SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111193
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: predmet zákonnej úpravy


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predmet zákonnej úpravy
  • predmet nájdené 64247 krát v 21737 dokumentoch
  • zakonny nájdené 92436 krát v 22999 dokumentoch
  • uprava nájdené 41087 krát v 13027 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Krajské súdy SR 5 dokumentov


Právna veta: Ústava priznáva právomoc vyhlásiť celoštátne referendum výlučne prezidentovi. Ústavný súd v prvom rade uvádza, že čl. 93 ods. 3 ústavy obsahuje ústavný príkaz, ktorý prezident musí rešpektovať pri posudzovaní otázky, či obsah petície zodpovedá ústave. Tento článok však neupravuje aj postup prezidenta, ktorý nasleduje po preskúmaní podmienok, splnenie ktorých je nevyhnutné na vyhlásenie referenda alebo na odmietnutie vyhlásiť referendum. Procesný postup predchádzajúci rozhodnutiu prezidenta o vyhlásení referenda alebo o odmietnutí vyhlásiť referendum netvorí predmet ústavnej úpravy, ale je pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 804/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 7. novembra 2000 predbežne prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o výklad čl. 93 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1, čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 30 ods. 2 a 4 a v spojení s čl. 73 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej .
Právna veta: Špeciálny súd je súdnym orgánom, ktorý má znaky typické pre súd so špecializovanou súdnou agendou..., ale aj niektoré znaky mimoriadneho súdneho orgánu (špecifická personálna pôsobnosť vo vzťahu k ústavným činiteľom a vyšším štátnym funkcionárom nad rámec trestných činov spojených s korupciou a organizovaným zločinom podľa § 14 ods. 1 a 3 Trestného poriadku v spojení so špecifickým právnym režimom výberu sudcov a výkonu ich funkcie na tomto súde, podmieneným dohľadom bezpečnostného orgánu výkonnej moci a s tým spojenými nedostatočnými právnymi garanciami pred zasahovaním do výkonu ich právomoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona, ale predovšetkým jeho obsah z hľadiska súladu so všetkými tými ustanoveniami ústavy, ktoré majú súvislosť so spoločenskými vzťahmi, tvoriacimi predmet zákonnej úpravy. Z existencie ústavného zmocnenia národnej rady ustanoviť zákonom podrobnejšiu úpravu sústavy súdov, ich pôsobnosť, organizáciu a konanie pred nimi, za .
Kľúčové slová: zákon o ústavnom súde, konanie o výklad ústavy

Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti v prvom rade poukazuje na to, že otázka, s ktorou sa navrhovateľ obrátil na ústavný súd, už bola ústavným súdom právoplatne vyriešená, a to v rámci konania vedeného pod sp. zn. III. ÚS 571/2014, v ktorom ústavný súd jednoznačne konštatoval, že výklad navrhovateľom označených ustanovení ústavy nie je ústavne konformný, ale práve naopak, navrhovateľ aplikáciou presadzovaného výkladu porušil práva sťažovateľov. Ak teda aj v minulosti existoval spor medzi navrhovateľom a národnou radou o tom, či je prezident oprávnený pri rozhodovaní o vymenovaní sudcov ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiada   výklad   takých   ustanovení,   ktoré   nie   sú   predmetom   ústavnej   úpravy,   hoci   sú   (môžu   byť)   predmetom   zákonnej úpravy.“ (I. ÚS 61/96). V danom   prípade   je   spornou   otázka   účinkov   zastavenia   konania   o ústavných  sťažnostiach  kandidátov  na  sudcov  ...   nie   sú   predmetom   ústavnej   úpravy,   hoci   sú   (môžu   byť)   predmetom zákonnej úpravy.“ (I. ÚS 61/96, s. 20).» Prezident ako navrhovateľ vo svojom návrhu na začatie konania podľa čl. 128 ústavy  uviedol .
Právna veta: Ak výkon ústavných právomoci prezidenta Slovenskej republiky netvorí súčasť procesu uplatnenia ústavnej zásady spolupráce jednotlivých zložiek štátnej moci Slovenskej republiky, dôvody (pohnútky), ktoré ho viedli k uplatneniu jeho ústavných právomocí, netvoria predmet osobitnej ústavnej úpravy. ústava Slovenskej republiky preto pri jednotlivých ústavných právomociach prezidenta Slovenskej republiky neustanovuje ani dôvody, ktoré musí prezident Slovenskej republiky brať do úvahy pri výkone svojich konkrétnych ústavných právomocí. Jediné ustanovenie ústavy Slovenskej republiky limit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebné rozumieť aj ten, ktorým sa žiada výklad takých ustanovení, ktoré nie sú predmetom ústavnej úpravy, hoci sú (môžu byť) predmetom zákonnej úpravy. 6. Ako už bolo spomenuté vyššie pod bodom 1 tohto odôvodnenia, prezident Slovenskej republiky je po dobu výkonu svojej funkcie .
Právna veta: Navrhovateľ tiež uviedol, že druhá veta § 3 ods. 1 zákona o štátnom jazyku sa ocitla v nesúlade aj s čl. 35 ods. 1 (právo na slobodnú voľbu povolania) a čl. 35 ods. 3 (právo na prácu), keďže uvedené ustanovenia neviažu výkon týchto práv "na znalosť štátneho alebo iného jazyka alebo na inú všeobecnú podmienku". V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že samotná ústava neupravuje podmienky výkonu konkrétnych pracovných povolaní a činností, keďže tak pri uplatnení práva na slobodnú voľbu povolania, ako aj práva na prácu (čl. 35 ods. 1 a 3) odkazuje na zákonnú úpravu. Zákony môžu stanoviť aj pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úpravy všeobecne záväzného právneho predpisu ministerstva alebo iného orgánu štátnej správy nemôže byť matéria, ktorá vôbec netvorí predmet zákonnej úpravy. Článok 123 ústavy tiež určuje, že k uskutočňovaniu takejto "sekundárnej" normotvorby sú oprávnené len štátne ... , čo je potrebné chápať pod termínom "v medziach zákona", a teda stanoviť, aké otázky tvoriace predmet zákonnej úpravy a akým spôsobom budú upravené vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva alebo iného orgánu štátnej správy (napríklad .
Právna veta: Zákonnú úpravu práv a povinností vo veciach prevodu vlastníctva bytov možžno meniť (doplniť) alebo zruššiť ústavne relevantným spôsobom znovu iba zákonom alebo ústavným zákonom, teda vššeobecne záväzným právnym predpisom rovnakého alebo vyššššieho stupňa právnej sily. Odchylná úprava povinností obce previesť vlastníctvo bytu doterajššiemu nájomcovi až po splnení ďalšších podmienok ustanovených vo vššeobecne záväznom nariadení obce nie je v súlade s ohraničením normotvornej právomoci obce a základnými princípmi postavenia občana v právnom šštáte, ktoré sú vyjadrené v čl. 2 ods. 3 a čl. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákon neukladá“. Preto, ak všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje určitú oblasť vzťahov, inak zavádza nové, alebo iné povinnosti, ktoré sú predmetom zákonnej úpravy, koná tak v rozpore s citovanými ústavnými článkami.    Aj podľa všeobecného ustanovenia čl. 13 ods. 1 Ústavy SR, povinnosti možno .
Právna veta: V ústavných pomeroch Slovenskej republiky sa uplatňujú obmedzenia vo vzťahu k zakladaniu, existencii, a pôsobeniu politických strán, ktoré sú vyjadrené v dvoch základných rovinách. Prvou skupinou obmedzení sú obmedzenia, ktoré sú upravené v čl. 29 ods. 3 ústavy, podľa ktorého výkon práv podľa odsekov 1 a 2 (právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich) možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... iba na samotných zakladateľov strany, resp. autonómiu vôle členov (budúcich členov) strán.   Prípady obmedzenia tohto práva musia byť podľa ústavy predmetom zákonnej úpravy, pričom sa musia rešpektovať ústavné predpoklady na takéto obmedzenie obsiahnuté v čl. 29 ods. 3 ústavy, t. j. či ide .
Právna veta: Vyššieho štátneho funkcionára v Slovenskej republike charakterizujú najmä tieto znaky: - je spravidla na čele ústredného orgánu, - z titulu svojho postavenia zabezpečuje zachovávanie ústavy a zákonov a ich ochranu, - presadzuje a chráni prioritné záujmy štátu i občanov doma i v zahraničí, - do svojej funkcie je ustanovený na základe ústavy alebo zákona, - pokiaľ je jeho pôsobnosť teritoriálne vymedzená, musí sa vzťahovať na celé územie republiky. NáčelnÌk generálneho štábu je na čele generálneho štábu ako hlavnÈho orgánu velenia armády, do svojej funkcie je ustanovovaný na základe zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. nespájajú ani s podaniami na Ústavný súd Slovenskej republiky a ani s jeho rozhodnutiami také právne účinky, ktoré by tie orgány šštátu, ktorým sú určené, oprávňovali konať nad rozsah ich zákonom ustanovených právomocí. Údajné poruššenie ústavy jedným orgánom šštátu nie je pre iný orgán šštátu dôvodom nekonať v rozsahu zákona a zákonom ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebné rozumieť aj ten, ktorým sa žiada výklad takýchto ustanovení, ktoré nie sú predmetom ústavnej úpravy, hoci sú (môžu byť) predmetom zákonnej úpravy“. Aj vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 30/97 ústavný súd uviedol, že: „Spor podľa čl. 128 ods .
Právna veta: Je zrejmá obsahová náväznosť ustanovení zák. č. 127/1994 Z. z. s čl. 45 Ústavy, ktorý garantuje včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a príčinách a následkoch tohto stavu. Právo na informácie podľa čl. 45 zahŕňa tak pasívne (na základe žiadosti) ako i aktívne (ustanovené zákonom, či medzinárodnou zmluvou) informovanie verejnosti orgánmi verejnej moci. Jeho obsah zahŕňa rovnako informácie o jeho vývoji, príčinách vývoja, dôsledkoch tohto stavu, informácie o pripravovaných činnostiach, ktoré môžu viesť k zmene stavu životného prostredia i informácie o opatreniach, ktoré zodpoved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dochádza k výkonu alebo ochrane niektorého zo základných práv alebo slobôd, tvoria (a v dôsledku uvedeného) predmet zákonnej úpravy. Nemôžu byť preto uskutočňované iba na základe návrhu zákona, pretože takáto „právna základňa“ nezodpovedá príkazu uvedených ... Takéto konania tvoria v právnom štáte (obdobne ako iná právna úprava týkajúca sa základných práv a slobôd) predmet zákonnej úpravy, ktorá vytvára ústavou predvídaný právny rámec (formu) pre výkon, ochranu, obmedzenie niektorého zo základných práv alebo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.