SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187807
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: princípy súdneho konania


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: princípy súdneho konania
  • princip nájdené 47761 krát v 15426 dokumentoch
  • sudny nájdené 328496 krát v 29982 dokumentoch
  • konanie nájdené 1170673 krát v 33883 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Krajské súdy SR 57 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd najprv pripomína, že účastník konania nemôže podať mimoriadne dovolanie, môže dať iba podnet na jeho podanie. Začatie mimoriadneho dovolacieho konania preto nie je závislé od vôle účastníka konania, ale od úkonu generálneho prokurátora. Ak sa však konanie o mimoriadnom dovolaní začne, vyžaduje sa, aby sa aj v tomto konaní dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania na spravodlivý proces upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 prvej vete dohovoru. Možnosť domáhať sa ich dodržiavania je však limitovaná v čl. 51 ods. 1 ústavy, t. j. domáhať sa ich dodržiavania možno len v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 150/03-41      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. augusta 2003 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. S. B., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. F., B., vo veci porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 a čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa .
Právna veta: Ak vo veci konajúci všeobecný súd subsumuje porušenie všeobecných administratívnych povinností ustanovených určitým konkrétnym zákonom (v posudzovanej veci ide o porušenie povinnosti správcu podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pod porušenie povinností ustanovených iným zákonom (v posudzovanej veci ide taktiež o porušenie povinností správcu ustanovených zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), musí to ústavne akceptovateľným spôsobom o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo porušené Napadnutým uznesením...“.   Podľa názoru sťažovateľov napadnuté uznesenie okresného súdu je „v rozpore s Ústavou a odporuje ústavne zakotveným princípom súdneho konania, pretože - nezohľadňuje podania a argumentáciu účastníkov konania a Správcu, ktoré boli voči súdu urobené riadne, včas a v zákonom predpísanej .
Právna veta: Ústavný súd poukazuje v prvom rade na to, že o rozsahu ochrany, ktorým sa naplní sledovaný účel tlačového zákona, v danom prípade práva na odpoveď, rozhodol už samotný zákonodarca, ktorý pri legislatívnej tvorbe zvolil nemecký model predmetného inštitútu a hodnotiace úsudky ako predmet tlačovej odpovede v texte zákona vylúčil, pričom súčasne v nadväznosti na to expressis verbis obmedzil rozsah vlastnej odpovede iba na skutkové tvrdenia („Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie podľa odseku 1 poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí.“) a pre určenie rozsahu jej te ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy bol spôsobený porušením základných princípov súdneho konania a absenciou náležitého odôvodnenia rozhodnutia. V rámci argumentácie o porušení princípov súdneho konania dôvodí sťažovateľka porušením princípu legality. Sťažovateľka uvádza, že konajúci súd bol viazaný tlačovým zákonom, ktorý .
Právna veta: 1) Uznesením, ktoré súd vydá na základe § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., sa zastavuje reštrukturalizačné konanie a zároveň týmto uznesením zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania, funkcia veriteľského výboru a funkcia [reštrukturalizačného] správcu, a to po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z týchto skutočností je zrejmé, že rozhodnúť podľa § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. je príslušný súd, ktorý bol príslušný na začatie reštrukturalizačného konania. Miestna príslušnosť reštrukturalizačného súdu na rozhodnutie podľa § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zostáva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že napádané uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09. 01. 2013, sp zn.: 3R/8/2011 odporuje ústavne zakotveným princípom súdneho konania, bolo vydané nezákonným sudcom a nezákonným súdom pri porušení práva na spravodlivé súdne konanie, pričom dané rozhodnutie je arbitrárne, svojvoľné .
... mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora sťažovateľovi), nemôže byť nielen porušením Občianskeho súdneho poriadku, ale ani porušením ústavnoprocesných princípov súdneho konania. V nadväznosti na to takýto postup nemôže byť dôvodom porušenia základného práva sťažovateľa na spravodlivý proces ... sa však konanie o mimoriadnom dovolení uskutoční, vyžaduje sa, aby sa aj v tomto konaní dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania na spravodlivý proces upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 .
... „formulace petitu určovací žaloby odpovídala běžné soudní praxi“. Na tomto mieste považuje ústavný súd za dôležité upriamiť pozornosť na princíp súdneho konania „iura novit curia“, a pokiaľ bol súd toho názoru, že návrh je neúplný, bolo povinnosťou účastníka konania takýto návrh doplniť .
... právo na spravodlivé súdne konanie.   Ústavný súd najprv pripomína, že aj v dovolacom konaní sa vyžaduje, aby sa dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania na spravodlivý proces upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Možnosť domáhať sa ich .
... 283/03, IV. ÚS 290/04). Ústavný súd pripomína, že aj v dovolacom konaní sa vyžaduje, aby sa dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania spravodlivého procesu upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy (III. ÚS 25/05). Možnosť domáhať sa ich dodržiavania je však .
... s § 247 ods. 1 a § 245 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a „svojím postupom a rozhodnutím porušil základný princíp súdneho konania proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov“. Sťažovateľky namietali aj to, že krajský súd sa nevysporiadal s dôkazmi, ktoré pripojili k .
... viazaný návrhom sťažovateľky a v dôsledku tejto viazanosti mu neprináleží preskúmanie možnosti porušenia ústavnoprocesných princípov súdneho konania zakotvených v čl. 46 až 48 ústavy, keď ich porušenie sťažovateľka nenamietala.   Ústavný súd podľa svojej ... podľa čl. 35 ods. 1 ústavy, ktoré je hmotnoprávneho charakteru. Vo svojej sťažnosti nenamietala porušenie ústavnoprocesných princípov súdneho konania zakotvených v čl. 46 až 48 ústavy postupom a rozsudkom najvyššieho súdu.   Ústavný súd je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.