Nájdené rozsudky pre výraz: procesná vada v zmysle § 237 O. s. p.

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že chorobou z povolania môže byť iba taká choroba, ktorá je uvedená v tomto zozname chorôb z povolania, pričom výpočet chorôb z povolania je taxatívny, čo však nevylučuje zaraďovanie nových ochorení pod ustálené označenia alebo využívanie nových poznatkov o chemickom alebo fyzikálnom pôsobení pri chorobách, ktorých označenie je relatívne široké…Okrem toho nevyhnutným predpokladom priznania odškodnenia za chorobu z povolania je aj bezpečné preukázanie príčinnej súvislosti medzi chorobou z povolania a jej vznikom za podmienok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 427/2015­16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. júla 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného Advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.   r.   o.,   Mäsiarska   6,   Košice,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva na súd
Právna veta: Z ustanovenia § 140 OZ vyplýva, že spoluvlastník, ktorý chce svoj podiel previesť na inú osobu, musí ostatným spoluvlastníkom urobiť tzv. ponuku na odkúpenie podielu. Žalovaná 1/ teda bola povinná pred uzavretím kúpnej zmluvy ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel ostatným podielovým spoluvlastníkom. Takáto ponuka musí obsahovať oznámenie všetkých podmienok, za ktorých predávajúci spoluvlastník ponúka svoj podiel na kúpu, a teda predmet kúpy a cenu veci, ktoré sú podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ako aj ďalšie podmienky alebo požiadavky, za ktorých má dôjsť k predaju, a musí byť dodržaná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 11/2017-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. januára 2017 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , a , zastúpených Advokátskou kanceláriou Dvorská & Mrekajová, s. r. o., Panenská 33, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Andrea Dvorská, vo veci namie
Právna veta: Smrteľný úraz, ktorý utrpel pri havárii vojenského lietadla AN-24 J. B. dňa 19. 1. 2006, manžel navrhovateľky v 1. rade a otec maloletých detí navrhovateliek v 2. a 3. rade súd považoval za služobný úraz a podľa § 29 ods. 1, 2 Zák. č. 328/2002 Z. z. Služobný pomer profesionálneho vojaka J. B. teda zanikol úmrtím podľa § 74 Zák. č. 346/2005 Z. z. Rozsah a spôsob náhrady škody profesionálneho vojaka, ktorý utrpel služobný úraz je upravený v § 20, § 25 a nasl. Zák. č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov.Náhrada nákladov na výživu poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 329/2014-40   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Jána Lubyho predbežne prerokoval sťažnosť M. B., mal. M. B. a mal. M. B., obe zastúpené matkou M. B., zastúpených advokátom JUDr. Bernardom Medárom, Dubová 4, Humenné, vo veci namietaného porušenia ich základného práv
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 33/2013-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. D. S., M., zastúpenej advokátkou Mgr. V. D., K., vo veci namietaného porušenia základných práv „podľa čl. 12 ods. 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ľudských práv a základných slobôd podľa článku 6 ods. 1, článku 13 a článku 14 v spojitosti s čl. 6 a 13 Dohovo
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 203/07-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. júla 2007 predbežne prerokoval sťažnosť B. G., Š., zastúpenej advokátom JUDr. P. A., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 105/2014-10                         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. marca 2014 predbežne prerokoval sťažnosť Z. M., podnikajúcej pod obchodným menom Z. M., Architektonický ateliér M. – M., a M. M., podnikajúceho pod obchodným menom M. M. – VYDAVATEĽSTVO SAMO-AAMM, zastúpených advokátom JUDr. Ivanom Jurčišinom, Vozárova 5, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 439/2011-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. novembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti A., s. r. o., K., zastúpenej advokátom JUDr. T. K., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Cdo 41/2010 z 24. mája 2011 a takto   roz
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 546/2010-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. decembra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť V. V., D., zastúpeného advokátom Mgr. M. M., R., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu Dolný Kubín č. k. 8 C 253/2002-578 zo 17. júla 2008, rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5 C
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 153/2012-20     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. apríla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť J. K., S., zastúpenej advokátom Mgr. I. L., K., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Košici
MENU