SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1299438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66808
USSR: 38844
NSČR: 128883
NSSČR: 71053
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430310
Krajské súdy (ČR): 49318
Posledná aktualizácia
26.02.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc ústavného súdu


Približný počet výsledkov: 12714 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc ústavného súdu
  • pravomoc nájdené 126157 krát v 29131 dokumentoch
  • ustavny nájdené 1610694 krát v 36788 dokumentoch
  • sud nájdené 2165884 krát v 36788 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 116 dokumentov
Krajské súdy SR 713 dokumentov
Odborné články 49 dokumentov


Právna veta: Táto zásada zdôrazňuje aj vlastné pričinenie na ochranu svojich práv vyžadujúc, aby aj sťažovateľ sledoval svoje subjektívne práva a robil také kroky, v dôsledku ktorých by nedochádzalo k ich ohrozovaniu a poškodzovaniu, a predpokladá, že sťažovateľ musí využiť prostriedky, ktoré mu poskytuje zákon, a následne vykonať prípadné potrebné opatrenia, aby nedošlo k porušeniu jeho práv. Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľka sa citovanou zásadou neriadila. Ako sama sťažovateľka uvádza, už 15. februára 2012 jej bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého sa mohla dozvedieť, na základe ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 25/2013-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť M. K., B., zastúpenej advokátom Mgr. I. P., T., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Okresného súdu Bratislava I č. k. 9 C 114/2010-35 z 28. júna 2011 .
Právna veta: Za porušenie základného práva upraveného v čl. 46 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať to, ak sťažovateľ podal žalobu na Najvyšší súd Slovenskej republiky oneskorene, t.j. po uplynutí zákonnej lehoty na jej podanie podľa § 250b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, preto tento súd o nej konanie zastavil.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 11/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 6. februára 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., bytom Bratislava, proti rozhodnutiam Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 503/272/94 z 30. mája 1994 a č. 2036/1256/94 z 8. augusta 1994 v spojitosti s porušením základného práva na súdnu a inú právnu ochranu rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sz 32/ .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej pomoci občanom.

Úryvok z textu:
II. ÚS 81/93 Č. 9/93 Č. 9 Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej .
Právna veta: Arbitrárnosť a zjavná neodôvodnenosť rozhodnutí všeobecných súdov je najčastejšie daná rozporom súvislosti ich právnych argumentov a skutkových okolností prejednávaných prípadov s pravidlami formálnej logiky alebo absenciou jasných a zrozumiteľných odpovedí na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov, a obranou proti takému uplatneniu (napr. IV. ÚS 115/03). Okrem toho môže arbitrárnosť rozhodnutia všeobecného súdu vyplývať aj z ústavne nekonformného výkladu ustanovení právnych predpisov aplikovaných na prerokúvaný skutkový príp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 541/2014-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti WAGON TRADING spol. s r. o., Partizánska 4101, Poprad, zastúpenej advokátom Mgr. Stanislavom Feketem, Námestie sv. Egídia 29/69, Poprad, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, .
Právna veta: Súčasťou konštantnej judikatúry ústavného súdu je právny ná-zor, podľa ktorého princíp subsidiarity právomoci ústavného súdu je ústavným príkazom pre každú osobu. Preto každý, kto namieta porušenie svojho základného práva, musí rešpektovať postupnosť tejto ochrany a predtým, ako podá sťažnosť ústavnému súdu, požiadať o ochranu ten orgán verejnej moci, kompetencia ktorého predchádza právomoci ústavného súdu. Ak o závažných procesných pochybeniach, ktorými sa porušujú aj niektoré zo základných práv alebo slobôd, je oprávnený a po-vinný rozhodnúť všeobecný súd na základe riadnych a mimoriadnych o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 87/2010-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. marca 2010 predbežne prerokoval sťažnosť I. B., B., zastúpenej advokátkou JUDr. M. K., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 36 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. 20 Cp 60/2003 a takto   rozhodol:   Sťažnosť I. B. odmieta.   Odôvodnenie:   .
Právna veta: Rozhodnutie, ktorým sa zastavilo konanie v správnom súdnictve v dôsledku záveru, že všeobecný súd nie je oprávnený preskúmavať konkrétne rozhodnutie orgánu verejnej moci vo veci samej (§ 244 Občianskeho súdneho poriadku), nezakladá právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky na ochranu základného práva alebo slobody. Táto právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky vymedzuje výlučne iba ústava Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. januára 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. S., bytom Praha, Česká republika, prechodne bytom Malá Bytča, Slovenská republika, zastúpeného advokátom JUDr. J. O., Česká republika vo veci porušenia jeho základného práva na uloženie povinnosti len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základného práva na podnikanie .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky chráni ústavnosť spôsobom, ktorý upravuje Ústava Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Tento zákon nadobudol účinnosť 15. februára 1993. Neobsahuje ustanovenie o spätnej účinnosti, preto ústavný súd nemá oprávnenie konať a rozhodovať podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky o porušení práv fyzickej osoby, ku ktorému došlo pred 15. februárom 1993.

Úryvok z textu:
I. ÚS 49/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverej- nom zasadnutí 26. apríla 1994 po predbežnom prerokovaní podnetu , bytom vo veci zrušenia uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. Nt 151/84 pre po- rušenie ústavných práv, vo veci protizákonného postupu osôb činných v trestnom konaní, ako aj vo veci nároku na náhradu škody z titulu súdnej a mimosúdnej rehabilitácie takto r o z h o d o l : Podnet sa o d m i e t a pre nedostatok .
Právna veta: Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí oprávnenie zrušovať alebo nahrádzať rozhodnutia všeobecných súdov vynesených v občianskoprávnych alebo v trestnoprávnych veciach.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 26/93 Ústavný súd Slovenskej republiky na svojom neverejnom zasadnutí vo veci podnetu V. H., bytom P., týkajúceho sa nezákonného postupu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodol t a k t o Podnet V. H. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Dňa 26. marca 1993 dostal Ústavný súd Slovenskej republiky podanie pána V. H., v ktorom požaduje zrušenie rozsudkov Okresného súdu v .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štáu.

Úryvok z textu:
I. ÚS 10/93 Č. 3/93 Č. 3 Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 10/93 z 6. 4. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby, občana Slovenskej republiky, ktorým sa domáhal vyriešenia rehabilitačného sporu v Moldavskej republike. Z odôvodnenia: Občan Slovenskej republiky požiadal Ústavný súd Slovenskej republiky o .
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov, právomoc ústavného súdu

Právna veta: Ak právnická alebo fyzická osoba podá podnet na začatie konania pred ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach, ktoré zjavne nepatria do právomoci ústavného súdu Slovenskej republiky (súlad medzinárodnej zmluvy s ústavou Slovenskej republiky a prikázanie zákonodarnej iniciatÌvy vláde Slovenskej republiky), podnet sa odmietne už pri jeho predbežnom prerokovaní.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 2/96 Č. 15/96 Č. 15 Ak právnická alebo fyzická osoba podá podnet na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky vo veciach, ktoré zjavne nepatria do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky (súlad medzinárodnej zmluvy s Ústavou Slovenskej republiky a prikázanie zákonodarnej iniciatívy vláde Slovenskej republiky), podnet sa odmietne už pri jeho predbežnom prerokovaní. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 2/96 z 2. mája 1996) Ústavný súd Slovenskej .
Právna veta: Citované ustanovenie volebného zákona nevymedzuje, resp. neurčuje žiadny časový horizont alebo časový úsek, počas ktorého môžu voliči žiadať o voľbu do prenosnej schránky, práve naopak, uvedené ustanovenie priznáva toto právo voličovi bez časového obmedzenia jeho realizácie. Z uvedeného teda možno podľa názoru ústavného súdu vyvodiť, že volič, u ktorého sú dané zákonné predpoklady (závažné dôvody), môže bez časového obmedzenia (teda aj v samotný deň volieb) požiadať volebnú komisiu, aby mu umožnila voliť do prenosnej schránky. Uvedený záver sa v celku javí ako dôvodný aj vzhľadom na skutoč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezákonné konanie malo priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb. Pričom na uplatnenie právomoci ústavného súdu nepostačuje, aby sťažovateľ takéto nezákonné konanie iba tvrdil, resp. predpokladal, ale sťažovateľ musí tieto tvrdenia doložiť exaktnými ... na obecnom úrade, ani sa za tým účelom nedostavil do volebnej miestnosti osobne.   Predpokladom na uplatnenie právomoci ústavného súdu, ktorá mu dovoľuje rozhodnúť podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde, je, aby namietané .
Právna veta: Tam, kde je opravný prostriedok prípustný zo zákona a je celkom v dispozícii sťažovateľa, je povinný ho pred podaním sťažnosti na ústavnom súde sťažovateľ vyčerpať. Ak tak neurobí, alebo urobí oneskorene, ústavný súd sťažnosť odmietne pre neprípustnosť (I. ÚS 155/08). Ústavný súd nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov, a nie je ani povolaný na inštančný prieskum ich rozhodnutí; preto ak smeruje sťažnosť proti rozhodnutiu vydanému v občianskoprávnom konaní, nie je samo osebe významné, že je namietaná jeho vecná alebo procesná nesprávnosť. Právomoc ústavného súdu je založená výlučne na priesk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosť proti rozhodnutiu vydanému v občianskoprávnom konaní, nie je samo osebe významné, že je namietaná jeho vecná alebo procesná nesprávnosť. Právomoc ústavného súdu je založená výlučne na prieskum rozhodnutia z hľadiska dodržiavania ústavnoprávnych princípov, t. j. či v konaní (rozhodnutím v ňom vydaným ... z h o d o l:   Sťažnosť Mesta P. a spol. o d m i e t a pre nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.   O d ô v o d n e n i e :   I.   Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len .
Právna veta: Vnútroštátny súd je podľa § 1 OSP povinný zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania. Súd dosahuje tento základný a aj ústavne vymedzený cieľ (čl. 46 ods. 1 ústavy) v postupe pred ním využívajúc pritom rozmanité procesné prostriedky. Takýmto procesným úkonom vnútroštátneho súdu je prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c) OSP, ak súd rozhodol, že požiada Súdny dvor ES o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy (najmä podľa čl. 234 zmluvy). Z uvedeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku je zrejmé, že zákonná úprava predpokladá, že s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... novembra 2007, za účasti Krajského súdu v Bratislave, a takto   rozhodol:   Sťažnosť S. odmieta pre nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky.   Odôvodnenie:   I.   Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) bola 10. ... . ústavy, t. j. z hľadiska skúmania právomoci ústavného súdu obmedzenej princípom subsidiarity. Prípustnosť dovolania vo veci, ktorú sťažovateľ predložil ústavnému súdu, by totiž vylučovala právomoc ústavného súdu a sťažnosť by z toho dôvodu bolo potrebné .
Právna veta: V odôvodnení nálezu ústavný súd v podstatnom uviedol, že „okresný súd ako súd exekučný je v konaní o návrhu na zastavenie exekúcie založenom na tvrdenom porušení § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka a § 61a ods. 2 Exekučného poriadku súdnym exekútorom povinný skúmať, či súhlas vyžadovaný oboma uvedenými zákonnými ustanoveniami bol záložným veriteľom daný. Nedostatok tohto súhlasu nemožno ospravedlniť argumentáciou, podľa ktorej zriadenie exekučného záložného práva nie je spôsobom vykonania exekúcie. Aj § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka, ba i § 61a ods. 2 Exekučného poriadku bez akýchk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe uvedeného konštatuje, že pri hodnotení ústavnosti predchádzajúcich rozhodnutí všeobecných súdov v preskúmavanej veci sa v plnom rozsahu uplatnila kasačná právomoc ústavného súdu vyplývajúca z § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde, a preto okresný súd, ako aj krajský súd konajúce v .
Právna veta: Podľa § 89 ods. 2 prvej vety Tr. por. „Za dôkaz môže poslúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo bolo získané zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov“. Sťažovateľ tvrdí, že v jeho trestnej veci boli záznamy telekomunikačnej činnosti získané nezákonným spôsobom. Tento argument môže predniesť v rámci trestného konania, zvlášť pred príslušným všeobecným súdom v rámci svojej obhajoby, kde môže žiadať, aby údajne nezákonne získané záznamy telekomunikačnej činnosti neboli práve pre svoju nezákonnosť považované za dôkazy, a teda aby k nim nebolo prihliadnuté. Bude veco ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa môže implicitného uznania porušenia svojich označených práv aj primeranej nápravy domôcť pred všeobecnými súdmi, čo vylučuje právomoc ústavného súdu. Preto ústavný súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.    Poučenie ... zákonom vymedzenú právomoc konať o ochrane konkrétneho základného práva alebo slobody. Prijatie takej sťažnosti vylučuje nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky vyjadrený v čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ako princíp subsidiarity (II. .
Právna veta: Nezávislosť rozhodovania všeobecných súdov sa uskutočňuje v ústavnom a zákonnom procesnoprávnom a hmotnoprávnom rámci. Procesnoprávny rámec predstavujú predovšetkým princípy riadneho a spravodlivého procesu, ako vyplývajú z čl. 46 a nasl. ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Jedným z týchto princípov predstavujúcich súčasť práva na riadny proces (čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru) a vylučujúcich ľubovôľu pri rozhodovaní je aj povinnosť súdu presvedčivo a správne vyhodnotiť dôkazy a svoje rozhodnutia náležite odôvodniť (§ 132 a § 157 ods. 1 OSP). Dôkazy nestačí len vykonať, ale treba ich t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 dohovoru. Naopak, ak všeobecný súd rešpektuje kautely určujúce minimálnu mieru racionality a konzistencie skutkovej a právnej argumentácie, nepatrí do právomoci ústavného súdu „hodnotiť“ hodnotenie dôkazov, resp. posudzovanie skutkového stavu ako správne zisteného všeobecným súdom, a to ani vtedy, ak by sa s .
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že právomoc ústavného súdu rozhodovať o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, je založená na základe princípu subsidiarity. Zo subsidiarity právomoci ústavného súdu vyplýva, že ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľka sa môže domôcť ochrany svojho základného práva alebo slobody využitím jej dostupných a aj účinných právnych prostriedkov pred iným orgánom verejnej moci, odmietne takúto sťažnosť z dôvodu nedostatku svojej právomoci na prerokovanie (mutatis ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktoré je výrazom jeho nezávislého rozhodovania.   V tejto spojitosti treba poukázať aj na princíp subsidiarity právomoci ústavného súdu a s ním súvisiaci princíp minimalizácie zásahov ústavného súdu do právomoci iných orgánov, ktorých rozhodnutia sú v ... ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, je založená na základe princípu subsidiarity. Zo subsidiarity právomoci ústavného súdu vyplýva, že ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľka sa môže domôcť ochrany .
Právna veta: 1. Neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie volebného zákona, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej vôle voličov..................2. Vo všeobecnosti platí, že na to, aby ústavný súd vyhovel volebnej sťažnosti, musia byť splnené tri základné predpoklady: a) zistenie protizákonnosti volieb, t. j. porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a priebeh volieb, b) príčinná súvislosť medzi zistenou protizákonnosťou volieb a sťažovateľom namietanou neplatnosťou volieb, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pri predbežnom prerokovaní posudzoval, či tvrdenie sťažovateža v prípade jeho preukázania, môže vytvoriť reálny predpoklad uplatnenia právomoci ústavného súdu podža § 63 ods. 1 písm. a) zákona o ústavnom súde, t. j. zrušiť rozhodnutie volebnej komisie v časti .
Právna veta: 1. Z konštantnej judikatúry ústavného súdu vyplýva, že len hrubé alebo závažné porušenie alebo opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb môže byť príčinou na uplatnenie právomoci ústavného súdu, ktorá mu umožňuje rozhodnúť podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Namietané protiústavné alebo nezákonné konanie musí mať priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb. Túto skutočnosť musí sťažovateľ nielen namietať, ale aj doložiť exaktnými dôkazmi. Nestačí samotné označenie dôkazov (PL. ÚS 17/94, PL. ÚS 5/03 a PL. ÚS 35/03, PL. ÚS 3/2010). Súčasťou zákonných náležitostí sť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... závažné porušenie alebo opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb môže byť príčinou na uplatnenie právomoci ústavného súdu, ktorá mu umožňuje rozhodnúť podža § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Namietané protiústavné alebo nezákonné konanie musí .
Právna veta: Podstatou zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí je uskutočnenie volieb v súlade so všetkými právnymi predpismi so silou zákona, ktoré sa týkajú volieb do orgánov samosprávy obcí (mutatis mutandis PL. ÚS 34/99). Zistená nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí musí byť v príčinnej súvislosti s takým následkom porušenia práv, ktoré je v konečnom dôsledku porušením ústavného volebného práva a jeho princípov (mutatis mutandis PL. ÚS 21/94). Ústavný súd už vo viacerých svojich rozhodnutiach zdôraznil, že voľby sú prostriedkom pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  prostriedkom pravidelného obnovovania verejnej moci občanmi. Hrubé, závažné alebo viacnásobné porušenie práv občanov priznaných zákonom alebo ústavou zakladá právomoc ústavného súdu zrušiť napadnutý výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné, pretože namietané   porušenie   práv   mohlo   ...  chýba príčinná súvislosť. Na   tomto   mieste   ústavný   súd   prízvukuje,   že   právomoc   ústavného   súdu   zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods. 1 zákona o ústavnom súde .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.