SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226572
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: schválenie príklepu


Približný počet výsledkov: 87 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: schválenie príklepu
  • schvalenie nájdené 2743 krát v 1059 dokumentoch
  • priklepu nájdené 796 krát v 152 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 58 dokumentov
Krajské súdy SR 99 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je aj to, že súdne konania, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty. Preto exekučné konanie vedené na okresnom súde pod sp. zn. Er 553/98 bolo priamo zo zákona vyhlásením konkurzu prerušené. Okresný súd teda nemohol v exekučnom konaní pokračovať a nemohol ani konať a rozhodnúť o návrhu súdneho exekútora na schválenie príklepu. Situáciu mohol zmeniť správca konkurznej podstaty, ktorý bol oprávnený podľa § 14 ods. 1 písm. d) druhej vety zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 78/02    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu L. M. a zo sudcov Š. O. a D. Š. na neverejnom zasadnutí 17. októbra 2002 prerokoval prijatú sťažnosť Ing. M. P., bytom R., zastúpeného advokátom JUDr. I. M., Ž., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v .
Právna veta: Podľa relevantnej časti § 134 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) exekúciu predajom nehnuteľností možno vykonať len vtedy, ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. V prípade, ak exekučné konanie prebehne v súlade s účinnou právnou úpravou, t. j. ak exekučný súd, ako aj exekučným súdom poverený súdny exekútor pri nútenom výkone súdneho alebo iného rozhodnutia predajom (dražbou) nehn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vysporiadal s ich námietkou týkajúcou sa nemožnosti nadobudnutia vlastníckeho práva v exekučnom konaní udelením a následným súdnym schválením príklepu vydražiteľovi k veci, ktorá nebola v čase udelenia príklepu vo vlastníctve povinného z exekúcie, tak, ... citovaného ustanovenia vyplýva, že po splnení dvoch zákonných predpokladov, t. j. zaplatenia najvyššieho podania a schválenia príklepu súdom, sa vydražiteľ stáva vlastníkom vydražených nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Zo spisu Okresného súdu Michalovce .
Právna veta: Právny názor, aké je postavenie vlastníka veci (odlišného od osoby povinného v exekúcii) voči osobe, ktorá túto vec nadobudla do vlastníctva dobromyseľne udelením a následným súdnym schválením príklepu udeleného v exekúcii, ak predmetná vec nebola vo vlastníctve povinného z exekúcie, ústavný súd vyslovil v náleze sp. zn. II. ÚS 289/08 z 5. novembra 2008. Podľa uvedeného nálezu v prípade, ak exekučné konanie prebehne v súlade s účinnou právnou úpravou, t. j. ak exekučný súd, ako aj exekučným súdom poverený súdny exekútor pri nútenom výkone súdneho alebo iného rozhodnutia predajom (dražbou) nehn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci (odlišného od osoby povinného v exekúcii) voči osobe, ktorá túto vec nadobudla do vlastníctva dobromyseľne udelením a následným súdnym schválením príklepu udeleného v exekúcii, ak predmetná vec nebola vo vlastníctve povinného z exekúcie, ústavný súd vyslovil v náleze sp. zn. II .
Právna veta: Ak všeobecný súd dostatočne nepreskúmal a nenapravil v exekučnej veci protiprávne konanie exekútora, ktorý konal nielen v rozpore s Exekučným poriadkom, ale aj Občianskym zákonníkom, tak i jeho postup možno označiť ako nezákonný a neústavný. Ak sťažovateľ (i predchádzajúci záložní veritelia) nikdy neudelil súhlas na predaj nehnuteľnosti (zálohu) v exekučnom konaní, exekútor podľa § 61a ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka nemohol viesť exekučné konanie na záloh, a teda ani zriadiť exekučné záložné právo na záloh. Ak tak exekútor urobil (navyše bez toho, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorými mal okresný súd schváliť príklep. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia nekorešponduje presvedčivo a dostatočne s výrokom rozhodnutia o schválení príklepu. Takto koncipované odôvodnenie súdneho rozhodnutia nie je zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny, ... bolo vydané 25. mája 2006.   Dňa 12. septembra 2007 bola okresnému súdu doručená žiadosť súdneho exekútora o schválenie príklepu pri dražbe nehnuteľností konanej 4. septembra 2007 v katastrálnom území I. pre vydražiteľa J. S., bytom S. .
Právna veta: Pochybenie okresného súdu spočívajúce vo vydaní chybného uznesenia nespôsobilého na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností a následná ústavne neakceptovateľná doba potrebná na vydanie opravného uznesenia umožňujú urobiť záver o tom, že v dôsledku porušenia základného práva sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote okresný súd porušil aj jeho základné právo vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo pokojne užívať majetok podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2009 a jeho právoplatnosti 13. februára 2009 (právoplatnosť vyznačená 12. júna 2009). V období po schválení príklepu totiž sťažovateľka nemohla právne relevantným spôsobom využívať všetky čiastkové oprávnenia vlastníka nehnuteľnosti, predovšetkým nemohla s nehnuteľnosťou ... exekútora. Oprávnená prvýkrát žiadala zmeniť súdneho exekútora potom, ako pôvodný súdny exekútor doručil súdu návrh na schválenie príklepu, t. z. potom ako pôvodný exekútor robil úkony smerujúce k vymoženiu pohľadávky oprávnenej. Predmetná .
Právna veta: Ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletým v súdnom konaní až po relevantnom rozhodnutí súdu, v ktorom dochádza ku kolízii ich záujmov so záujmami ich zákonných zástupcov (ich rodičov), je takým nedostatkom konania, ktorý má za následok porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd uvádza, že sťažovatelia v prvom až treťom rade boli v čase dražby a rozhodovania maloleté osoby, ktoré sú zákonom osobitne chránené, a pokiaľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objektívne zistil.   Efektívny výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností prostredníctvom dražby predpokladá vydanie súdneho rozhodnutia o schválení príklepu, ktoré má významné právne účinky a podstatným spôsobom zasahuje do subjektívnych práv a povinností účastníkov, ... a 5. rade, - vydanie nehnuteľnosti vo vlastníctve maloletých sťažovateľov, ktorú namietali neúčinným právnym úkonom a schválenie príklepu, - dražba iných nehnuteľností ako tých, ktoré boli predmetom darovacej zmluvy a mali byť predmetom dražby. .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že pokiaľ sťažovateľ nedostal relevantné vyjadrenie zo strany komory exekútorov k podanej sťažnosti na činnosť exekútora, Exekučný poriadok mu v takom prípade v dikcii ustanovenia § 218a umožňuje požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou exekútorov. Ústavný súd ďa-lej dopĺňa, že aj takáto žiadosť adresovaná Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky sa v intenciách § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde považuje za účinný právny prostriedok, ktorý zákon poskytuje sťažovateľovi na ochranu je-ho základných p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. k. Er/872/97-207 z 9. septembra 2002 schválil príklep uskutočnený na dražbe nehnuteľnosti. Sťažovateľ namieta, že napriek schváleniu príklepu ešte v roku 2002 nebolo ku dňu podania ústavnej sťažnosti stále rozhodnuté o rozvrhu výťažku dražby. V napadnutom exekučnom konaní .
Právna veta: Podľa názoru Ústavného súdu v ustanovení § 61a ods. 2 Exekučného poriadku zakotvený zákaz viesť exekúciu na záloh bez súhlasu záložného veriteľa (okrem prípadu, že záložný veriteľ je zároveň aj oprávnený) slúži záujmom záložného veriteľa a jeho cieľom je uprednostnená ochrana majetkových práv takéhoto subjektu. Toto ustanovenie nijakým spôsobom nechráni práva osoby, ktorá má v exekučnom konaní postavenie po-vinného. Inými slovami, prípadné porušenie zákazu vyplývajúceho z uvedeného ustanovenia nemôže predstavovať zásah do práv povinného subjektu.

Úryvok z textu:
... tohto dôvodu zrušil uznesenie všeobecného súdu, ktorým tento schválil exekučný príklep založeného nehnuteľného majetku. Sťažnosť ústavnému súdu proti uzneseniu o schválení príklepu podal záložný veriteľ.   Vo veci sp. zn. I. ÚS 324/2010 ústavný súd odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť podanú záložným .
Právna veta: ...vnútroštátny súd, ktorý konštatoval ex offo nekalú povahu zmluvnej podmienky, nemusí na to, aby mohol vyvodiť dôsledky tohto konštatovania, čakať, či spotrebiteľ informovaný o svojich právach navrhne, aby uvedená podmienka bola zrušená. Zásada kontradiktórnosti však vo všeobecnosti zaväzuje vnútroštátny súd, ktorý v rámci preskúmania ex offo konštatoval nekalú povahu zmluvnej podmienky, informovať účastníkov konania v spore a vyzvať ich, aby sa k tomu kontradiktórne vyjadrili spôsobom, ktorý na tento účel stanovujú vnútroštátne procesnoprávne predpisy. Súd musí teda dodržiavať zásadu kontra ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdnom konaní vyšší súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu, v exekučnom konaní podža osobitného predpisu okrem schválenia príklepu súdom. Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 233/1995 Z, z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) ... , že v exekučnom konaní vyšší súdny úradník môže samostatne konať a rozhodovať na základe poverenia sudcu, okrem schválenia príklepu súdom... Pokiaž sťažovatežka poukazovala na Nález Ústavného súdu III. ÚS 60/04-70 z 19. mája 2004, je .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych úradníkoch“) vyšší súdny úradník je oprávnený vykonávať úkony súdu, okrem iného v občianskom súdnom konaní v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Podľa tohto zákona je oprávnený vykonávať úkony aj justičný čakateľ (§ 100 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podľa § 5 písm. g) zákona o súdnych úradníkoch v občianskom súdnom konaní súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu (okrem iného) aj v exekučnom konaní podľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní súdny úradník koná a rozhoduje na základe poverenia sudcu (okrem iného) aj v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu okrem schválenia príklepu súdom.   Podľa ustanovenia § 201 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.