Nájdené rozsudky pre výraz: princíp ultima ratio

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 56

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

76 dokumentov
209 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Trestným činom je podľa § 8 Trestného zákona protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Definícia zakotvená v § 8 Trestného zákona vyjadruje tzv. formálne chápanie trestného činu, ktoré patrí medzi základné pojmy slovenského trestného práva a zároveň obsahuje vo svojom vyjadrení aj niektoré pojmové znaky trestného činu. Pojem “znaky uvedené v zákone” zahŕňa predovšetkým znaky typové, t. j. znaky, ktoré sú obsiahnuté v skutkovej podstate trestného činu uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona. Princíp „ultima ratio“ umožňuje orgánom činným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 732/2017-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Škultétym, Heydukova 3, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznese
Právna veta: Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky v rámci dovolacieho konania procesne odmietne dovolanie preto, že neboli splnené dôvody dovolania podľa § 371 Trestného poriadku, a zároveň v odôvodnení svojho uznesenia – mimo rámec právnych názorov preskúmavaných rozhodnutí (t. j. menej/viac/inak) – uvedie právne názory majúce relevanciu z hľadiska určenia viny a trestu, vždy sa vystaví riziku porušenia základných práv alebo slobôd dovolateľa spojených napr. so zásadou verejnosti, zásadou ústnosti či zásadou zákazu denegatio justitie. Trestné právo (trestný čin) s trestnoprávnou kvalifikáciou určitého kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 402/08-39     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2009 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval sťažnosť MUDr. R.B., B., zastúpeného advokátom JUDr. Š. D., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu a práva na verejné prerokovanie veci v jeho prítomnosti p
Právna veta: Ústavný súd už vyslovil, že nemožno akceptovať, aby napĺňanie úsilia o spravodlivé súdne konanie príslušným všeobecným súdom nahradzoval ústavný súd svojím vstupovaním a ingerenciou do dosiaž meritórne neskončeného konania. Ústavný súd môže urobiť zásah na ochranu ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou garantovaných práv sťažovateža až vtedy, keď už ostatné orgány verejnej moci nemajú možnosť namietaný protiústavný stav napraviť (m. m. IV. ÚS 322/09). Pridržiavajúc sa svojej stabilnej judikatúry ústavný súd ďalej poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu (siedmy oddie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 684/2014-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť F. O., zastúpeného advokátom JUDr. Andrejom Molnárom, Majlátha 2518/14, Krážovský Chlmec, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podža čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podža čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane žudských práv a základných slobô
Právna veta: Dovolanie možno podať, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. 12.2.2 Z uvedeného je zrejmé, že preskúmanie uvedenej námietky sťažovateľa patrí do právomoci najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho, a keďže sťažovateľ v petite svojej sťažnosti nenamietal, že k porušeniu označených práv malo dôjsť aj uznesením najvyššieho súdu z 5. apríla 2018, ústavnému súdu neprináleží právomoc rozhodnúť o nej. 12.2.3Nad rámec uvede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 23/2020-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. januára 2020 zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Rajtákovou, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl.
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťviazanosť návrhom na začatie konaniapetit ústavnej sťažnosti
Zbierka ÚS 50/2019
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení zákona o ústavnom súde vyplýva, uplatnenie právomocí ústavného súdu je viazané na splnenie viacerých formálnych aj obsahových náležitostí ústavnej sťažnosti. Až na zákonom presne definované výnimky je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania, pričom viazanosť ústavného súdu návrhom sa vzťahuje zvlášť na návrh výroku rozhodnutia, ktorého sa sťažovateľ domáha. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovateľ domáha v petite svojej ústavnej sťažnosti. Petit musí byť vymedzený presne, určito a zrozumiteľne (v súlade s čl. 127 ústavy a § 133 zákona o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 386/2019-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. septembra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Füzerom, advokátska kancelária, M. R. Štefánika 1256/22, Trebišov, vo veci namietaného porušenia základných práv „na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1, na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 48 ods.
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že trestná vec sťažovateľky sa nachádza v štádiu prípravného konania, ktoré bolo prerušené podľa § 228 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). Prerušenie trestného konania je rozhodnutím predbežnej povahy, pretože trestná vec nie je vybavená konečným spôsobom. Ústavný súd upriamuje pozornosť na § 228 ods. 5 Trestného poriadku, podľa ktorého ak pominie dôvod na prerušenie trestného stíhania, prokurátor alebo policajt o pokračovaní v trestnom stíhaní rozhodne uznesením. Za týchto okolností nie je daný d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 677/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. novembra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej JUDr. Ing. Lindou Kovandovou, LL. M., advokátska kancelária, Janka Kráľa 1, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny
Právna veta: Základné právo na obhajobu predstavuje právo obvineného v trestnom konaní pripraviť si obhajobu, teda mať adekvátny čas na prípravu obhajoby a následne priestor na obhajobu v samotnom konaní buď sám, alebo prostredníctvom obhajcu. Z príloh, ktoré predložil sťažovateľ spolu so svojou ústavnou sťažnosťou, je zrejmé, že v konaní pred všeobecnými súdmi bol zastúpený obhajcom a v ústavnej sťažnosti neopísal žiadny moment, keď malo byť zasiahnuté do akéhokoľvek aspektu jeho základného práva na obhajobu. Ústavný súd zároveň zdôrazňuje, že ak obhajoba obvineného v konečnom dôsledku neprinesie ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 407/2019-48 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. októbra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpeného advokátom Mgr. Martinom Jankovičom, Železničná 257/19, Revúca, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3, čl. 48
Právna veta: Z § 213 Trestného zákona nevyplýva, že medzi poškodeným a páchateľom musí existovať kúpna zmluva v písomnej forme, resp. rámcová zmluva, treba z pohľadu ústavného súdu konštatovať, že toto stanovisko vôbec nevysvetľuje, na základe akých okresným súdom správne zistených skutkových okolností a na základe akého právneho posúdenia dospel krajský súd k právnemu záveru, podľa ktorého sťažovateľ nakladal s cudzími (zverenými) vecami, keď tieto predal, hoci kúpnu cenu za ne dodávateľovi neuhradil. Krajský súd síce považoval skutkové zistenia okresného súdu za dostačujúce a správne, no napriek t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 382/2018-39 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. novembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou JUDr. Jitka Hasíková s. r. o., Jakubovo námestie 13, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Jitka Hasíková, vo veci namietané
Právna veta: Pokiaľ ide o formulovanú námietku porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 47 ods. 3 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru namietaným rozsudkom krajského súdu, ústavný súd konštatuje, že sa sťažovateľ v celom rozsahu sťažnostnej argumentácie venuje iba namietanému uzneseniu najvyššieho súdu, teda dovolaciemu rozhodnutiu, pričom vo vzťahu k namietanému rozsudku krajského súdu sťažovateľ neprezentuje žiadnu argumentáciu, v predmetnej časti tak sťažnosť neobsahuje žiadne odôvodnenie, ktoré je jednou zo všeobecných náležitostí návrhu na začatie konania pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 392/2018-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. októbra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Advokáti Müller § Dikoš, s. r. o., Závodská cesta 3911/24, Žilina, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Igor Müller, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 47 ods.
MENU