje o nich Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 8a OSP). Hoci v priebehu súdneho konania nemá jeho účastník k dispozícii prostriedok, použitím ktorého by mohol iniciovať konanie a rozhodnutie, či vec patrí do právomoci súdov alebo orgánov štátnej správy, § 237 písm. a) OSP mu priznáva právo podať dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak „sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov“.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 45/03-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. marca 2003 predbežne prerokoval sťažnosť I., a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. P. A., B., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1, ako aj čl. 13 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozhodnutiami Okresného súdu Bratislava III z 28. júna 2001 a 14. septembra 2001 vo veci vedenej pod sp. zn. 16 Cb 29/99
Právna veta: 1) Konanie vo veciach obchodného registra pred registrovým súdom má dve podoby, a to vo forme (i) konania, v ktorom registrový súd rozhoduje o návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz zapísaných údajov podľa § 5 a nasl. zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“), a (ii) konania podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom inak ako na základe návrhu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 259/2014-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ivetty Macejkovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť J. H., zastúpenej advokátom JUDr. Gabrielom Havrillom, Tallerova 10, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy S
Kľúčové slová: spory o právomocNajvyšší súd Slovenskej republiky
Zbierka ÚS 38/2001
Právna veta: Podľa § 8a O. s. p. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Ak by teda otázka právomoci nebola vyriešená v inštančnom postupe v rámci civilného konania, rozhodol by o nej s konečnou platnosťou najvyšší súd a jeho rozhodnutie by bolo pre obe strany sporu (orgán štátnej správy i súd) záväzné.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               II. ÚS 50/01-50      Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na verejnom zasadnutí 2. októbra 2001 prerokoval podnet Ing. M. K., bytom T., zastúpeného advokátom JUDr. S. J., B., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. 10 C 37/96 a Krajského súdu Bratislava (ako
Právna veta: Najvyšší súd pojem dôležitého verejného záujmu v zmysle § 214 OSP vymedzil napr. v uznesení sp. zn. 1 Cdo 8/2011 z 29. apríla 2011, v ktorom uviedol, že dôležitý verejný záujem „nie je daný iba tým, že v osobe účastníka (žalobkyne) ide [o] verejnoprávnu inštitúciu“. V uznesení sp. zn. 2 Cdo 133/2011 z 29. septembra 2011 napr. konštatoval: „Doposiaľ ESĽP nejudikoval, čo je dôležitý verejný záujem… Spravidla pôjde o veci týkajúce sa v rôznych súvislostiach väčšieho okruhu osôb, napr. spory týkajúce sa územného celku, sídliska a pod.“ V ďalšom uznesení sp. zn. 4 Obdo 17/2011 z 30. septembra 2011 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 2/2014-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť N., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Henrich Dušek, s. r. o., Vajnorská 8/A, Bratislava, konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. Henricha Dušeka, ktorou n
Právna veta: Obchodný zákonník tak aj pre prípad vrátenia plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy stanovuje premlčaciu dobu, čo vylučuje použitie úpravy Občianskeho zákonníka o premlčaní (§ 1 ods. 2 Obch. zák.). Potrebu použitia niektorého ustanovenia Obč. zákonníka nie je možné vyvodiť ani s poukazom na slovné spojenie použité v § 397 „ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak“. Ak by sa, vychádzajúc z uvedeného ustanovenia, mala aplikovať iná ako štvorročná premlčacia doba, musel by príslušný zákon stanoviť, že na premlčanie konkrétneho práva, v tomto prípade vydania plnenia z neplatnej obchod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           IV. ÚS 214/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 13. decembra 2005 v senáte zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Ľudmily Gajdošíkovej a Alexandra Bröstla o sťažnosti NAFTA, a. s., so sídlom v G., zastúpenej advokátom JUDr. J. K., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, zák
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 136/2010-6   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. apríla 2010 predbežne prerokoval sťažnosť J. Š., t. č. vo výkone trestu, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, 2 a 4 v spojení s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 51 ods. 1 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 17, čl. 18 a čl. 53 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 484/2012-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. septembra 2012 predbežne prerokoval sťažnosť M. I., S., zastúpeného advokátom JUDr. M. S., S., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžz/1/2012 z 27. marca 2012 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. I. odmieta ako zj
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         III. ÚS 137/05-13     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. mája 2005 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. Š. L., t. č. vo výkone trestu odňatia slobody, ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením O
MENU