SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120040
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: princíp rovnosti účastníkov v konaní


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: princíp rovnosti účastníkov v konaní
  • princip nájdené 46211 krát v 14962 dokumentoch
  • rovnost nájdené 10332 krát v 3776 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 169942 krát v 23827 dokumentoch
  • v nájdené 2583677 krát v 33153 dokumentoch
  • konanie nájdené 1137422 krát v 33148 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Krajské súdy SR 15 dokumentov


Právna veta: Pri správnej žalobe, ktorá má všetky náležitosti žaloby podľa § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak žalobca žaluje správny orgán, ktorý nerozhodol v poslednom stupni, nejde o jednoduché opomenutie alebo formálny nedostatok žaloby, ktorý by mal súd podľa § 43 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku povinnosť odstraňovať, pričom nemožno opomenúť účel povinného zastúpenia žalobcu advokátom v týchto veciach. V opačnom prípade by išlo skôr o neprípustnú aktivitu súdu, ktorá by mala za následok porušenia princípu rovnosti účastníkov v konaní. Nie menej podstatným momentom v okolnostiach posudz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 469/2011-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. J. P., B., zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária I. S., s. r. o., B., v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. I. S., PhD., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie .
Právna veta: Ústavný súd považuje tak široko formulované oprávnenie prokurátora (aj keď na požiadanie účastníka alebo súdu) na vstup do začatého občianskeho súdneho konania v rozpore s ústavou deklarovanými princípmi právneho štátu (čl. 1 ústavy). Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. f) OSP obsahuje dva alternatívne predpoklady, za splnenia ktorých môže prokurátor vstúpiť do začatého konania. a) Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vtedy, ak o to požiada účastník konania. Požiadať o vstup môžutí, ktorí sa nachádzajú na jednej procesnej strane, ale zákon nevylučuje, aby požiadali aj všetci účastníci, t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... viac na pozíciu materiálnej pravdy a väčšej ingerencie súdu v rámci celého súdneho procesu.   Ak sa v návrhu prezidenta zvýrazňuje princíp rovnosti účastníkov v konaní, v niektorých prípadoch môže byť práve v záujme rovnosti týchto účastníkov, aby existoval osobitný opravný prostriedok - dovolanie, respektíve, aby v .
Právna veta: V prípade právnických osôb založených na účely podnikania, osobitne kapitálových obchodných spoločností, je dôvodné vychádzať z predpokladu, že takýto účastník má obchodný majetok v rozsahu základného imania, ktorého výška a rozsah splatenia je uverejnená v obchodnom registri. V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na zásadu tvorby a zachovania základného imania, ktorá sa týka aj spoločnosti s ručením obmedzeným a je vyjadrená napr. v ustanoveniach Obchodného zákonníka o povinnosti splatiť vklady v určitom rozsahu už pred vznikom spoločnosti, napr. § 59 ods. 2, § 111 ods. 1, ods. 2 Obchodnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepridelení právneho zástupcu v odvolacom konaní rozhodol prostredníctvom svojvoľného výkladu ust. § 138(1) OSP, nerešpektovaním jeho znenia, porušiac ústavný princíp rovnosti účastníkov v konaní.“   V doplnení sťažnosti z 24. mája 2010 sťažovateľka uvádza, že uznesením dovolacieho súdu najvyšší súd „porušil právo Sťažovateľky na spravodlivé .
Právna veta: V konaní o zrušenie doplnkovej ochrany podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov musí byť zo spisu správneho orgánu, ako aj zo súdneho spisu zrejmé, na základe čoho príslušné orgány rozhodovali. Ústavný súd v súvislosti s hodnotením zákonného postupu konajúcich správnych a súdnych orgánov podľa § 52 ods. 2 zákona o azyle je toho názoru, najmä vzhľadom na uvedené skutočnosti, že zo spisu správneho orgánu, ako aj zo súdneho spisu musí byť zrejmé, na základe čoho príslušné orgány rozhodovali, aj keď bez explicitne uvedeného dôvodu v odôvodnení svojho rozhodnutia. Zo sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvrdenie, že postupom najvyššieho súdu v namietanom konaní a jeho rozsudkom bol porušený princíp rovnosti zbraní, princíp kontradiktórnosti konania a princíp rovnosti účastníkov v konaní. Namietal, že - najvyšší súd (a ani krajský súd) sa nezaujímal o obsah dôkazu, ktorý viedol migračný úrad k rozhodnutiu o .
Kľúčové slová: neprípustnosť dôkazu, zásah do súkromia, právo na sudnu ochranu

Právna veta: Nevyslovenie jednoznačného právneho názoru všeobecného súdu k otázke vzájomného vzťahu dvoch právnych predpisov z hľadiska aplikovateľnosti jedného z nich na danú vec, ktorý je relevantný pre jeho rozhodnutie, je takým nedostatkom, ktorý zakladá porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd skúmal v prvom rade námietku sťažovateľa o neprípustnosti použitia obrazovo-zvukového záznamu v správnom konaní, teda námietku, že použitím tohto dôkazu získaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V doplnení sťažnosti uviedol, že postupom najvyššieho súdu v namietanom konaní a jeho rozsudkom z 15. júna 2011 bol porušený princíp rovnosti účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy z dôvodu, že najvyšší súd v skutkovo podobnej veci rozhodol odlišne.   Sťažovateľ doplnil svoju .
Právna veta: V preskúmavanom prípade je – aj bez vyriešenia otázky, či je opodstatnená námietka generálneho prokurátora o tom, že premlčanie práva malo byť posudzované podľa Obchodného (a nie Občianskeho) zákonníka – zrejmé, že ak by najvyšší súd zrušil mimoriadnym dovolaním napadnuté rozsudky a vec vrátil súdu prvého stupňa (okresnému súdu) na ďalšie konanie, musel by (okresný) súd vziať na zreteľ § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom by ako „orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy“ bol povinný prihliadnuť na zákonný dôvod, ktorý bráni priz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  takéto nedostatky nevykazuje (m. m. II. ÚS 27/2011).  Pokiaľ sťažovateľka osobitne tvrdila porušenie základného práva na súdnu ochranu  porušením   princípu   rovnosti   účastníkov   v   konaní   (čl.   47   ods.   3   ústavy),   ktorý   je   inak  súčasťou   práva   na   spravodlivé   súdne   konanie,   k  čomu  malo  dôjsť  tým,   že .
Právna veta: Podľa § 150 OZ pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   názorom účastníkov konania vrátane ich dôvodov a námietok. 22. Pokiaľ sťažovateľ osobitne tvrdil porušenie základného práva na súdnu ochranu  porušením   princípu   rovnosti   účastníkov   v   konaní   (čl.   47   ods.   3   ústavy),   ktorý   je   inak  súčasťou práva na spravodlivé súdne konanie, ústavný súd považuje za potrebné zdôrazniť .
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľa o nesprávnej aplikácii Obchodného zákonníka (a tým aj nesprávnemu prideleniu veci do súdneho registra, a tak aj nezákonnému sudcovi) ústavný súd dodáva, že v okolnostiach danej veci napriek predmetu konania vymedzenému ako určenie neplatnosti dohody o zmene pracovnej zmluvy vzniká špecifická situácia, kedy ide u sťažovateľa o súbeh dvoch funkcií (riaditeľa spoločnosti podľa pracovnej zmluvy a konateľa a súčasne spoločníka podľa spoločenskej zmluvy), teda o súbeh dvoch právnych režimov vychádzajúcich z dvoch rozličných kódexov (Zákonníka práce a O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľom a spoločnosťou. Uvedené zásadné námietky sťažovateľa všeobecné súdy ignorovali, čo viedlo k porušeniu jeho základných práv, a to najmä princípu rovnosti účastníkov v konaní. Okresný súd, ako aj krajský súd nevzali do úvahy, že ukladať sťažovateľovi povinnosti 5 je možné iba na základe zákona .
Kľúčové slová: sídlo právnickej osoby

Právna veta: Z prihlášok pohľadávok je zrejmé, že prihlasujúci veritelia vo svojich prihláškach uviedli dve rozdielne sídla: ... Nakoľko žiadna právnická osoba nemôže sídliť na dvoch adresách súčasne, jeden z týchto údajov musí byť vadný. Podľa názoru ústavného súdu uvedenie takého miesta sídla úpadcu v prihláške pohľadávok, ktoré už v čase podania prihlášok nie je sídlom spoločnosti, nie je možné posudzovať ako vadu prihlášky, ktorá by bola dôvodom na neprihliadanie na ňu. Osobitne nie za stavu, keď samotný okresný súd v uznesení o vyhlásení pohľadávok už sám uviedol neaktuálne miesto sídla spoločnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... teda v procese popierania pohľadávok došlo k diskriminačnému znevýhodneniu časti veriteľov a zvýhodneniu inej časti veriteľov v dôsledku porušenia ústavného princípu rovnosti účastníkov v konaní, konkurzný súd nemá a nemôže mať na toto porušenie vplyv a nie je schopný ani zjednať nápravu. Z dôvodu právnej .
Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 447 ods. 2 odkazoval na pracovnoprávne predpisy a vtedy podľa ust. § 195 ods. 1 veta druhá Zák. práce sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku pre bezvládnosť, na zníženie tohto dôchodku podľa pracovnoprávnych predpisov o sociálnom zabezpečení, na zvýšenie priznaných dôchodkov podľa tých istých predpisov, ani na zárobok zamestnanca, ktorý dosialo zvýšeným úsilím. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, sa po dobu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od vzniku nároku poskytne zamestnancovi v takej výš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôsledku čoho rozhodol inak, ako v obdobných veciach rozhodujú všeobecné súdy, a tým porušil aj princíp rovnosti účastníkov v konaní, pričom zároveň napadnutý rozsudok nedostatočne odôvodnil a nevysporiadal sa so všetkými jeho odvolacími dôvodmi.   Krajský súd ... v dôsledku čoho rozhodol inak, ako v obdobných veciach rozhodujú všeobecné súdy, a tým porušil i princíp rovnosti účastníkov v konaní, považuje ústavný súd za potrebné poznamenať, že mu neprislúcha zjednocovať in abstracto judikatúru všeobecných súdov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.