Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3167

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
82 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdurozhodovanie ústavného súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 33/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 13/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh V. B., bytom H., L., na začatie konania o súlade čl. I bodu 1 zákona č. 345/99 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, s Ústavou Slovenskej republiky podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a
Právna veta: Rozšírenie predmetu konania návrhom na preskúmanie súladu ďalšieho zákona s Ústavou Slovenskej republiky nemá charakter rozšírenia právnej argumentácie k pôvodnému návrhu. Doplnenie pôvodného návrhu požiadavkou o preskúmanie súladu zákona alebo novely zákona rozdielneho od zákona navrhnutého na konanie podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky v pôvodnom návrhu treba hodnotiť ako nový návrh. Od každého poslanca, ktorý podpísal pôvodný návrh, je potrebný prejav vôle pri takom rozšírení návrhu, v ktorom sa nerozširuje argumentácia k pôvodnému návrhu, ale rozširuje vecný okruh pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 17/98 Ústavný súd Slovenskej republiky 18. augusta 1998 na neverejnom zasadnutí pléna prerokoval návrh skupiny 38 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu označených ustanovení zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona č. 99/1963 Zb. Obči
Právna veta: Ak počas konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky došlo k strate platnosti toho právneho predpisu, nesúlad ktorého s ústavou navrhovateľ namietal, ústavný súd podľa § 41a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov konanie o ňom zastaví.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna 8. decembra 1998 posúdil podmienky ďalšieho konania o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu zákona č. 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 55 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o
Kľúčové slová: uznášanie plénarozhodovanie ústavného súdukonanie pred ústavným súdom
Zbierka ÚS 71/2000
Právna veta: Predmetom konania o podnete nemôže byť rozhodovanie o porušení práva navrhovateľa podľa označených článkov Ústavy Slovenskej republiky označeným zákonom. K takémuto rozhodnutiu by Ústavný súd Slovenskej republiky mohol dospieť len v konaní podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade tohto zákona s Ústavou Slovenskej republiky a až v závislosti od výsledku takéhoto konania by mohol vysloviť porušenie označených základných práv. Na toto konanie je však podľa čl. 131 Ústavy Slovenskej republiky daná právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky a možno ho začať len na návrh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 797/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 24. októbra 2000 predbežne prerokoval podnet K. J., bytom B. vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 39 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd samostatne alebo v ich vzájomnom spojení, ako aj vo veci porušenia vyššie uvedených práv v spojení s čl. 1
Právna veta: Možno zovšeobecniť, že nezaujatie žiadneho stanoviska k namietanej otázke, či uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia bolo v rozpore s dobrými mravmi, zakladá zjavnú neodôvodnenosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 99/2012-44   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2013 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť T. d., M., zastúpeného advokátom JUDr. JCLic. T. M., PhD., K., vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských pr
Právna veta: 1) Jednou zo základných pojmových náležitostí sťažnosti podľa čl. 127 ústavy je to, že musí smerovať proti aktuálnemu a trvajúcemu zásahu orgánov verejnej moci do základných práv sťažovateľa. Uvedený názor vychádza zo skutočnosti, že táto sťažnosť zohráva aj významnú preventívnu funkciu, a to ako účinný prostriedok na to, aby sa predišlo zásahu do základných práv, a v prípade, že už k zásahu došlo, aby sa v porušovaní týchto práv ďalej nepokračovalo (napr. IV. ÚS 104/03, IV. ÚS 73/05).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 58/2013-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť M. Z., V., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Žilina v konaní vedenom pod sp. zn. 8 C 59/2011 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. Z. odmieta ako zjavne neopod
Právna veta: 1) Ústavný súd si je vedomý skutočnosti, že formalistický prístup okrem iného aj pri posudzovaní toho, či návrh spĺňa zákonom predpísané náležitosti, nie je vhodný pri orgáne, ktorého úlohou je chrániť ústavnosť. Ústavný súd je však zároveň toho názoru, že v okolnostiach danej veci nemožno vôbec o prípadnom formalizme pri odmietnutí sťažnosti hovoriť. Ústavný súd už totiž v minulosti mnohokrát vyzýval sťažovateľku v typovo (skutkovo a právne) obdobných, prípadne totožných sťažnostiach na doplnenie sťažností z toho dôvodu, že nespĺňali ani zákonom predpísané náležitosti. In concreto išlo aj o n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 60/2013-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti P., s. r. o., B., zastúpenej advokátom doc. JUDr. B. F., PhD., B., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základný
Právna veta: 1) Ústavný súd uvádza, že článok 12 ods. 1 ústavy neobsahuje garanciu konkrétneho základného práva a slobody, ale je akýmsi základným či všeobecným ustanovením limitujúcim zásahy štátu vo vzťahu k nositeľom základných práv a slobôd. V nadväznosti na uvedené treba konštatovať, že v prípade sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje vždy o porušení konkrétneho základného práva alebo slobody zakotveného v druhej hlave ústavy, prípadne práva zaručeného medzinárodnými zmluvami o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Porušenie iného článku ústavy možno teda podaním individuálne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 417/2013-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť O. I., V., zastúpeného obchodnou spoločnosťou K. s. r. o., B., v mene ktorej koná advokát Mgr. J. K., vo veci namietaného porušenia základného práva na ochranu rodičovstva a rodiny podľa čl. 41 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 32 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a zák
Právna veta: Ústavný súd nie je skutkovým (nachádzacím) súdom a ako už bolo uvedené, z tohto pohľadu nie je zásadne oprávnený prehodnocovať hodnotenie dôkazov uskutočnené pred správnymi orgánmi, prípadne pred všeobecnými súdmi. Dôvodom na zásah zo strany ústavného súdu v danom prípade by bol až stav, keď by skutkové zistenia boli výrazom zjavného omylu, a tým by presiahli rámec zásad spravodlivého procesu a uvedený nedostatok by nebol napravený v rámci správneho súdnictva zo strany všeobecných súdov. Sťažovateľ však v sťažnosti neuvádza také dôvody, ktoré by mohli byť relevantné v rovine ústavnoprávnej, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 24/2013-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. A. s. r. o., T., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. D. A., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru
Právna veta: Ústavodarca v čl. 151a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podmienil oprávnenie verejného ochrancu práv podať návrh podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky splnením podmienky, že „všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe“. Túto podmienku nemožno považovať za splnenú v prípade, ak v čase rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky ide ešte o „živú vec“.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 44/2015-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2015 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval návrh verejnej ochrankyne práv na začatie konania podľa čl
MENU