Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Zo znenia legálnej definície obsahovej náplne súdneho prieskumu správnych rozhodnutí uvedenej v § 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je možné identifikovať primárny cieľ prieskumu, ktorým je zistenie zákonnosti (resp. tvrdenej nezákonnosti) právoplatných rozhodnutí správnych orgánov. Občiansky súdny poriadok stanovuje povinnú súčinnosť žalovaného správneho orgánu. Pokiaľ súdu takáto súčinnosť poskytnutá nie je, je povinný napadnutie správneho orgánu zrušiť pre jeho nepreskúmateľnosť. V takomto prípade teda nedochádza ku konštatovaniu nezákonnosti správneho rozhodnutia, avšak zrušenie roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 725/2014-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. decembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti TRADEUNION spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topžou, Družstevná 1, Nacina Ves, zastúpenej advokátkou JUDr. Monikou Ilčišinovou, Heržanská 547, Vranov nad Topžou, vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podža čl. 20 Ústavy Slovenske
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z napadnutého rozsudku najvyššieho súdu vyplýva, že opravný prostriedok proti rozhodnutiu rady podaný 24. júna 2016 posudzoval podľa § 246 ods. 2 písm. a) v spojení s § 250l ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“). Urobil tak v súlade s § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona (1. júla 2016, pozn.) dokončia podľa doterajších predpisov. Sťažo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 147/2019-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. decembra 2019 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Libora Duľu a Ladislava Duditša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 1/a, Bratislava, IČO 31444873, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Paul Q, s. r. o., Karadžičova 2, Bratislav
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Stavebné povolenie je rozhodnutím orgánu verejnej správy, ktorého zákonnosť preskúmavajú výlučne všeobecné súdy.

Úryvok z textu:
II. ÚS 27/94 Č. 41/94 Č. 41 Stavebné povolenie je rozhodnutím orgánu verejnej správy, ktorého zákonnosť preskúmavajú výlučne všeobecné súdy. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 27/94 z 25. mája 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby na začatie konania ako zjavne neopodstatnený. Z odôvodnenia: Pisateľka podnetu okrem iného žiadala, aby Ústavný súd Slovenskej republiky preskú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Od 1. januára 2002 v súlade s novelou Občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č. 501/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, sťažovateľ mohol a musel napadnúť nečinnosť okresného úradu a jeho odboru žalobou v správnom súdnictve. Kompetencia správneho súdnictva sa od účinnosti citovanej novely Občianskeho súdneho poriadku rozšírila aj na preskúmanie zákonnosti postupov vrátane nečinnosti orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) a takto sa rozšíril princíp subsidiarity právomoci ústavného sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky             II. ÚS 136/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. augusta 2002 prerokoval sťažnosť K. B., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. R. Ž., K., ktorou namietal porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na to, aby jeho záležitosť bola prejednaná v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 D
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd musí pri prieskume ústavnej akceptovateľnosti napadnutého rozsudku zohľadniť špecifiká správneho súdnictva, a to predovšetkým skutočnosť, že v rámci správneho súdnictva súdy preskúmavajú „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov (§ 244 ods. 1 OSP). Z uvedeného vyplýva, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ktorým predovšetkým prislúcha zisťovanie skutkových okolností predmetnej veci, ale preskúmať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či kompetentné správne orgány pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 29/2013-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. F. K., V., vo veci namietaného porušenia jeho práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10 Sžd 4/2012 z 26. septembra 2012 a takto   rozhodol:   Sťažnosť Ing. F. K
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 244 ods. 2 OSP znie: „V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.“ V predmetnej veci ide o predstavenstvo komory  právnickej osoby, ktorej zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ide o orgán verejnej správy, sťažovateľ to ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 152/2016-8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. februára 2016 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory Martin, Svätoplukova 16, Martin, zastúpeného advokátkou JUDr. Gabrielou Kľačanovou, Andreja Kmeťa 28, Martin, vo veci namietaného porušenia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku „V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy“. „Ak súd dôjde k záveru, že správne rozhodnutie posúdilo vec po právnej stránke nesprávne alebo že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov alebo že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, zruší rozsudkom napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         III. ÚS 156/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. októbra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť M. H., bytom B., zastúpenej advokátkou JUDr. I. R., K., ktorou namieta porušenie svojho práva na pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok, podľa čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na primeranú životnú úroveň, zahrňujúceho do
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí preskúmavanie zákonnosti konania a rozhodovania všeobecných súdov.

Úryvok z textu:
I. ÚS 138/93 Č. 26/94 Č. 26 Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí preskúmavanie zákonnosti konania a rozhodovania všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 138/93 z 12. januára 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky podnet o preskúmanie nezák
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Navyše, úprava účastníkov v rámci konania pred správnym súdom (§ 250 ods. 1 OSP) predpokladá osobu zúčastnenú na konaní pred správnym súdom, ktorou je účastník správneho konania, ktorého práva a povinnosti by mohli byť zrušením správneho rozhodnutia dotknuté. Naproti tomu vedľajším účastníkom v civilnom súdnom konaní podľa § 93 ods. 1 OSP je každý, kto má právny záujem na výsledku konania. Z uvedeného vyplýva, že pojem "vedľajší účastník", typický pre civilné súdne konanie, je pojem širší (t. j. zahŕňa viacero potenciálnych subjektov) ako "osoba zúčastnená na konaní" v zmysle § 250 ods. 1 OSP. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 416/2014-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. novembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť Ing. Š. V., zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Valaským, Advokátska kancelária, Škultétyho 6, Topožčany, vo veci namietaného porušenia jeho zákl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa čl. 142 ods. 1 ústavy súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. Podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) v občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci. Iným zásahom je aj nečinnosť orgánu verejnej správy. Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 189/07-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. B., G., zastúpeného advokátkou JUDr. M. Ď., R.; Ing. J. B., K.; D. B., H.; M. M., U.; V. B., H.; A. B., H.; RNDr. J. B., Z.; a M. G., P., všetci zastúpení advokátom JUDr. M. B., G., vo veci namietaného porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov po
MENU