Nájdené rozsudky pre výraz: sloboda prejavu a právo na informácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 209

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

159 dokumentov
534 dokumentov
10 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz prijímať informácie o činnosti orgánov Slovenskej republiky ani o činnosti orgánov súdnej moci. Občianskoprávne pojednávanie tvorí na jednej strane všeobecne prístupný informačný zdroj pre verejnosť, na druhej strane je osobitným zdrojom informácií pre účastníka konania. Aj pre účastníka občianskoprávneho konania platia ústavné i zákonné záruky možností prijímania informácií. Zákaz s výhradou dovolenia možno uplatniť iba v situácii, ak na základe zákona možno určité právo vykonávať, a keď štátny orgán vopred povolí jeho výkon.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 7/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte o podnete Ing. J. K., bytom K., zastúpeného komerčnou právničkou JUDr. D. S., ktorým namietal porušenie jeho základného práva priznaného čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu K. I vo veci sp. zn. Nc 1018/96, 12. septembra 2000 takto r o z
Právna veta: Keďže sťažovateľ nemá v predmetnom súdnom konaní procesné postavenie účastníka konania (nie je účastníkom uvedeného trestného konania, ale len právnym zástupcom svedka), nemohol v tomto konaní uplatňovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti. Z toho dôvodu nemohlo v posudzovanom konaní dochádzať k porušovaniu jeho základných práv alebo slobôd (m. m. II. ÚS 205/04). Ústavný súd poukazuje na to, že právo na informácie o priebehu konfrontácie v uvedenom trestnom konaní je nárokom účastníka konania, a nie nárokom jeho právneho zástupcu.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                           IV. ÚS 72/08-7    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. februára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. V. Š., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na informácie podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom vyšetrovateľa Úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného r
Právna veta: Sloboda prejavu však so sebou prináša i povinnosti a zodpovednosť, a preto podlieha podmienkam a obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu definovaných legitímnych záujmov, medzi ktoré nepochybne patrí aj ochrana práv a slobôd iných. Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch tvrdeného porušenia základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ústavy a čl. 10 dohovoru rozsudkom všeobecného súdu je potrebné skúmať, či zásah do slobody prejavu sťažovateľa bol ustanovený zákonom, sledoval legitímny cieľ a či bol nevyhnutný v demokratickej spoloč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 403/2013-42   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. J. H., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej
Právna veta: 1) o vzťahu k námietke sťažovateľa, že výrok V. V. „Z. model transformácie je tunelovanie, tichá privatizácia, rozkrádanie majetku“ v odvysielanej reportáži neodznel v tomto znení, t. j. namiesto slova „rozkrádanie“ malo byť použité slovo „rozpredávanie“, ústavný súd poznamenáva, že sťažovateľ žiadnym spôsobom v sťažnosti nepreukázal a nevyplýva to ani z predložených príloh, že by túto skutočnosť pred všeobecnými súdmi namietal. V nadväznosti na uvedené ústavný súd poznamenáva, že už formuloval právny názor, podľa ktorého pokiaľ sťažovateľ v rámci ochrany svojich základných práv a slobôd uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky           III. ÚS 491/2014-40   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. augusta 2014 predbežne prerokoval sťažnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, zastúpeného Advokátskou kanceláriou RELEVANS, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Alexander Kadela, vo veci namietaného porušenia základného práva na slobodu prejavu zar
Kľúčové slová: ochrana osobnostisloboda prejavu a právo na informácie
Právna veta: V niektorých situáciách však musí sloboda prejavu ustúpiť. Limitačné klauzuly v čl. 26 ods. 4 ústavy a v čl. 10 ods. 2 dohovoru explicitne uvádzajú dôvody obmedzenia slobody prejavu, pričom ide o obmedzenia, ktoré musia vždy zodpovedať demokratickému charakteru spoločnosti („opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné“). Dôvodom takéhoto obmedzenia môže byť aj ochrana „ochrana práv a slobôd iných“, teda okrem iného aj záruky vyplývajúce zo základného práva na ochranu osobnosti v rozsahu garantovanom v čl. 19 ústavy a konkretizovanom najmä v § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré chrán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 692/2017-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ladislava Orosza a Lajosa Mészarosa o sťažnosti obchodnej spoločnosti Petit Press, a. s., Lazaretská 2333/12, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, spol. s r. o., Masaryk
Právna veta: Ústavný súd pripúšťa, že základné právo na informácie by sa mohlo dostať do kolízie s inými základnými právami. V posudzovanom prípade by to mohlo byť, aj keď do určitej miery so zreteľom na uplatnenie princípu verejnosti len zoslabene, základné právo poslancov na ochranu súkromia. Základné právo na informácie a základné právo na súkromie sú základné práva na rovnakej kvalitatívnej úrovni. Preto ich stret a kolízia sa musia riešiť so zreteľom na okolnosti každého jednotlivého prípadu a iba konkrétne okolnosti ukrývajú v sebe odpoveď na to, ktorému z týchto základných práv je nevyhnutné a potre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           IV. ÚS 40/03   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Horvátha a Jána Lubyho na verejnom zasadnutí konanom 23. septembra 2003 o sťažnosti Ing. J. Š., bytom P. B., zastúpeného advokátkou Mgr. E. K., P. - P. H., ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 26 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 2 v spojení s čl. 26 Ústavy Slovenskej
Právna veta: Od vydavateľa periodickej tlače nemožno požadovať, aby selektoval informácie získané od štátneho orgánu (z policajného zdroja), na ktoré sa mohol s dôverou spoliehať, pretože sa tým upiera právo verejnosti na úplné informácie o veciach verejného záujmu. Ústavný súd konštatoval, že v posudzovanej veci sťažovateľ, ktorý má ako vydavateľ denníka N. pri ochrane slobody prejavu v zmysle judikatúry ESĽP i ústavného súdu privilegované postavenie, uverejnil v tomto periodiku informácie o veciach dôležitého verejného záujmu (ohrozenie osobnej bezpečnosti ústavného činiteľa v okolnostiach súvisiacich s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     IV. ÚS 107/2010-58   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti R., a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. J. H., B., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 26 ods. 1, 2 a 4, čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods
Právna veta: Sloboda prejavu a právo na slobodné prijímanie, vyhľadávanie a rozširovanie informácií zaručené v čl. 26 ods. 1 a 2 ústavy stojí na strane jednej a na druhej strane stojí právo každého na to, aby bola zachovaná jeho ľudská dôstojnosť, osobná česť, dobrá povesť, ako i právo na ochranu jeho mena garantované v čl. 19 ods. 1 ústavy. Rovnako aj čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd jednoznačne formuluje právo na slobodu prejavu ako právo, ktoré zahŕňa nielen slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie, ale obsahuje i povinnosti a zodpovednosť a môže byť preto ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 67/06-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. marca 2006 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti S., s. r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. R. A., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na slobodu prejavu a práva na slobodné prijímanie, vyhľadávanie a rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. k
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje podľa čl. 26 ods. 2 len slobodu tlače alebo masmédií. Sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozirovať idey a informácie sa zaručuje každému jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu sa človeku umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa každému umožňuje dozvedieť sa informáciu a získať informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i potrebu iných. Ústava Slovenskej republiky podľa čl. 26 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 28/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 12. mája 1997 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka a sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu T. N., bytom Bratislava, zastúpeného JUDr. J. M., advokátom, o porušení práva priznaného čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 10 ods. 1 Dohovo
Právna veta: Z legálnej definície volebnej kampane obsiahnutej v citovanom § 30 ods. 1 zákona o voľbách možno vyvodiť, že jej podstata spočíva v „aktivite“, t. j. v činorodej iniciatíve buď politickej strany, alebo nezávislého kandidáta, príp. iných subjektov zúčastňujúcich sa na volebnom procese, ktorá je zameraná na aktívne šírenie, zverejňovanie, resp. propagovanie či už kandidujúcej politickej strany ako takej, alebo jej kandidáta, príp. nezávislého kandidáta, spôsobom slúžiacim na jej (jeho) podporu a prospech. Účelom takejto aktivity je aktívne ov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 62/2014­96 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   25.   februára   2015 v pléne   zloženom   z predsedu   Milana   Ľalíka   a zo   sudcov   Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily Gajdošíkovej,   Sergeja   Kohuta,   Lajosa   Mészárosa,   Marianny   Mochnáčovej,   Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika v konaní  o   sťažnosti   ,  ,   zastúpeného   advokátom JUDr.   Jozefom   Pojdáko
MENU