SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116254
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
04.04.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • rozhodovanie nájdené 72593 krát v 20718 dokumentoch
  • o nájdené 1467506 krát v 33142 dokumentoch
  • opravnit nájdené 76563 krát v 32406 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 121417 krát v 32598 dokumentoch
  • proti nájdené 193851 krát v 32756 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 574887 krát v 32984 dokumentoch
  • spravny nájdené 77285 krát v 14563 dokumentoch
  • organ nájdené 165708 krát v 26796 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 250 dokumentov
Krajské súdy SR 994 dokumentov


Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že za stavu, keď sa sťažovateľka sama domáhala žalobou, opravným prostriedkom proti rozhodnutiu pozemkového úradu, zrušenia tohto rozhodnutia a vrátenia veci na ďalšie konanie a krajský súd predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil na ďalšie konanie (hoci z iných dôvodov, ako boli sťažovateľkou uvádzané v jej opravnom prostriedku), a preto namietaný rozsudok krajského súdu nie je konečným rozhodnutím vo veci sťažovateľkou uplatnených reštitučných nárokov, je objektívne vylúčená možnosť konštatovať sťažovateľkou namietané porušenie ňou označených práv namietaným rozsudkom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 76/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť A. K., M., zastúpenej advokátkou JUDr. G. K., M., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne .
Právna veta: Ustanovenia piatej časti tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov (§ 250l až § 250s Občianskeho súdneho poriadku) neobsahujú žiadne lehoty, v ktorých má takéto konanie prebehnúť. Zdôrazňujú zároveň, že zákonom ustanovené procesné pravidlá vlastne ani neumožňujú urýchlené rozhodnutie. Tieto ustanovenia sú totiž všeobecné a dopadajú na všetky prípady rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 6/07-52   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. apríla 2008 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť R. N., Ruská federácia, zastúpeného advokátkou JUDr. E. G., B., vo veci porušenia práva na urýchlené rozhodovanie o pozbavení slobody podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Právna veta: Do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj ochrana, ktorá sa účastníkovi konania poskytuje pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov (§ 250l a nasl. OSP), t. j. v konaní, v ktorom sa podaním riadneho opravného prostriedku (odvolania) domáha ochrany svojich práv pred príslušným súdom s plnou jurisdikciou z dôvodov, uplatnenie ktorých umožňuje procesné právo. Ak účastník konania splní predpoklady ustanovené zákonom na poskytnutie ochrany v konaní podľa III. hlavy V časti OSP, všeobecný súd mu túto ochranu musí poskytnúť v rozsahu, v akom sa preukáže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 154/08-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. februára 2009 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Marianny Mochnáčovej a Milana Ľalíka v konaní o sťažnosti V. Ú., K., zastúpenej advokátkou JUDr. B. G., P., vo veci namietaného porušenia jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 1 .
Právna veta: "Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. stanoví Rade povinnosť tak, že o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podža odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podža odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinnosti podža tohto zákona na zasadnutí rady. Vychádzajúc z gramatického a logického výkladu založeného na zásadách zdravého rozumu rešpektujúc vôľu zákonodarcu sankcionovať vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 648/2014-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, Bratislava, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Bugala - Ďurček, s. r. o., Drotárska cesta 102, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konatež Mgr. Peter Ďurček, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podža čl. .
Právna veta: Orgány verejnej moci sú v súvislosti s rozhodovaním o zaistení cudzinca za účelom vyhostenia povinné brať do úvahy spojitosť medzi zaistením a jeho účelom. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení cudzinca rozhodujú súd a odvolací súd prednostne a urýchlene pri starostlivom posúdení veci. Samotným účelom zaistenia je v danom prípade výkon administratívneho vyhostenia. Zákon umožňuje štátu, aby vo vhodných prípadoch mal vo fyzickej dispozícii osobu, u ktorej prebieha vyhosťovacie konanie, aby mohlo byť vyhostenie realizované. Z tohto pohľadu je potrebné vnímať aj nevyhnutnosť zais ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa predsedníčka krajského súdu vo svojom vyjadrení k prijatej sťažnosti stotožnila, ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) týkajúce sa rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov (§ 250l ods. 2 s použitím § 114 ods. 2 a § 250d ods. 1 OSP) neumožňujú rozhodovanie a rozhodnutie .
Právna veta: Právny názor, podľa ktorého prechod vlastníctva z fyzickej osoby alebo právnickej osoby na štát na základe rozhodnutia kompetentného orgánu podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. nemožno považovať za jeden z reštitučných titulov, pretože takýto reštitučný titul nie je expressis verbis uvedený v zákone č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 503/2003 Z. z.“), je formalistický a popiera úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 46 ods. 1 ústavy.   Do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj ochrana, ktorá sa účastníkovi konania poskytuje pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov [§ 250l a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“)], t. j. v konaní, v ktorom sa podaním riadneho opravného .
Právna veta: Veci sťažovateľa a jeho kolegu boli všeobecnými súdmi posudzované paralelne v dvoch konaniach. Kým sťažovateľova vec mala taký priebeh, že po správnom konaní (v ktorom boli obaja kolegovia uznaní zodpovednými za škodu podľa dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti) vec preskúmal krajský súd, rozhodol v prospech sťažovateľa a následne do veci zasiahol najvyšší súd a rozhodol v jeho neprospech, vec sťažovateľovho kolegu sa vyvíjala tak, že krajský súd rozhodol v jeho neprospech a najvyšší súd v jeho prospech. Odlišné rozhodnutie najvyššieho súdu je založené na názore, že v posudzovanom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výklad relevantnej právnej úpravy. Do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj ochrana, ktorá sa účastníkovi konania poskytuje pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov (§ 250l a nasl. OSP), t. j. v konaní, v ktorom sa podaním riadneho opravného prostriedku (odvolania) domáha ochrany svojich .
Právna veta: Nerešpektovanie poučenia prvostupňového a druhostupňového správneho orgánu o možnosti, lehote a mieste podania opravného prostriedku nemá za následok odopretie práva na súdnu ochranu, ak sa navrhovateľ týmto poučením nespravoval a zbavil sa tým sám svojho práva obrátiť sa s riešením svojej veci na súd. Negatívny záver generálneho prokurátora o dôvodoch na podanie mimoriadneho dovolania nemožno spájať s porušením základného práva na inú právnu ochranu. Na iné právne hodnotenie a zmenu právnych názorov všeobecných súdov utváraných pri ich zákonných postupoch Ústavný súd Slovenskej republiky nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade, že žaloba bola podaná na vecne a miestne nepríslušnom orgáne, predseda senátu postúpi vec uznesením príslušnému súdu, tak pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov treba návrh podať na príslušnom súde alebo na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie (takto usmernilo navrhovateľa aj Ústredie Sociálnej poisťovne), v .
Právna veta: Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce je uznesením obecného zastupiteľstva obce a jeho preskúmanie sa spravuje ustanovením § 250zf OSP. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že podmienkou na súdny prieskum uznesení obecného zastupiteľstva je, že návrh môže podať len prokurátor, a to v prípade, ak obecné zastupiteľstvo nezruší na základe jeho protestu svoje uznesenie. Uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra obce nie je individuálnym správnym aktom, ktorým správny orgán rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb v oblasti verejnej správy a proti ktorému by bolo možné podať opravný prostri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že jeho návrh je návrhom na začatie konania podža §250m ods. 1 OSP t. j. podža piatej časti tretej hlavy rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov podža §250l až 25Os OSP... ... charakter napadnutého rozhodnutia správneho orgánu predurčuje výber prostriedkov nápravy nezákonnosti rozhodnutí a postupu správnych orgánov .
... zverenej súdnej kontroly rozhodnutia vydaného týmto orgánom štátnej správy v správnom konaní. Keďže preskúmanie zákonnosti postupu všeobecného súdu a jeho rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu nepatrí do právomoci ústavného súdu, senát ústavného súdu na predbežnom prerokovaní veci uznesením podľa § 25 ods. 2 zákona č .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.