Nájdené rozsudky pre výraz: prevod majetku štátu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 128

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

552 dokumentov
700 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Princíp subsidiarity zakotvený v čl. 127 ods. 1 ústavy znamená, že ústavný súd môže konať a vecne sa zaoberať sťažnosťami namietajúcimi porušenie práv iba vtedy, ak sa sťažovateľ nemôže v súčasnosti a nebude môcť ani v budúcnosti domáhať ochrany svojich práv pred iným súdom prostredníctvom iných právnych prostriedkov, ktoré mu zákon na to poskytuje. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda nezakladá automaticky aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich. Zmyslom a účelom uvedeného princípu subsidiarity je to, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 5/2013-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. V., Š., prechodne S., zastúpeného obchodnou spoločnosťou A., s. r. o., P., v mene ktorej koná konateľ JUDr. K. V: a JUDr. D. V., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods.
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdomakcie akciovej spoločnostiprevod majetku štátu
Zbierka ÚS 38/1996
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Rozhodnutie Fondu národného majetku Slovenskej republiky o tom, komu sa prevedú akcie akciovej spoločnosti patriace tomuto fondu, sa zásadne nepovažuje za rozhodnutie, ktorým by mohlo dôjsť k porušeniu niektorého zo základných práv alebo slobôd.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 25/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. mája 1996 predbežne prerokoval návrh SEPTEM, s.r.o., Jasová, Hlavná č. 325, zastúpeného JUDr. T. N., komerčným právnikom, vo veci porušenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky č. 172/1995 z 10. augusta 1995, a takto r o z
Kľúčové slová: proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektovústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 60/1994
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z aspektu ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenie ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Na postup a rozhodovanie orgánov štátnej správy zúčastnených na privatizačnom procese sa preto nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II. ÚS 46/94 Č. 60/94 Č. 60 Proces posudzovania a schvaľovania privatizačných projektov z hľadiska ich obsahových náležitostí, najmä postavenia štátneho podniku na trhu, predmetu jeho podnikania, majetkovoprávnych, obchodných a ekonomických vzťahov, spôsobu prevodu, určenia ceny a platobných podmienok, ako aj ostatných zákonných podmienok prevodu majetku štátu na iné osoby, nie je konaním a rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej spr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri posudzovaní otázky, či v súdnom konaní došlo k zbytočným prieťahom v konaní, a tým aj k porušeniu základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ústavný súd v súlade so svojou doterajšou judikatúrou (I. ÚS 70/98, II. ÚS 74/97, II. ÚS 813/00) zohľadňuje tri základné kritériá, ktorými sú právna a faktická zložitosť veci, o ktorej súd rozhoduje (1), správanie účastníka súdneho konania (2) a postup samotného súdu (3). Za súčasť prvého kritéria súd považuje aj povahu prejednávanej veci. Preskúmaním doterajšieho konania pred Okresným súdom Dunajská Streda ústavný súd zistil nasledovné skutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             II. ÚS 197/02-60   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Alexandra Bröstla a Ľudmily Gajdošíkovej o sťažnosti J. M. a I. M., obaja bytom SRN, M., zastúpených advokátom JUDr. Z. H., D. S., vo veci porušenia ich základných práv podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Doho
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1. Ustanovenie čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nie je právnym základom oprávňujúcim osobu na pridelenie majetku od štátu. Článkom 20 ods. 1 ústavy sa vlastníkovi priznáva len ochrana majetku, ktorý nadobudol v súlade s platným právnym poriadkom. 2. Článok 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojou provu vetou priznáva rovnaké práva všetkým ľudským bytostiam. V jeho druhej vete sa garantuje všetkým subjektom práva, že základné práva a slobody im nemožno odňať, scudziť, nie sú premlčateľné, ani im ich nemožno zrušiť. Ústava nepriznáva žiadnemu subjektu právo na účasť v pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL.ÚS 33/95 Č. 11/95 Č. 11 1. Ustanovenie čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nie je právnym základom oprávňujúcim osobu na pridelenie majetku od štátu. Článkom 20 ods. 1 ústavy sa vlastníkovi priznáva len ochrana majetku, ktorý nadobudol v súlade s platným právnym poriadkom. 2. Článok 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojou provu vetou priznáva rovnaké práva všetkým ľudským bytostiam. V jeho druhej vete sa garantuje všetkým subjektom práva, že základné práva a slobody im
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústava Slovenskej republiky čl. 55 ods. 2 nezaručuje právo na hospodársku súťaž ani právo byť účastníkom hospodárskej súťaže. Ustanovením čl. 55 sa formulujú princípy hospodárskej politiky Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj podporovanie a ochrana konkurenčného hospodárskeho prostredia a vytváranie právnych prostriedkov a záruk proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré zákon označí za nedovolené. Slovenská republika čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky prijala záväzok vytvoriť rovnaké právne podmienky na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Článkom 55 ods. 2 Ústavy Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 13/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovensk
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 55 ods. 2 ústavy: "Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon." Slovenská republika ustanovením čl. 55 ods. 2 ústavy prijíma záväzok vytvoriť rovnaké právne podmienky na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Článkom 55 ods. 2 ústavy sa určenie týchto podmienok odkazuje na zákon bez toho, aby ústava zákonodarnému orgánu dovolila splnomocniť orgány výkonnej moci na ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže. Čl. 55 ods. 2. Ústavy Slovenskej republiky sa nepriznáva ochrana a podpora hospodárskej súťaže kedykoľvek a bezpodmienečne, ale iba v súlade s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 7/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 27. februára 1997 prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Ing. Viliamom Vaškovičom, proti vláde Slov
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Rozhodnutie všeobecného súdu samo o sebe nezakladá dôvod na prijatie podnetu v konaní pred ústavným súdom Slovenskej republiky, ak bolo vydané bez porušenia konkrétneho základného práva alebo slobody. Prijatie podnetu v takomto prípade totiž predpokladá, že pri rozhodovacej činnosti alebo rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu ústavou Slovenskej republiky zaručených základných práv a slobôd účastníkov konania (čl. 46 ods. 1 a 4 a čl. 48 ústavy Slovenskej republiky).

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 3/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18 januára 1996 predbežne prerokoval podnet SIMY s.r.o. Nové Zámky, Budovateľská 6, vo veci porušenia jeho vlastníckych práv rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave č.k. 14 Co 358/94-134 z 13. decembra 1994, a takto r o z h o d o l : Podnet SIMY s.r.o. Nové Zámky o d m i e t a z dôvodu svojej nepríslušnosti. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu
Kľúčové slová: projekt o prevode majetku podnikurozhodnutie o prevode majetkurozhodnutie o privatizácií
Zbierka ÚS 343/2003
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z ustanovenia § 10 ods. 5 zákona o privatizácii vyplýva pre príslušný štátny orgán len povinnosť zverejniť rozhodnutie o privatizácii v Obchodnom vestníku, prípadne aj ďalšou formou, nie toto rozhodnutie doručiť „neúspešným“ účastníkom privatizačného procesu. V danom prípade teda predmetom konania pred ústavným súdom nie je právoplatné rozhodnutie v zmysle § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, ale iný zásah spočívajúci v absencii písomného vyrozumenia sťažovateľov podľa § 10 ods. 7 (resp. ods. 8 v znení cit. novely) tretej vety zákona o privatizácii. Sťažovatelia však uvádzajú, že sa o vydaní ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 188/03-16     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť obchodných spoločností Lafarge SA, so sídlom Paríž, Francúzsko, a Lafarge Beton, s. r. o., Bratislava, zastúpených advokátkou Mgr. O. B., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia ich základných práv podľa čl. 35 v spojení s čl. 12, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej re
MENU